GENELGE 2018-10 Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması

GENELGE 2018-10 Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması

HİZMETE ÖZEL

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-010.06.99

Konu   :Kıymet Kriterli Gözetim

Uygulaması

 

GENELGE

(2018/10)

 

İlgi      :07.02.2012 tarihli, 2012/3 sayılı Genelge.

2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Karar ve ilgili gözetim tebliğleri kapsamında gümrük idarelerinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gümrük idarelerince aşağıda belirtilen esaslara göre işlem yapılması uygun bulunmuştur:

1) Gözetime tabi eşyanın ithali sırasında gözetim belgesi ibraz edilmesi durumunda bu belgeye istinaden eşyanın serbest dolaşıma girişi sağlanacaktır.

2) Gümrük Yönetmeliği’nin 180 inci maddesi kapsamında yapılan kontrollerde, Gözetim Belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmaması durumunda, yükümlüden Ekonomi Bakanlığından söz konusu eşya için Gözetim Belgesi temin etmesi istenir. Yükümlü ek kıymet beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmasını da sağlayabilir. Bu durumda eşyanın serbest dolaşıma girişinde gözetim belgesi aranılmayacaktır. Söz konusu ek beyan, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 61/3 üncü maddesi ile Yönetmeliğin 113 üncü maddeleri çerçevesinde yükümlüyü bağlayan esasları kapsamakta olup; BİLGE programında usulüne uygun olarak “Yurt Dışı Diğer Giderler” altında yapılabilecektir. Mükellefin ek kıymet beyanı sonucu oluşan kıymet, eşyanın nihai kıymeti olarak değerlendirilerek, başka bir işleme gerek kalmaksızın serbest dolaşıma giriş rejimi işlemleri tamamlanacaktır.

Ancak sonrasında 4458 sayılı Kanunun 211 nci maddesine göre geri verme ve kaldırma talebinde bulunan yükümlüler, 2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar’ın 4 üncü maddesinde yer alan “İleriye yönelik gözetime tabi bir malın ithalatında gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra ‘Gözetim Belgesi’de aranır.” Hükmü gereğince Ekonomi Bakanlığından ilgili eşya için alacakları Gözetim Belgesini ibraz etmek zorundadır. Kanunun 242 inci maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda, idari yargı mercilerine başvuru yolu açıktır.

3) İkincil ve sonradan kontroller neticesinde eşyanın farklı GTİP’lerde olduğunun tespiti sonucunda belirlenen yeni GTİP’lerde yer alan eşyanın gözetime tabi olması veya gözetime tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında gözetim belgesinin ibraz edilmemiş olması durumlarında -5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren hususlar mahfuz olmak üzere- gözetim belgesi talep edilmesi gerekmektedir.

4)Yapılan ikincil ve sonradan kontroller sonucu eşyanın vergilendirme unsurlarında herhangi bir aykırılık olmamasına karşın, beyan edilen kıymetin ilgili Gözetim Tebliğindeki kıymetten düşük olduğunun anlaşılması halinde, gümrük idaresince yükümlülere bu husus bildirilir. Yapılan bildirimden sonra otuz gün içinde yükümlü tarafından farklılığa ilişkin vergilerin ödenmesi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi ve 4 üncü fıkrası uyarınca işlem tesis edilmez.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}