Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 1851

Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 1851

GEÇİCİ KORUMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 1851

25.12.2019 tarih ve 30898 sayılı R.G.

Ekli “Geçici Koruma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Geçici Koruma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya (r) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (s) bendi eklenmiştir.

“e) Geçici barınma merkezi; Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılar ile Bakanlık tarafından uygun görülen kişilerin toplu olarak barınma ve iaşelerinin sağlanması amacıyla kurulan merkezleri,”

“k) Kurul: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 521 inci maddesi gereğince kurulan Göç Kurulunu,”

“s) Bakanlık tarafından uygun görülen kişi: Bakanlık onayı ile bu Yönetmeliğin hükümleri kapsamında değerlendirilmesi uygun görülen kişileri,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

“Genel Müdürlük bu yetkisini, kısmen veya tamamen valiliklere devredebilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Kanunun 105 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “Kanunun 105 inci maddesi kapsamında” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ve “Bakanlar Kurulu” ibareleri sırasıyla “Cumhurbaşkanına” ve “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) ve (e) bentleri eklenmiş ve aynı maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“d) Kanunda yer alan diğer yasal kalış türlerinden birisi ile kalış hakkı kazanması,

e) Türk vatandaşlığını kazanması,”

“(3) Mazeretsiz olarak bildirim yükümlülüğünü üç defa üst üste yerine getirmeyenlerin geçici korumaları Valilik tarafından iptal edilir. Bu maddenin uygulanmasında 13 üncü madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” ibaresi “Ticaret Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “Genel Müdürlükçe” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

“b) Temel ve acil sağlık hizmetleri ile bu kapsamdaki tedavi ve ilaçlardan Bakanlıkça beiirlen tutar veya oran üzerinden katılım payı alınabilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yaygın eğitim kapsamında kişisel gelişim, sosyal-kültürel, mesleki ve teknik, sanatsal ve sportif alanlarda talebe bağlı olarak kurslar düzenlenebilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” ibareleri “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” şeklinde ve “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “özel ihtiyaç sahiplerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “sosyal hizmet ve” ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “verilmesi planlanan” ibaresinden sonra gelmek üzere “sosyal hizmet ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “valilikler” ibaresi “Genel Müdürlük” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

“(4) Geçici korunanlar ile Bakanlık tarafından uygun görülen kişilerin geçici barınma merkezlerinde kalışlarına izin verilir.

(5) Geçici barınma merkezinde kalışları Bakanlık tarafından uygun görülen kişilere sağlanacak yardım ve desteğin kapsamı, kişilerin durumları değerlendirilerek Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “merkezleri ve geçici barınma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında “kişisel verileri,” ibaresinden sonra gelen “Genel Müdürlük” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlükçe” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancılara ait istatistikî veriler, Kanun kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu ile işbirliği halinde Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük ve valilikler tarafından tutulur.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının” ibaresi “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}