Genelge 2020-25 Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya yapılacak işlemler

Genelge 2020-25 Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya yapılacak işlemler

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :18723479-010.06.02

Konu   :Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı

GENELGE

(2020/25)

7.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın (Bundan sonra Karar olarak adlandırılacaktır) Beşinci Kısım hükümleri çerçevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

1) Aşağıda belirtilen eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanı, dolaylı temsilci sıfatıyla posta idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş hızlı kargo firmaları tarafından yapılabilir.

a) Doküman,

b) Kararın 45 inci maddesinde belirtilen önemli değeri olmayan eşya,

c) Kararın 62 nci maddesinde belirtilen değeri 1500 Avro’yu, miktarı brüt 30 kilogramı geçmeyen, bir gerçek kişi adına gelen ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya,

ç) 4458 sayılı Gümrük Kanununun (Bundan sonra Kanun olarak adlandırılacaktır) 167 nci maddesinin birinci fıkrasının sekizinci bendinin (d) alt bendi kapsamı numunelik eşya ve modeller ile (e) alt bendi kapsamı inceleme, analiz veya test amaçlı eşya,

d) Kararın 58 inci maddesi kapsamında yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonraki sürelerde gelen eşya,

e) Kararın 100 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi kapsamı kitap veya basılı yayın.

2) Kararın 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı kapsamında bir tüzel kişiye gelen eşyaya muafiyet uygulanmasında, eşyanın değerinin 22 Avro’yu geçmemesi ve ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi;

Kararın 62 nci maddesi kapsamında posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için, eşyanın bir gerçek kişiye gelmesi, ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi ve değerinin 1500 Avro’yu, miktarının diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekmektedir.

3) Kararın 61 inci maddesinde düzenlenen 430 Avro tutarındaki yolcu beraberi eşya muafiyeti, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla getirilen eşyaya uygulanmamaktadır.

4) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya gönderilen eşyanın kıymetinin yetki limitleri dahilinde olup olmadığının tespitinde kargo ücreti dikkate alınmaz. Aynı gün içerisinde ithalat veya ihracata konu edilen, alıcısı ve göndericisi aynı olan gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının miktarı ve kıymeti birlikte dikkate alınır. Eşyanın sigorta poliçesinde belirtilen kıymetinin yüksek ya da düşük bildirilmiş olduğunun tespiti durumunda, eşyanın kıymeti ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.

5) Önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modellerin gümrük işlemleri Kararın 86 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf olarak posta idaresi veya hızlı kargo firmalarınca dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyan edilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Eşyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde, faturasında veya ambalajında numune olduğuna dair bir ibare olmadığı durumlarda, muayene memurunca eşyanın numune olduğuna kanaat getirilmesi halinde eşyanın işlemlerinin yukarıda bahsi geçen hükümler kapsamında sonuçlandırılması gerekmektedir.

Kararın 86 ncı maddesi kapsamında numunelik eşya ve modeller elektronik ticaret gümrük beyannamesinde (Bundan sonra ETGB olarak adlandırılacaktır) “NUM” muafiyet kodu ile yalnızca bir ticari işletme veya bir tüzel kişi adına beyan edilir.

Mahiyeti gereği teslimi aciliyet gerektiren inceleme, analiz veya test amaçlı eşya ile ticari hayatın gereklerine uygun olarak numunelik eşya ve modellerin gümrük işlemleri ivedilikle sonuçlandırılarak teslimi sağlanır.

6) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla yurda getirilen çek ve nakit paraya ilişkin olarak,

– Yurda getirilen paranın Kambiyo Mevzuatı uyarınca bankalar aracılığıyla transfer edilmesi gereken nitelikte olup olmadığının tespiti yapılır.

– Çek ve nakit paranın posta idaresi ya da hızlı kargo firması tarafından alıcısına teslimine izin verilmez ve rezerve odasında muhafaza altına alınır.

– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (2008-32/34) hükümleri kapsamında gerekli değerlendirme yapılarak, “Nakit Kontrolleri” hakkındaki 18.05.2016 tarihli ve 2016/1 sayılı Genelgenin “1.2. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Kapsamında Uyulması Gereken Hususlar” bölümü dikkate alınır.

– 7.10.2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin “Serbest dolaşıma girişte sözlü beyana tabi eşya” başlıklı 169 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü  gereğince, Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde düzenlenen eşyanın serbest dolaşıma girişinde sözlü beyan düzenlenerek alıcısına teslim edilir ve Kanunun 167/l-(10) ve Kararın 100/l-(f) maddeleri uyarınca gümrük vergilerinden muafiyet uygulanır.

7) Operatör hızlı kargo firmaları ve posta idaresi tarafından yetki kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde ETGB’nin tescilinde eşyanın geçici depolama yerine alınmış olma şartının aranmaması yönündeki talepler, gerekli fiziki koşullar ve risk analizi göz önünde bulundurularak gümrük idarelerince değerlendirilir ve bu değerlendirme sonucuna göre sarı hatta işlem gören taşıma senedi kapsamı eşyanın geçici depolama yerine alınmaksızın ihracat işleminin gerçekleştirilmesi imkan dahilindedir.

Kırmızı hatta işlem gören taşıma senedi kapsamı eşya mutlak surette geçici depolama yerine alınarak muayene işlemi tamamlanır.

8) Bakanlığımızdan operatör yetkisi almış olan hızlı kargo taşımacılığı yapan firmanın ticaret unvanının değişmesi durumunda, önceki ticaret unvanına istinaden düzenlenmiş olan teminat mektubu yerine yeni ticaret unvanına uygun düzenlenmiş yeni bir teminat mektubunun ibrazı istenir.

Bununla birlikte, eski lehtar unvanı ile temin edilmiş, kabul edilmiş ve kayıtlı olan teminat mektuplarının ilgili bankalarınca düzenlenecek bir zeyilname aracılığıyla, lehtar firmanın gerek eski gerekse yeni ticari unvanları ile gerçekleştirdiği işlemler açısından banka sorumluluğunun devam edeceğinin taahhüt altına alınması kaydıyla kabul edilmesi imkan dahilinde olup, söz konusu zeyilnamenin, mevcut teminat mektubu bilgilerinin yanı sıra lehtarın eski ve yeni ticari unvanının belirtilerek işleme alınması, bankayı temsile yetkili kişiler (en az iki yetkili kişi) tarafından imzalanması ve paraf/imzacıların temsil yetkisini gösterir imza sirkülerleri/vekaletname örneklerinin gümrük idaresine ibrazı ile idarece kabulü mümkün bulunmaktadır.

9) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla şahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ilaçların, gümrük memurunca alıcı şahsın hastalığının tedavisiyle ilgili olduğuna kişinin yazılı beyanı ve yapılacak araştırma sonucunda kesin olarak kanaat getirilmesi durumu saklı kalmak üzere, gümrük idaresine belge (sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçete) ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, girişine izin verilir.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yayımlanan “Yurtdışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu” düzenlemeleri dikkate alınmak koşuluyla;

– Yurtdışındaki sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen rapor, doktor raporu ya da reçete geçerli belge olarak kabul edilebilir.

– Adına rapor ya da reçete düzenlenen hasta tarafından kullanılmak üzere ilacın hasta yakını adına gelmesi durumunda, her iki şahıstan da alınacak yazılı beyana istinaden yurda girişine izin verilir.

10) Cep telefonunun muafen serbest dolaşıma sokulabilmesi için, sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerekmektedir. Dolayısıyla, yolculuk öncesi veya sonrasında gönderilen yolcu beraberi eşya kapsamı dahil olmak üzere, cep telefonunun posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek hiçbir surette getirilmesi

mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası halihazırda kayıtlı olan cep telefonlarının yurt dışında kalması ve bu telefonların Kararın 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla geri gönderilmesi durumunda, söz konusu telefonların IMEI numaralarının kayıtlı olduğunun “http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php” adresinden yapılacak sorgulama sonucu teyit edilmesi halinde muafen teslim edilmesi mümkündür. Bu durumda sistemde “YLCO” muafiyet kodu kullanılarak beyan yapılır.

11) Hayvansal ürünlerin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla yurda girişine ilişkin işlemler, 1.2.2012 tarihli ve 28191 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca yürütülür.

12) 3.12.2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi çerçevesinde, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bitki veya bitkisel ürünlerin, söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre kontrolü yapılarak ülkeye girişine izin verilir.

13) 13.6.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 65 no.lu alt bendinde tanımlanan “takviye edici gıdalar” ile 6.12.2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi 2003/42 nolu Sporcu Gıdaları Tebliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan “sporcu gıdaları”nın Kararın 45 inci ve 62 nci maddeleri kapsamında İthali mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu veya doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi, milli sporcuların ise “Milli Sporcu Belgesi”ni ilgili gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde söz konusu ürünleri posta veya hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin verilir. Rapor veya reçetelerin, eşyanın ilgilisine teslim edildiği tarih itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş olması yeterli olup, her gönderi için yeni bir rapor ve reçete aranmasına gerek bulunmamaktadır.

14) 30.3.2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5324 sayılı Kozmetik Kanununun ikinci maddesi ile kapsamı belirlenmiş olan kozmetik ürünlerinin Kararın 45 inci ve 62 nci maddeleri kapsamında ithali mümkün bulunmamaktadır.

15) 13 ve 14 üncü maddelerde bahsi geçen ve muafen ithali mümkün olmayan eşyaya, kıymetine ve miktarına bakılmaksızın genel hükümler çerçevesinde, mer’i gümrük ve dış ticaret mevzuatının ilgili hükümleri uygulanarak işlem yapılabilir.

16) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesine sınırlama getirilen eşyanın bir koli içinde, sınırlamaya konu olmayan başka eşya ile birlikte gelmesi ve sahibince gümrüğe terk veya mahrecine iadesinin talep edilmesi halinde, sınırlamaya tabi olmayan eşyaya genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

17) Alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz aksam, yedek parça ve solüsyonlarının Kararın 45 ve 62 nci maddeleri kapsamında posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithali mümkün bulunmamaktadır.

18) 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında bulunmamakla birlikte uyuşturucu ve uyarıcı etkiye haiz maddelerin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithali ve ihracı mümkün bulunmamaktadır.

19) 1.6.1991 tarihli ve 20888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 40 inci maddesinde yer alan kişiler hariç, yurtiçinde kayıt ve ruhsatı bulunmayan silah ve tüfeklerin serbest dolaşıma sokulması mümkün bulunmadığından söz konusu eşyanın posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla da getirilmesi yasaktır. Ancak, silah ve tüfekler hariç olmak üzere, 31.12.2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/11 sayılı Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamı eşyanın posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, kıymeti, miktarı veya ağırlığı hakkında herhangi bir istisna getirilmeksizin Emniyet Genel Müdürlüğünden alınacak genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısının ibrazı gerekmektedir.

20) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın gümrük kontrolü sırasında fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde, eşyaya ilişkin gümrük işlemleri durdurularak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 57 nci maddesi uyarınca işlem başlatılması gerekmektedir.

21) Kararın 128 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca usulsüzlüğe konu her bir gönderi için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işlem yapılması gerektiğinden, ETGB kapsamında yapılan beyanlarda, operatör hızlı kargo taşıyıcısı firmaların Kararın Beşinci Kısım hükümlerine aykırı davrandıklarının tespitinde uygulanacak Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin müeyyide, ETGB taşıma senedi kapsamı her bir kalem bazında ayrı değerlendirilir.

22) Kararın 126 ncı maddesi kapsamında aynı kişi adına tek ve maktu vergi uygulanarak bir ay içinde en fazla 5 (beş) taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir. Bir ay içerisinde aynı kişi adına 5 taşıma senedi sayısının aşılması durumunda, aşan miktarın bir sonraki aya devredilerek ETGB’ye konu edilmesine izin verilmez ve mevzuatın serbest dolaşıma girişe ilişkin genel hükümleri kapsamında işlem tesis edilir.

23) Kararın 126 ncı maddesi kapsamında serbest dolaşıma giriş işlemi gerçekleştirilecek eşya için ETGB’de TC kimlik numarası/vergi numarası beyan edilmemiş ise, tamamlayıcı beyanda söz konusu bilginin tamamlanması zorunludur. TC kimlik numarası/vergi numarası temin edilemeyen eşya alıcısına teslim edilmez.

TC kimlik numarası/vergi numarası bulunmayan yabancı uyruklulara yapılacak teslimlerde “KOD2-YABANCIUYRUKLU” kodu, herhangi bir nedenle eşyanın alıcısına teslim edilememesi halinde ise “U” kodu tamamlayıcı beyanda TC kimlik numarası/vergi numarası yerine seçilir.

ETGB’de TC kimlik numarası/vergi numarası beyan edilmiş taşıma senetleri için tamamlayıcı beyanda teslim tarihi bilgisi beyan edilir.

24) İhracatta ETGB’de gümrük tarife istatistik pozisyonunun beyanına ilişkin olarak;

a) Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olan ihracat eşyası için eşya kodu alanında 12’li GTİP girilmesi halinde tescil işlemine izin verilir. Mükelleflerince vergi dairelerine yapacakları KDV iadesi taleplerinin yerine getirilebilmesi için ilgili kalemde eşya kodu alanında 12’li GTİP girilmiş olması zorunludur.

b) Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyet tespitine konu olmayan ihracat eşyası için TSPA_HAR muafiyet kodu ile beyan yapılır ve bu durumda eşya kodu alanına GTİP girilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. GTİP beyanı yapılmış olsun ya da olmasın, TSPA_HAR muafiyet kodlu ETGB’ler KDV iade taleplerinde kullanılamazlar. TSPA_HAR muafiyet kodu ile yapılan ihracat beyanında da brüt 300 kilogram miktar ve 15000 Avro değer limitleri uygulanır.

c) Numunelik eşya ve model ihracatında, ETGB’de “NUM” muafiyet kodu kullanılır. Bu durumda ilgili eşya kodu alanına GTİP girilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. NUM muafiyet kodu ile yapılan ihracat beyanı miktar ve değer limitlerine tabi değildir.

25) Bir ETGB’ye eklenebilecek taşıma senedi sayısı ithalat işlemleri için maksimum 2.000 (iki bin) adet, ihracat işlemleri için İse maksimum 2.500 (iki bin beş yüz) adet ile sınırlıdır.

26) 24.3.2014 tarihli ve 2014/7 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

DAĞITIM:

– Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}