Genelge 2020-23 Statü Değişikliği İşlemleri

Genelge 2020-23 Statü Değişikliği İşlemleri

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :73421605-010.06.01
Konu   :Statü Değişikliği İşlemleri
 
GENELGE
(2020/23)
 
 
Gümrük Kanununun 63 ve 73 üncü maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 121, 193 ve 194 üncü maddeleri kapsamında, gümrük idareleri beyannameler üzerinde düzeltme yapmaya yetkili kılınmıştır.
Halihazırda mezkur madde hükümleri uyarınca ihracat, ithalat ve antrepo beyannamelerine kalem eklenmesinin ve çıkarılmasının gerektiği durumlar haricinde ilgili mevzuat dahilinde yapılacak düzeltme işlemleri kapanmış beyannamede düzeltme yöntemi kapsamında gümrük müdürlüklerince yapılmakta olup beyannameye kalem eklenmesine ve beyannameden kalem çıkarılmasına ilişkin talepler ise Bölge Müdürlüklerinden Gümrükler Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmektedir.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda beyannameye kalem eklenmesine ve beyannameden kalem çıkarılmasına ilişkin taleplerin daha hızlı ve yerinde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 14.10.2020 tarihi itibariyle; tüm rejimlerde gümrük beyannamesine kalem eklenmesi ve gümrük beyannamesinden kalem çıkarılması gereken durumlarda, konunun yazı ile Gümrükler Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesine gerek olmaksızın ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince yapılması uygun görülmüştür.
Bu kapsamda yapılacak düzeltmelerde aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması gerekmektedir;
1- Yükümlü talebine istinaden veya idarece yapılan kontroller neticesinde beyannamede yer alan bilgilere göre farklılık tespit edilen eşyaya ilişkin gümrük mevzuatı ve dış ticaret mevzuatı uyarınca uygulanması gerekli tüm işlemler ile varsa idari para cezası ve diğer yaptırımların ilgili gümrük müdürlüğünce tatbik edilmesi,
2- Tespit edilen farklılık neticesinde tüm rejimlerde kalem ekleme yapılması durumunda; yeni eklenen kalem için gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca sunulması gereken izinlerin ve onayların, uygunluk yazılarının, menşe ve dolaşım belgelerinin, ön izin yazılarının, kapsam dışı yazılarının tamamının mevcut olduğunun ilgili gümrük idaresince mutlak suretle tespit edilmesi,
3- Tüm rejimlerde, beyannameler için kalem ekleme yapılması durumunda varsa yeni durumu gösterir faturaların esas alınması ayrıca, ekleme yapılması istenilen miktara ilişkin kanıtlayıcı bilgi, belge veya tespitlerin gümrük idarelerine sunularak ilgili idarece bu bilgi ve belgelerin doğruluğunun mutlak suretle tespit edilmesi,
4-Yükümlüsünce kalem silme talebinde bulunulması halinde, söz konusu kalemin ilgili rejime tabi tutulmadığı ve beyanname kapsamında yer almadığının halihazırda uygulanan tüm kontrollere devam edilerek mutlaka gerekli tespitlerin yapılması ve kayıt altına alınması,
5- İhracat beyannameleri için kalem ekleme veya kalem silme işlemlerinde İhracat Yönetmeliğinin 17/4 fıkrasına göre işlem yapılması ve dahilde işleme rejimi kapsamında işlem gören beyannameler için 2016/8 sayılı Genelge hükümlerinin dikkate alınması,
6- Kapanmış statüde olan ihracat beyannamelerinde kalemin tamamının veya bir kısmının silinmesini gerektiren bir tespit olması veya yükümlüsünce bu yönde bir talep olması halinde söz konusu beyanname kapanmış statüye gelerek ilgili kurum ve kuruluşlara kapanma bilgisi iletilmiş olduğundan ilgili gümrük müdürlüğünce, kalem silmeye konu eşyanın herhangi bir hak ve menfaatten yararlanıp yararlanmadığının ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmak suretiyle araştırılması, yararlanılan hak ve menfaat varsa düzeltmenin hak veya menfaatin iadesi koşuluyla karşılanması, aksi takdirde bu kapsamdaki taleplerin karşılanmaması,
gerekmektedir.
Bu itibarla, gerekli inceleme ve tespitlerden sonra uygun bulunan kalem ekleme/çıkarma taleplerinin ilgili gümrük müdürlüğünce bağlı olunan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne iletilmesi ve ilgili Bölge Müdürlüğünce de taleplerin uygun bulunması neticesinde; Bölge Müdürü veya yetki verdiği Bölge Müdür Yardımcısı tarafından “Beyanname statü değişikliği” profili kullanılarak açıklama alanına gerekli notlar da yazılmak suretiyle; gümrük işlemleri tamamlanmış olan ilgili rejim beyannamesi “teslim alınmış” statüye geri alınabilecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
 
 
 
 
 
 
2020
STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ
2020/23 GENELGE
STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNCE KULLANILACAK YETKİYE İLİŞKİN MEMUR KILAVUZU
“Taşra Statü Değişikliği” profili ile Bölge Müdürlükleri, bağlantıları gümrük idarelerindeki beyannamelere ilgili gümrük idarelerince kalem ekleme ve çıkarma işlemlerini yapabilmelerini teminen söz konusu beyannameleri “teslim alınmış” statüye geri alabileceklerdir.
1. Listeden “Taşra Statü Değişikliği” programı seçilir.

 
2. Detaylı Beyan- TCGB Memur İşlemleri menüsü altında yer alan “statü değişikliği” seçeneği tıklanır.
 

3. Açılan yeşil kutucuğa detaylı beyan numarası yazılır ve “sorgula” butonuna tıklanır.

 
4. “Statü değiştirme” menüsünde yer alan “hedef statü” alanından “teslim alınmış” seçilir.
5. Gerekli açıklama ve meşruhatlar “açıklama” alanına girildikten sonra, “statü değiştir” seçeneğine tıklanarak işlem tamamlanır.

 
Not: Beyannamede ilgili gümrük idaresince başlatılmış olan bir düzeltme işlemi bulunması halinde öncelikle bu düzeltmenin ilgili gümrük idaresince tamamlanması gerekmektedir.
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}