Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:01.10.2020 tarih ve 31261 sayılı R.G.

MADDE 1 – 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yer alan “Evsel kullanım amaçlı etil alkol ve genel” ibareleri “Genel” olarak, (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde yer alan “Evsel kullanım amaçlı etil alkol, genel” ibareleri “Genel” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Etil alkol üretim tesisinin yeni teknolojinin uygulandığı bir tesis olması gerekir. Yeni teknoloji, ana üretim proseslerinde kullanılan makine ve ekipmanın kullanılmamış olmasını ifade eder. Tarım ve Orman Bakanlığından üretim izni alınmış etil alkol veya distile alkollü içki üretim tesisindeki makine ve ekipmanın aynı firmaya ait etil alkol üretim tesisinde kullanılmasında veya üretim izni iptal edilen veya yenilenmeyen tesisin üretim iznini haiz firmaya devrinde Tarım ve Orman Bakanlığının onayı aranır. Bu durumlarda yeni teknoloji şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Evsel kullanım amaçlı etil alkol ve genel” ibaresi “Genel” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Tarım ve Orman Bakanlığı etil alkol, nol ve alkollü içkiler piyasasının güvenliğinin tesisi için izin, izleme ve takip tedbirleri alır veya aldırtır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) Etil alkol ve nolün internetten satışı yapılamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Tarım ve Orman Bakanlığı değişik tipte denatürasyon uygulanmasına karar verebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Etil alkol üretim tesisini devredecek veya devralacak gerçek veya tüzel kişilerin vadesi geçmiş vergi borcu bulunması halinde devire izin verilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altmış gün süreyle yapılabilir. Söz konusu ürünler bu sürenin sonundan itibaren piyasaya arz edilemez ve satış belgeli yerlerde bu süreden sonra bulunan ürünler, ithalatçısı veya üreticisine üç ay içinde iade edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
30/10/201128100
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-20/8/201328741
2-28/12/201328865
3-16/3/201529297
4-30/12/201730286
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}