Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-16

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-16

GÜBRE İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2020/16)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 3. Mükerrer R.G.

Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygunluk yazısı alınacak eşya

MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı aranır.

G.T.P.Eşyanın Tanımı
2834.21Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum nitrat
3002.90.50.90.00 Yalnız bitki büyümesine yardımcı mikroorganizma kültürleri (mikrobiyal gübre)
3101.00Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler
3102.30Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat ile genel güvenlik ve asayiş yönünden İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan yalnız %34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat hariç)
3102.40Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları
3102.50Sodyum nitrat  

Uygunluk yazısı alınacak diğer eşya

MADDE 3 – (1) Aşağıda G.T.P. ve tanımları belirtilen ve Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısı aranır.

(2) Avrupa Birliğinde serbest dolaşım statüsü kazanmış eşyanın gümrük işlemlerinin kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip; söz konusu maddeye ait EC Fertilizer kriterleri esas alınarak düzenlenen analiz raporu, ithalatçı tarafından on beş iş günü içinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü veya bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne verilir.

G.T.P.Eşyanın Tanımı
2832.30.00.20.00Yalnız gübre olarak kullanılan amonyum tiyosülfat
2832.30.00.90.00Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum tiyosülfat
2834.29.80.11.00Yalnız gübre olarak kullanılan ve ağırlıkça %16 veya daha az azot içeren kalsiyum nitrat
2834.29.80.12.00Yalnız gübre olarak kullanılan ve tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg olan kalsiyum nitrat
2834.29.80.19.00Yalnız gübre olarak kullanılan diğer kalsiyum nitratlar
2834.29.80.20.11Yalnız gübre olarak kullanılan magnezyum nitrat ve magnezyum nitrat çözeltisi
3102.10Üre (Sulu çözelti halinde olsun olmasın)
3102.21.00.00.00Amonyum sülfat
3102.29Diğerleri
3102.60Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları
3102.80.00.00.00Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları
3102.90Diğerleri (Yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dâhil)
31.03Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler
31.04Potaslı mineral veya kimyasal gübreler
31.05Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg’ı geçmeyen ambalajlarda olanları
3824.84.00.00.00Yalnız gübre olarak kullanılan aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), chlordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane), dieldrin (ISO, INN),endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) veya mirex (ISO) içerenler
3824.85.00.00.00Yalnız gübre olarak kullanılan lindane (ISO, INN) dahil, 1,2,3,4,5,6 hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) içerenler
3824.86.00.00.00Yalnız gübre olarak kullanılan pentachlorobenzene (ISO) veya hexachlorobenzene (ISO) içerenler
3824.87.00.00.00Yalnız gübre olarak kullanılan perfluorooctane sülfonik asit, tuzları, perfluorooctane, sülfonamidler veya perfluorooctane sulphonyl fluoride içerenler
3824.88.00.00.00Yalnız gübre olarak kullanılan tetra-, penta-, hexa- hepta- veya octabromodiphenyl eterleri içerenler
3824.99.92.00.39Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılan)
3824.99.93.00.19Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılan)
3824.99.96.90.68Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılan)

Uygunluk yazısı alınmayacak eşya

MADDE 4 – (1) 2 inci ve 3 üncü maddelerde G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyadan 2832.30.00.20.00, 2832.30.00.90.00, 2834.21, 2834.29.80.11.00, 2834.29.80.12.00, 2834.29.80.19.00, 3002.90.50.90.00, 3824.84.00.00.00, 3824.85.00.00.00, 3824.86.00.00.00, 3824.87.00.00.00, 3824.88.00.00.00, 3824.99.92.00.39, 3824.99.93.00.19, 3824.99.96.90.68 G.T.P.’lerinde yer alanların gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, bu ürünlerin ithalatında uygunluk yazısı ibrazı zorunlu değildir.

Gübre harici eşyanın ithalatı

MADDE 5 – (1) 4 üncü maddede belirtilen eşya dışında kalan 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan eşyanın gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, uygunluk yazısı yerine geçerli olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenecek belgeye istinaden işlem yapılır.

Uygunluk yazısının iadesi

MADDE 6 – (1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere uygunluk yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca Tarım ve Orman Bakanlığına verilir.

Diğer mevzuat

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ve yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 8 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/16) yürürlükten kaldırılmıştır.Formun Altı

Atıflar

MADDE 9 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/16)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}