Genelge 2021-8 Kolay İhracat Noktaları

Genelge 2021-8 Kolay İhracat Noktaları

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-52856264-106.03[01]

Konu  :Kolay İhracat Noktaları

GENELGE

2021/08

Bilindiği üzere, 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile uygulanmaya başlanan izinli gönderici yetkisi; transit edilecek ihracat eşyasına ilişkin gümrük işlemlerinin, anılan Yönetmeliğin 76 ncı maddesindeki koşulları sağlayan yetki sahibi firmanın kendi tesislerinde yapılarak iç gümrük idaresine getirilmeden, doğrudan sınır gümrük idaresine götürülebilmesine olanak sağlamaktadır.

Ayrıca, kağıtsız ihracat uygulaması kapsamında ihracat beyannamesi ve ekleri tamamen dijital ortama aktarılmış olup söz konusu uygulama kapsamında beyanname ve eklerinin cari olarak birden fazla lokasyonda görüntülenebilmesiyle birlikte beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresi ile gerekmesi halinde eşyanın fiziki olarak muayene edileceği gümrük idaresinin ayrıştırılabilmesi imkanına erişilmiştir.

Bu çerçevede, nihai çıkış noktasının bir izinli gönderici tesisi olması kaydıyla ülkemizin her noktasından gümrük idaresine gelmeksizin açılan ihracat beyannameleri kapsamı eşya, herhangi bir transit beyanı yahut mühür tatbiki gerekmeksizin firma tesisinden herhangi bir araçla gümrük idaresine uğramaksızın doğrudan farklı bir gümrük müdürlüğüne bağlı izinli gönderici tesisine gönderilebilecek, söz konusu tesiste gerekli işlemler gerçekleştirilerek yurtdışına sevk edilebilecektir.

İlgili rejim hükümlerine göre, ihracat beyannamesine konu eşyaya ilişkin ayniyet tespiti işlemlerinin yapılması gereken durumlarda gerekli işlemler gerçekleştirilecek olup ilgili gümrük idaresince yükümlüsüne verilmesi gereken ayniyet tespit tutanağının bir nüshası izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından eşyanın ihracatçısına ulaştırılacaktır.

İhrakiye ve kumanya olarak değerlendirilen eşyanın ihracat işlemleri söz konusu uygulama kapsamında yapılmayacaktır.

İhracat beyannamesinin hat yönlendirme ve muayene işlemleri

Uygulama kapsamında tescil edilen ihracat beyannamesine ilişkin izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından yapılan hazır (hat) bildirim işleminden sonra, merkezi hat atamasına ilaveten beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünce yapılan yerel risk analizine göre resen veya yükümlü talebine istinaden kırmızı hat yönlendirmesi yapılabilecektir.

İhracat beyannamesinin işlemleri;

– Sarı hatta işlem görecek olması halinde beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünde görevli muayene memurunca,

– Kırmızı hatta işlem görecek olması halinde izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne tanımlı mobil gümrük hizmetlerinde görevli muayene memurunca,

– Yeşil veya mavi hatta işlem görecek olması halinde atama olmaksızın,

tamamlanacaktır.

İhracat beyannamesinin tescili, hazır (hat) bildirim işlemi, kırmızı hat yönlendirme işlemleri ile muayene memuru tarafından tutanak ekranında yapılacak işlemler (kırmızı hat), transit beyannamesinin verilmesi ve eşyanın sevki işlemlerinin ekte yer verilen kılavuza göre tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Ek: Kolay İhracat Noktaları Yükümlü ve Memur İşlemleri Kılavuzu (https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresinden erişilebilir.)

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}