GENELGE 2019-23 Gümrük Beyannamelerinin 24 No’lu Kutusu Hk.

GENELGE 2019-23 Gümrük Beyannamelerinin 24 No’lu Kutusu Hk.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :75705452-010.06.02

Konu   :Gümrük Beyannamelerinin 24 No’lu

Kutusu Hk.

 

GENELGE

(2019/23)

 

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin 14 no’lu Ek’ini oluşturan “Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı”nın “II. Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” bölümünde; “Beyanname kutularının doldurulmasına ilişkin aşağıda yer alan açıklamalarda belirtilen kodlar Bakanlığın kurumsal internet sitesinden duyurulur.” ifadesine yer verilmekte ve gümrük beyannamesinin “İşlemin Niteliği” başlıklı 24 no’lu kutusuna ticari sözleşmelere ilişkin kodun yazılacağı belirtilmektedir. Ekli listede yer alan söz konusu kodlara Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinden erişilmesi mümkündür.

Gümrük beyannamesinin 24 no’lu kutusuna kaydedilen kodlar dış ticaret istatistiklerinin üretilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Söz konusu kodların kullanılması, Türkiye Gümrük Bölgesi’ne giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanan kurallar bakımından herhangi bir sonuç doğurmamakta; kaydedilen kod vesilesiyle beyanname kapsamı eşyanın ne tür bir ticari sözleşmeye konu olduğu hakkında gümrük idaresine bilgi verilmektedir.

Dış ticaret istatistiklerinin doğru ve sağlıklı üretilmesi bakımından gümrük beyannamesinin 24 no’lu kutusunda doğru kodun beyan edilmesi önem arz etmektedir. Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak suretiyle Türkiye’ye kesin olarak ithal edilen ve Türkiye’den kesin olarak ihraç edilen eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinde, alıcı ve satıcı arasında bir sözleşmenin imzalanmadığı veya sözleşme yerine ticari faturada kayıtlı bilgiler esas alınarak beyanda bulunulduğu hallerde, eşyanın kesin satışına ilişkin kodların yanı sıra, 19 numaralı “Eşyanın mülkiyetinin parasal veya başka bir karşılıkla devredildiği işlemler- Diğer” kodunun kullanılması mümkündür. Bu durumda, yükümlünün beyanına itibar edilmesi esastır.

Bu itibarla, cezai durumla karşılaşılmamasını teminen gümrük beyannamesinin 24 no’lu kutusuna, yapılan işlemin niteliğine en uygun olan kodun kaydedilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Rıza Tuna TURAGAY

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

Ek: Gümrük Beyannamesinin “İşlemin Niteliği” Başlıklı 24 No’lu Kutusunda Kullanılması Gereken Kodlar

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

Gümrük Beyannamesinin “İşlemin Niteliği” Başlıklı 24 No’lu Kullanılması Gereken Kodlar

 

Kod No

Açıklama

11

Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği

İşlemler-Doğrudan Satın Alma veya Satma

12

Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler-

Konsinye Satış veya Komisyoncu Aracılığı ile Satış

13

Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler-

Trampa

14

Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler-

Yolcuların Şahsi Satın Almaları

15(1)

Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler-

Finansal Kiralama

19

Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılıkla Devredildiği İşlemler-

Diğer

21

Eşyanın İade Edilmesi-Geri Gelen Eşya

22

İade Edilen Eşyanın Değiştirilmesi

23

İade Edilen Eşyanın Eşya Gönderilmeksizin Değiştirilmesi (Örnek: Garanti

Kapsamında)

29

Eşyanın İade Edilmesi-Mahrece İade
 

31

Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılık Alınmaksızın

Devredildiği İşlemler-Tamamen veya Kısmen AB Tarafından Finanse Edilen Yardım Programları

32

Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılık Alınmaksızın

Devredildiği İşlemler-Genel Devlet Yardım Programları (Kamu Tüzel Kişileri)

 

33

Eşyanın Mülkiyetinin Parasal veya Başka Bir Karşılık Alınmaksızın

Devredildiği İşlemler-Diğer Yardım Programları (Özel hukuk tüzel kişileri, gerçek kişiler ve sivil toplum kuruluşları)

41(2)

İşlenmek Üzere Gelen/Gönderilen ve İlk İhraç Ülkesine Dönmesi Beklenen

Eşya (Eşyanın Mülkiyeti Devredilmeksizin ve Sözleşmeli Olarak)

42(2)

İşlenmek Üzere Gelen/Gönderilen ve İlk İhraç Ülkesine Dönmesi Beklenmeyen

Eşya (Eşyanın Mülkiyeti Devredilmeksizin ve Sözleşmeli Olarak)

51

İşlendikten Sonra Gelen/Gönderilen ve İlk İhraç Ülkesine Dönen Eşya (Eşyanın

Mülkiyeti Devredilmeksizin ve Sözleşmeli Olarak)

52

İşlendikten Sonra Gelen/Gönderilen ve İlk İhraç Ülkesinden Başka Bir Ülkeye

Dönen Eşya (Eşyanın Mülkiyeti Devredilmeksizin ve Sözleşmeli Olarak)

60

Ödeme Karşılığında Bakım Onarım Görmek Üzere Gelen/Gönderilen Eşya

61

Ödeme Karşılığında Bakım Onarım Sonrası Gelen/Gönderilen Eşyanın Geri

Dönüşü

62

Bir Ödeme Olmaksızın Bakım Onarım Görmek Üzere Gelen/Gönderilen Eşya

63

Bir Ödeme Olmaksızın Bakım Onarım Sonrası Gelen/Gönderilen Eşyanın Geri

Dönüşü

64

Sergi ve Fuar Amaçlı Geçici Olarak Gelen/Gönderilen Eşya

65

Sergi ve Fuar Amaçlı Geçici Olarak Gelen/Gönderilen Eşyanın Geri Dönüşü

66

Test, Kontrol, Numune Amaçlı Geçici Olarak Gelen/Gönderilen Eşya

67

Test, Kontrol, Numune Amaçlı Geçici Olarak Gelen/Gönderilen Eşyanın Geri

Dönüşü

70

Ortak Savunma Projeleri ve Hükümetler Arası Üretim Programlarına İlişkin

İşlemler

 

80

Eşyanın Ayrı Ayrı Faturalandırılması Gerekmeyen; Tüm Sözleşme İçin Tek

Faturanın Düzenlendiği, İnşaat Malzemesi ve Teknik Ekipman Tedariğini İçeren Genel Bir İnşaat veya Mühendislik Sözleşmesi Kapsamı İşlemler

91

Diğer Ticari İşlemler-Kiralama, Ödünç ve 24 Aydan Uzun Süreli Operasyonel

Kiralama

99

Diğer Ticari İşlemler

 

 

Notlar:

(1) Finansal kiralama işlemleri; kiralama taksitlerinin, söz konusu eşya değerinin tamamını veya tamamına yakınını kapsayacak şekilde hesaplandığı işlemleri kapsar. Finansal kiralama ile mülkiyetin riskleri ve getirileri kiracıya devredilir. Sözleşme sonunda kiracı eşyanın yasal sahibi olur.

(2) İşleme, yeni bir eşyanın üretilmesi veya var olan ürünün iyileştirilmesi amacıyla yapılan işlemleri (dönüşüm, inşaat, montaj, geliştirme, yenileme, vb.) kapsar. İşleme faaliyetine tabi tutulan eşyanın tarife sınıflandırmasında mutlaka bir değişiklik olması gerekmez. Kendi nam ve hesabına yapılan işleme faaliyetleri bu madde kapsamında girmez. Bu tür işlemler için 11, 12, 13, 14, 15 veya 19 no’lu kodlar seçilmelidir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}