Genelge 2017-18 Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar

Genelge 2017-18 Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :17474625-010.06.01

Konu   :Muhtelif Eşyanın

Sınıflandırılmasında Dikkate

Alınacak Hususlar

 

 

GENELGE

(2017/18)

 

 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda, sınıflandırma uygulamalarında sorun yaşandığı anlaşılan, ekli tabloda kayıtlı muhtelif konu hakkında iş bu Genelge tarihi itibarıyla mezkur tabloda karşılarında belirtilen hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

 

EK:

Sıra No Sorunun Tanımı Tarife Pozisyonu Açıklama
1 59. Fasıl notları 2-a-4 bendinde yer alan “kısmen sıvanmış veya kısmen kaplanmış” ifadesinden ne anlaşılması gerektiğinin değerlendirilmesi.

59. Fasıl, 2-a-4 nolu notu ile metrekaredeki ağırlığı ve plastik maddenin yapısı (kompakt veya gözenekli) ne olursa olsun, plastik maddeler emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya bu maddelerle lamine edilmiş olan mensucat 59.03 pozisyonuna gönderilmiş; plastik maddelerle kısmen sıvanmış/kaplanmış ve bu işlemler sonunda üzerinde desenler meydana gelen (genellikle 50 ila 55, 58 veya 60. Fasıllarda olan) dokumaya elverişli mensucat ise 59.03 pozisyonunun dışında bırakılmıştır.

Buna göre, 59.03 pozisyonundan hariç tutulacak eşya anlamında “kısmen kaplanmış/sıvanmış” mensucattan, bu kaplama/sıvama işlemi sonucunda üzerinde desen oluşmuş olan mensucat anlaşılmalıdır.

Örneğin numunenin alınması veya taşınması sürecinde üzerindeki kaplama/sıvamanın yer yer hasar görmüş olması vb. nedenlerle “desen” izlenimi vermeyen ancak “kısmen” kaplanmış/sıvanmış izlenimi veren mensucat için numunenin eşyanın bütününü temsil eden ilk hali dikkate alınarak buna göre sınıflandırma yapılması gerekmektedir.

2 Perdelik kumaşlarda kurşun saçak ve/veya brode olduğu hallerde ürünün sınıflandırılması. 63.03

63.03 pozisyonuna ilişkin Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi açıklama notlarında; “Bu pozisyon, aynı zamanda, basit bir işçiliğe tabi tutulduktan sonra açıkça dönüştürmeye uygun olan, bu pozisyonda yer alan hazır eşya haline gelebilen mensucatı (ör: boy istikametindeki bir kenarına sarma veya saçak yapılmış olan ve istenilen boyda kesilip bastırıldıktan sonra hazır perde haline gelebilen türdeki mensucat gibi) da kapsar.” İfadesi yer almaktadır.

Buna göre, basit bir işlemle perde haline getirilmeye uygun olan (ör: bir kenarında kurşun, saçak, sarma, brode vb. bulunan) rulo halindeki mensucatlar hazır eşya haline gelmiş perde olarak değerlendirilir.

3 Filament ipliklerden dokunduktan sonra taşlama, enzimle aşındırma vb. işlemler sebebiyle dokumadaki filament yapısı bozularak devamsız görünümü alan kumaşların sınıflandırılması. 54.07 Değerlendirme aşamasında, mensucat dokunurken kullanılan ipliğin orijinal hali önemlidir. Dokuma işleminden sonra yapılan işlem, iplik ve mensucatın fiziksel görünümünü değiştirse de tarifesini değiştirmeyecektir.
4 60. fasılda yer alan “örme tüylü mensucat” ifadesinin nasıl anlaşılması gerektiği; şardondan tüylendirilmiş ile bukleden tüylendirilmiş ürün ayrımlarının değerlendirilmesi. 60.01

60.01 pozisyonuna ilişkin Ulusal İzahname açıklama notlarında; Örme tüylü mensucat (“uzun tüylü” mensucat ve havlu mensucat dahil) için “Örme işlemi sırasında ilave iplikle oluşturulan hav yapısı ve bukle dışında, örme işlemi bittikten sonra, yüzeyinden geçirilen metal teller veya zımpara kaplı dönen silindirler yardımıyla ipliklerin içerisinden liflerin çekilmesine dayanan mekanik apre işlemine (şardonlama) tabi tutulan mensucat, bu pozisyonda yer almaz. Bunlar; örme tipi, genişliği ve içindeki elastomerik veya kauçuk iplik yüzdesine bağlı olarak 60.02 ilâ 60.06 pozisyonlarından uygun olanında sınıflandırılır.” denilmiştir.

Buna göre, örme tüylü mensucatta havı oluşturan ilave ipliğin tespiti halinde eşyanın 60.01 pozisyonunda değerlendirilmesi gerekmektedir.

5 Nep (Knops, Neps, Folded) ipliklerin sınıflandırılması. 5606.00.91.00.00

Nep iplikler uzunluğu boyunca düzenli veya düzensiz aralıklarla bir ya da daha fazla iplik materyalinin oluşturduğu düğümlerden oluşan ipliklerdir. Bu iplikler genellikle bağımsız çalışan iki çift silindirin kullanılması ile elde edilir; ana iplik aralıklı, efekt materyal ise devamlı olarak sevk edilir. Besleme silindirinin ani duruşları, efekt materyalinin yığılmasına ve düğümlerin oluşmasına neden olur.

İzahnamenin 56.06 pozisyonu açıklama notlarında;

“gipe iplikler, genel olarak bir veya daha fazla tekstil ipliğinden oluşan iç kısım üzerine bir veya daha fazla ipliğin helezoni şekilde sarılması suretiyle elde edilir. Sarma iplikleri, çoğunlukla iç kısmı tamamen kaplar; fakat bazen helezonun döngüleri aralıklı sarılmış halde de olabilir. Bu sonuncu haldeki iplikler en çok 50 ila 55. Fasıllarda yer alan rötor, kablo veya fantezi ipliklere benzemekte ise de, bu çeşit ipliklerden, iç kısımdaki ipliklerin sarma iplikleri ile birlikte bükülmüş olmamaları bakımından ayrılır…” denilmiştir.

Bu itibarla, bir veya daha fazla tekstil ipliğinden oluşan iç iplik üzerine bir veya daha fazla ipliğin helezonik şekilde sarılması suretiyle elde edilen nep ipliklerin “gipe iplik” olarak değerlendirilmesi gerekir.

6 Poliester ITY İpliklerin ve bu ipliklerden mamul mensucatın sınıflandırılması.

a)       5402.33

54.06

b) 54.07

a) ITY (iki farklı çekimdeki iplik) iplikler bikomponent ipliktir ve tekstüre iplik olarak değerlendirilir.

b) ITY iplikten mamul mensucatın sınıflandırılmasında ise ITY ipliğin kullanım oranına göre değerlendirme yapılmalıdır.

7

a) 58.10 tarife pozisyonunda yer alan işlemelerin hangi durumda 61.17, 62.17 ve 63.07 tarife pozisyonlarında yer alacağının değerlendirilmesi.

b) Üzerinde yer yer işlemeler bulunan örme veya dokuma mensucatın sınıflandırılması.

a) 58.10 parça şerit veya motif halinde işlemeleri kapsar. Bu işlemeler kare veya dikdörtgenden başka şekillerde de olabilir. Arka kısmına termal yapıştırıcı uygulanmış olması ürünün 58.10 pozisyonunda değerlendirilmesini etkilemez. İşlemelerin hazır eşya olarak değerlendirilmesi için iğne, cırt bant, toka veya düğme gibi bir parça ile teferruatlandırılmış olması gereklidir.

b) İzahnamenin 58.10 pozisyonuna ilişkin açıklama notlarında; “İşlemeler, … mevcut bir zemin üzerine süslü bir görünüş meydana getirmek amacıyla işleme iplikleri ile işlenerek elde edilir … Zemin dokuması genellikle (işlemeden sonra) tamamlanmış işlemenin aksamını teşkil ederek kalır. Fakat bazı hallerde işlemenin tamamlanmasından sonra zemin dokuması kimyasal bir usul ile veya kesilmek suretiyle çıkarılır ve geriye sadece işleme kısmı kalır. Bazı işlemeler, işleme iplikleriyle değil şerit veya kaytanlarla yapılır” denilmektedir.

İzahnamede bu pozisyonda yer alan işlemelerin başlıca; (I) görülebilen zemini olmayan işlemeler, (II) işlendikten sonra zemin dokumasıyla birlikte kalan işlemeler ve (III) aplikasyonlar olarak üç grup altında toplanabildiği belirtilmektedir.

58.10 pozisyonunda sınıflandırılan eşya “işleme”nin kendisidir (Embroidery). Anılan pozisyon “mensucat” (fabric) türü eşyanın sınıflandırıldığı bir pozisyon değildir. Bu itibarla, asli karakteri itibariyle mensucat olarak sınıflandırılması gereken eşya, sadece üzerinde işleme bulunduğu için bu pozisyonda değerlendirilemez.

Eşyanın 58.10 pozisyonu kapsamında “işleme” olarak değerlendirilmesi için bu pozisyona ilişkin

İzahname notlarının dikkate alınması gerekir.

8 39.21 tarife pozisyonunda yer alan eşya ile 59.03 tarife pozisyonunda yer alan mensucatın birbirinden ayrımı ve bunlardan mamul eşyanın sınıflandırılması.

Plastiklerin dokumaya elverişli maddelerle olan karışımlarında sınıflandırmanın nasıl yapılacağı 39. Fasıl genel açıklamalarında, 59. Fasıl notlarında, 56.03 ve 59.03 tarife pozisyonu açıklama notlarında yer almaktadır.

Bahse konu İzahname hükümlerine göre; dokumaya elverişli mensucatla birleştirilmiş olan ve dokumaya elverişli mensucatın sadece mesnet olarak kullanıldığı gözenekli plastikten deri benzeri levhalar, yapraklar ve şeritler 39.21 pozisyonunda sınıflandırılır.

Dokumaya elverişli mensucatın sadece mesnet olarak kullanılıp kullanılmadığının tespitinde;

– Eşyanın esas kullanım yüzünün tespit edilebildiği ve bu yüzün gözenekli plastik değil dokumaya elverişli mensucat olduğu durumlarda, mensucatın takviye edici amacın ötesinde bir işlevi olduğu ve ürünün 39.21 tarife pozisyonu dışında kalacağı,

– Eşyanın her iki yüzünün de (dokumaya elverişli mensucat ve gözenekli plastik) suni deri efektinin oluşturulmasına yönelik olarak işlem gördüğünün anlaşılması halinde, esas kullanım yüzünü gözenekli plastik oluştursa bile mensucatın takviye edici amacın ötesinde bir işlevi olduğu ve 39.21 tarife pozisyonu dışında kalacağı,

– Bunun dışında, desensiz, ağartılmamış, ağartılmış ya da tek şekilde boyanmış dokunmuş mensucat, plastikten plaka, levha ve şeritlerin bir yüzüne tatbik edildiğinde, sadece takviye edici amaca hizmet ettiği; buna mukabil tüylü mensucat, desenli, baskılı ve daha ayrıntılı çalışılmış mensucatın bu şekilde kullanılması halinde takviye edici amacın ötesinde bir işlevi olduğu ve ürünün 39.21 tarife pozisyonunun dışında kalacağı, kabul edilecektir.

Yukarıdaki tespitleri yaparken, deriyi taklit etmek için kullanılan kabartılmış, yumuşak ve renkli plastikten tabakanın varlığı eşyanın 39.21 pozisyonunda sınıflandırılması için tek başına yeterli karine teşkil etmeyecektir.

9 Kumaşlarda ekru rengin değerlendirilmesi.

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 11. Bölüm Alt Pozisyon Notlarında “Renklendirilmiş (boyanmış veya baskı yapılmış) iplik” aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

“Beyaz veya uçucu renkler dışındaki renklere boyanmış (kütle halinde olsun olmasın), veya baskı yapılmış veya boyalı/baskılı liflerden meydana gelmiş; …

Yukarıdaki tanımlar, gerekli değişiklikler yapılmak kaydıyla, 54. fasıldaki monofilamentlere ve şeritleri veya benzerlerini de kapsar.”

Buna göre, liflerin veya bunlardan mamul mensucatın “renklendirilmiş” kabul edilebilmesi için boyama veya baskı işlemine tabi tutulmuş olması gerekmektedir.

Bu çerçevede sınıflandırmaya konu edilen liflerin veya mensucatın “ekru” rengini boyama veya baskı işlemi neticesinde alıp almadığı tespit edilerek buna göre değerlendirme yapılması gerekmektedir.

10 Disk şeklinde, ortası delik, cam liflerinden dokunmuş mensucattan eşyanın sınıflandırılması. 7019.90.00.10.00 Cam lifinden mamul olan eşya, dokunmuş mensucattan olmakla birlikte yerine göre hazırlanmış halde olduğundan, ‘dokunmuş mensucat’ olarak 7019.59 alt pozisyonunda değil; dokumaya elverişli liflerden mamul eşya olarak 7019.90.00.10 alt pozisyonunda değerlendirilir.
11 Dondurucu cihazlar için “dikey tip” ve “yatay tip” ayrımının yapılması. 84.18

Dikey tip: Bölmesine/bölmelerine cihazın ön tarafından ulaşılabilen soğutma cihazını ifade eder.

Yatay tip: Bölmesine/bölmelerine cihazın üst tarafından ulaşılabilen soğutma cihazını ifade eder.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}