Genelge 2020-06 YYS firmalarının yıllık faaliyet raporu kapsamında veya rapor dışında tespit edilen aykırılıkların bildirilmesi usulleri

Genelge 2020-06 YYS firmalarının yıllık faaliyet raporu kapsamında veya rapor dışında tespit edilen aykırılıkların bildirilmesi usulleri

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52856264-106.03

Konu   :Yıllık Faaliyet Raporu

 Kapsamında Tespit Edilen

 Aykırılıkların Bildirilmesi

GENELGE

(2020/06)

Bilindiği üzere, 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde 21/2/2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan yapılan değişiklik sonucunda Yönetmeliğin 158 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca hazırlanan yıllık faaliyet raporlarının Bölge Müdürlüklerine teslim edilmesi zorunluluğu ve buna bağlı olarak aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “Birinci fıkra uyarınca düzenlenen yıllık faaliyet raporunda Kanunun 234 üncü maddesi kapsamına giren bir ihlalin tespit edilmiş olması halinde, bu ihlalin tarife alt pozisyonu bazında başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması ve sertifika sahibinin ikinci fıkra uyarınca raporda belirtilen ve Kanunun 234 üncü maddesi kapsamına giren ihlali kabul ettiğini rapor üzerinde beyan etmiş olması koşuluyla, sertifika sahibi bu ihlali bildirmiş sayılır ve Kanunun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu çerçevede;

1- Faaliyet raporları Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmeyeceği için söz konusu raporların düzenlenmiş olması Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yahut 235 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca cezanın indirimli tutarda tatbikinin talep edilmesi noktasında bir bildirim vazifesi görmeyecektir.

2- Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların faaliyet raporu çalışmaları dışında tespit etmiş oldukları aykırılıkları bildirme usulü ile faaliyet raporu çalışmaları kapsamında ortaya çıkan aykırılıkları bildirme usulü yeknesak hale getirilmiş olup faaliyet raporlarının gümrük idaresince talep edildiği, raporun ve/veya rapor içeriğinin elektronik olarak Bakanlıkça temin edildiği durumlarda dahi cezanın indirimli tutarda tatbikinin talep edilebilmesi için bir dilekçe ile ilgili gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir.

3- Bahsi geçen Yönetmelik değişikliğinden önce Bölge Müdürlüklerine ibraz edilmiş ancak işlemleri tamamlanmamış yıllık faaliyet raporlarına ilişkin olarak mülga 158 inci madde hükümlerine göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}