Gümrük Genel Tebliği Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri Seri No 1 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri Seri No 2

Gümrük Genel Tebliği Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri Seri No 1 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri Seri No 2

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ANTREPOLARDA AKARYAKIT KARIŞTIRMA İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ANTREPOLARDA AKARYAKIT KARIŞTIRMA İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2)

Ticaret Bakanlığından:18.01.2020 tarih ve 31012 sayılı R.G.

MADDE 1 – 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No:1)’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, deniz yoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan aynı veya farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin transit akaryakıtların depolandığı antrepolarda birbirleriyle karıştırılarak yurt dışına transit edilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci, dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Antrepoya alınmış aynı veya farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin birbirleriyle karıştırılmasına antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünce izin verilebilir. İzin sürecinde gümrük gözetim ve denetiminin sağlanmasını teminen gümrük idaresince istenilen her türlü bilgi, belge ibraz edilir ve ilave tedbirler alınır.”

“(4) Her bir karıştırma işlemi için gümrük idaresinden münferiden izin alınır. Karıştırma işlemi yapılacak eşyanın sahibinin antrepo işleticisi olmadığı durumda hem antrepo işleticisi hem de kullanıcı tarafından ayrı ayrı izin başvurusu yapılır.”

“(7) İhrakiye teslimi kapsamında karıştırma işlemleri en az iki yıldır fiilen ihrakiye tesliminde bulunan lisans sahibi firmalar tarafından yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının  (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)  Geriye dönük son bir yıl içinde vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle uygulanan ceza sayısının birden fazla olmaması, birden fazla olması halinde ise aynı dönem için işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşmaması,

b) Geriye dönük son bir yıl içinde gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle uygulanan usulsüzlük cezası sayısının beşten fazla olmaması, beşten fazla olması halinde ise aynı dönem için işlem gören beyanname sayısının % 5’ini aşmaması,”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
2/8/201930850
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}