GENELGE 2018-15 Dış Hat Yolcularına Verilecek Eşya

GENELGE 2018-15 Dış Hat Yolcularına Verilecek Eşya

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :96603261-010.06.01

Konu   :Dış Hat Yolcularına Verilecek Eşya

 

 

GENELGE

(2018/15)

 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 84 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında, transit rejiminin uygulanmasında ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi eşyanın taşınmasına ilişkin olarak Bakanlıkça belirlenecek özel hükümlerin saklı olduğu; Bakanlığın, transit eşyanın cinsine, niteliğine ve taşımanın özelliğine göre veya Türkiye’nin uluslar arası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, bu Bölümdeki madde hükümlerine bağlı kalmaksızın transit rejimine ilişkin düzenlemeler yapılması konusunda yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu mevzuat hükmü uyarınca, uçağa teslimi öncesinde işlem görmek veya uçağa teslimi yapılmak üzere mutfak vb. tesise gönderilecek yiyecek ve içecek maddeleri hariç olmak üzere, gümrük antreposunda bulunan ve serbest dolaşımda olmayan, herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın yurtdışı sefer yapan uçaklara, yolculara bedelli ya da bedelsiz olarak sunulmak üzere verilecek; yolcu ihtiyaç çantası, battaniye, yolcu örtüsü, oyuncak vb. eşya ile yiyecek ve içecek maddelerinin uçaklara tesliminde transit rejimi kapsamında aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır:

1. Yurtdışı sefer yapan muhtelif uçaklara bir takvim günü içerisinde teslimi gerçekleştirilmesi planlanan eşya için sipariş listelerine istinaden, hareket ve varış gümrüğü aynı olan bir transit beyannamesi düzenlenecek, bu transit beyannamesinde antrepodan çıkışı yapılacak her bir kalem eşya için, uçaklara teslimi gerçekleştirilecek toplam miktar beyan edilecek (ör. 1. Kalemde 1000 adet battaniye, 2. Kalemde 4.000 adet oyuncak gibi), beyanname ekinde her bir uçağa teslim edilecek eşyaya ilişkin bir örneği ekli Eşya Teslim Listesine yer verilecektir.

2. Gümrük idaresince işlemleri tamamlanan transit beyannamesine istinaden, antrepoda görevli yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından söz konusu beyanname bilgilerine göre eşyanın antrepodan çıkış işlemlerinin tespiti yapılacaktır.

3. Transit beyannamesi kapsamı eşyanın, yurtdışı sefer yapan muhtelif uçaklara teslim edildiğine dair ilgili uçak personelince imzalanmış Eşya Teslim Listeleri, transit beyannamesinin tescil tarihini takip eden en geç üç iş günü içerisinde gümrük idaresine ibraz edilecek, gümrük idaresince transit beyannamesi ile teslimat bilgileri kontrol edilerek uyumlu olduğunun tespiti halinde transit beyannamesinin ibrası gerçekleştirilecektir.

4. Transit beyannamesine istinaden antrepodan çıkışı yapılan ancak uçağa teslimi gerçekleştirilmeyen ya da uçağa teslim edilmekle birlikte yolculara verilmeyen ve uçağın dönüşünde gümrüğe sunulan eşya, eşyanın antrepodan çıkışını takip eden beşinci iş günü sonuna kadar yeni bir antrepo beyannamesi verilmesi suretiyle antrepoya alınabilecektir.

5. Sipariş bilgileri ile eşyanın antrepodan çıkışına ve uçaklara teslimine ilişkin kayıtlar, gümrük idaresi tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere, söz konusu teslimleri gerçekleştirenlerce muhafaza edilecektir.

6. Bir transit beyannamesi ile, bir takvim günü içerisinde yurtdışı sefer yapacak tüm uçaklara teslim edilecek eşyanın tamamını kapsayacak şekilde işlem yapılabileceği gibi, aynı gün içerisinde belli sayıdaki uçağa teslim edilecek eşya için bir transit beyannamesi ile işlem yapılarak gün içerisinde toplamda birden fazla transit beyannamesi de düzenlenebilecektir (ör. gün içerisindeki 50 uçak için bir beyanname verilmesi gibi). Ancak bir transit beyannamesi, birden fazla takvim günü içerisinde teslim edilmesi planlanan eşyayı kapsamayacaktır.

7. Üçüncü ve dördüncü maddelerde belirtilen süreler de dahil olmak üzere bu Genelge hükümlerine uyulmadığının tespiti halinde, gümrük müdürlüğünce ilgili firmaya Genelge hükümlerine uyulması yönünde yazılı bildirimde bulunulacak; iki kez yazılı bildirim yapılmasına rağmen halen Genelge hükümlerine uyulmadığının tespiti halinde durum ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilecek; Bölge Müdürlüğünce yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesine göre, durumun niteliği ve sıklığı da göz önünde bulundurularak belirlenecek süre boyunca firmanın bu Genelgede düzenlenen uygulamadan yararlandırılmamasına karar verilebilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Gonca YILMAZ BATUR

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

EKLER:

Ek-1: Eşya Teslim Listesi

 

 

DAĞITIM:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

EK-1

 

EŞYA TESLİM LİSTESİ

 

Havayolu Şirketi:

 

 

 

Sefer No:

 

 

 

Planlanan sefer tarihi:

 

 

 

Uçak kuyruk no:

 

 

 

TESLİM EDİLEN EŞYANIN

Sıra No

Cinsi

GTİP

Kap

Kilo

Adet

           
           
           
           
           
           
           

 

 

Yukarıda belirtilen eşya, …………. tarihinde uçağa teslim alınmıştır.

 

 

 

Uçuş Personelinin

 

 

 

Adı Soyadı, Unvanı, İmzası:

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}