Genelge 2021-5 Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler hakkında

Genelge 2021-5 Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler hakkında

T .C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-52707093-010.06.01                                                                                 04.02.2021

Konu   :Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli

Maden İthali ve Süreler Hk

GENELGE

(2021/5)

İlgi :12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelge.

2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği`nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca, kıymetli maden ve taşların 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması dahilde işleme izni kapsamında gerçekleştirilmekte olup, Tebliğ’in 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirleri, Dahilde İşleme Rejimi Kararı`nın 26 ncı maddesine istinaden aşağıda belirlenmiştir.

1- Dahilde işleme izninin, ithal eşyası Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden önce alınması gerekmektedir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi (TPS) üzerinden iletilen başvurular, dahilde işleme izni almak için Tebliğin 1 no.lu ekinde belirtilen bilgi ve belgeler de dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince kontrol edilir.

3- İzin başvurusu, ayrıca aşağıda belirtilen hususların da karşılanıp karşılanmadığı bakımından gümrük idaresince incelenir.

i. İzin başvuru tarihi itibariyle firma adına düzenlenen açık izinler kapsamında miktar bazında taahhüt edilen ihracatın asgari %80’inin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edilerek, ihracat taahhüdünün asgari %80’inin gerçekleştirilmesi şartını sağlamayan izin başvuruları doğrudan gümrük idaresince reddedilir.

ii. Dahilde işleme izni kapsamında ithal edilebilecek altın miktarı;

– İlk defa yapılan izin başvurusuna konu dahilde işleme izinlerinde; kapasite raporunda belirtilen, dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/4’ü esas alınarak,

– Miktar bazında ihracat taahhütlerini, %80-%100 (%100 hariç) arasında gerçekleştirenler için, kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/4’ü esas alınarak,

– Miktar bazında ihracat taahhütlerinin %100’ünü gerçekleştirenler için, kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının tamamı esas alınarak, belirlenir.

4- Yukarıdaki hususlar itibariyle gümrük idaresince olumlu bulunarak ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne gönderilen başvurular, Bölge Müdürlüğü görüşüyle birlikte Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğüne) iletilir.

5- Gümrükler Genel Müdürlüğünce uygun bulunan başvurular, Bölge Müdürlüğüne, Bölge Müdürlüğünce de izin başvurusunun onaylanmasını teminen başvurunun yapıldığı gümrük idaresine bildirilir.

6- Bu Genelgenin yayımı tarihinden önce Türkiye`ye sevk edilmek üzere yüklemesi yapılmış olan eşya için, Genelgenin yayımı tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde dahilde işleme izni almak için ilgili gümrük idaresine başvurulması halinde, yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

7- İlgide kayıtlı Genelge eki “İzin Süreleri Tablosunun” 2 nci satırında yer alan işlem için süre “ 4 ay” olarak yeniden düzenlenmiştir.

Aşağıda, Genelgenin 3 üncü maddesinin ii. fıkrasına ilişkin örneklere sıralı şekilde yer verilmektedir.

Örnek1:

Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 ton

Dahilde İşleme İzin süresi: 4 ay

İlk Dahilde İşleme İzni ihracat taahhüdü (azami):

(4 aylık üretim kapasitesi) x 1/4 = (40) x (1/4) = 10 ton (azami)

Örnek2:

Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 ton

Dahilde İşleme İzin süresi: 4 ay

Firmaya ait 2 adet açık izin bulunmaktadır. Birinci izin için ihracat taahhüdü 10 ton olup 8 ton ihracat, ikinci izin için ihracat taahhüdü 8 ton olup 7 ton ihracat gerçekleştirilmiştir. Firma, bu 2 izin kapsamında miktar bazında ihracat taahhütlerinin % 83,3 ünü (Toplam Gerçekleştirilen İhracat Tahhüdü/Toplam İhracat Tahhüdü) gerçekleştirdiğinden yeni izin başvurusu yapabilir.

Yeni izin kapsamında ihracat taahhüdü (azami):

(4 aylık üretim kapasitesi) x 1/4 = (40) x (1/4) = 10 ton (azami)

Örnek3:

Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 ton

Dahilde İşleme İzin süresi: 4 ay

Firma açık izinler kapsamında ihracat taahhütlerinin %100’ünü gerçekleştirmiştir.

Yeni izin kapsamında ihracat taahhüdü (azami):

(4 aylık üretim kapasitesinin tamamı)= 40 ton (azami)

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}