Genelge 2019-24 Yabancı firma kayıt sistemi (İthalatta ihracatçı kayıt sistemi İİKS) güncellenerek YFKS oluşturulması

Genelge 2019-24 Yabancı firma kayıt sistemi (İthalatta ihracatçı kayıt sistemi İİKS) güncellenerek YFKS oluşturulması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-100

Konu   :Yabancı Firma Kayıt Sistemi

 

 

GENELGE

(2019/24)

 

 

İlgi      :08.02.2019 tarihli ve 2019/4 sayılı Genelge

İlgide kayıtlı 2019/4 sayılı Genelge ile uygulamaya alınan ve ithalat denetimlerinin etkinliği ile ülkemize ihracat yapan yurtdışındaki yabancı firmaların izlenebilirliğinin arttırılması amacıyla bu firmaların Sistemimize kaydının yapılmasını sağlayacak “İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi (İİKS)” programı güncellenerek “Yabancı Firma Kayıt Sistemi (YFKS)” programı oluşturulmuştur. Buna göre Sistemin işleyişi aşağıdaki şekilde olacaktır:

1) Yükümlü İşlemleri:

– Uygulamaya https://uygulama.gtb.gov.tr/yfks bağlantısından BİLGE Sistemi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılacaktır. Kullanıcı türü olarak “Mükellef” seçilecektir.

– İthalatta gönderici firmanın YFKS numarası, söz konusu programda “Firma Ara” bölümünden firma ünvanı ile sorgulanarak öğrenilebilecektir.

– İthalat yapılacak firmanın YFKS numarasının bulunmaması halinde, söz konusu programın “Firma Ekle” bölümünde göndericinin gerçek veya tüzel kişi olarak türü seçildikten sonra, göndericinin adı ile ülkesi kaydedilecek ve sistem tarafından otomatik olarak YFKS numarası firmaya atanacak ve onay durumu “Yeni Başvuru” şeklinde olacaktır.

– Durumu “Yeni Başvuru” olan firmanın kayıt onayı için, firmanın ünvanı ve ülkesini belirten destekleyici bir belge ile (fatura, sözleşme örneği vb.) herhangi bir Gümrük İdaresine başvurulacaktır.

– Gümrük İdaresi tarafından YFKS kaydı uygun bulunarak Sistem üzerinden onaylanan yabancı firmaların kayıt durumu “Onaylandı” olacak ve YFKS numaraları BİLGE Sisteminde ithalat beyannamesinde kullanılabilecektir. Durumu “Yeni Başvuru” olan firmaların YFKS numaraları Gümrük Beyannamesinde kullanılamayacaktır.

– Gümrük İdaresi tarafından YFKS kaydı reddedilen yabancı firmaların unvan ve ülke bilgileri yükümlü tarafından düzeltilerek yeniden onaya sunulanilecektir.

– Firmaların YFKS numaraları BİLGE Sisteminde ithalat beyannamesinin 2 no.lu “Gönderici” hanesinde yer alan “Kimlik No” bölümüne yazılacak ve Sistem tarafından firma unvanı ve ülke kodu bu haneye otomatik olarak getirilecektir.

2) Memur İşlemleri:

– Uygulamaya https://uygulama.gtb.gov.tr/yfks bağlantısından kullanıcı türü “Memur” seçilerek giriş yapılacaktır. Uygulamaya Merkezi BİLGE sisteminde “YFKS Kullanıcısı” yetkisinin tanımlandığı memurlar giriş yapabilecektir.

– Yükümlülerin YFKS’ye kaydetmek üzere başvuru yaptığı firma adı, “Firma Ara” bölümünden sorgulanacaktır.

– YFKS’ye kaydedilecek yabancı firmanın daha önce Sistemde kaydının olmaması ve firma ünvanı ve ülkesinin destekleyici belgelerle uyumlu olduğunun görülmesi halinde, kayıt sistemden onaylanacaktır. Sehven onaylanan kayıtların onayı kaldırılabilecektir.

– Yurtdışındaki yabancı firmanın daha önce kaydedilmiş olması veya destekleyici belgelerin uygun bulunmaması halinde ise kayıt Sistemden reddedilecektir. Reddedilen kayıtlarda, yükümlü tarafından düzeltme yapılabilecek veya yeni destekleyici belge getirerek tekrar Gümrük İdaresine başvurulabilecektir.

YFKS uygulaması başladığında ithalat beyannamesinin 2 no.lu “Gönderici” hanesine yurtdışındaki yabancı firmalar için YFKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesi tescil edilemeyecek olduğundan, uygulama devreye alındığında sorun yaşanmamasını teminen bu tarihe kadar YFKS programında kayıtlı olmayan yurtdışındaki yabancı firmaların ünvan ve ülke bilgilerinin https://uygulama.gtb.gov.tr/yfks internet adresinden anılan programa kaydedilmesi ve en yakın Gümrük İdaresine kaydın onaylatılması gerekmektedir.

Bu Genelge yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde devreye alınacak olup bu tarih itibariyle ilgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}