Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27.09.2018 Tarihli ve 8085 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27.09.2018 Tarihli ve 8085 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

Karar No: 8085

Karar Tarihi: 27/09/2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:03.10.2018 tarih ve 30554 sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/09/2018 tarihli toplantısında; ekteki “21/05/2015 tarihli ve 5605-2 sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararının Değiştirilmesi Hakkında Kurul Kararı”nın kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

EK

21/05/2015 TARİHLİ VE 5605-2 SAYILI ULUSAL MARKER UYGULAMA FAALİYETLERİ VE ULUSAL MARKER TESLİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KURUL KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KURUL KARARI

Madde 1- (1) 12/6/2015 tarihli ve 29384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21/05/2015 tarihli ve 5605-2 sayılı “Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı “nın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ulusal markerin ilgili lisans sahibi tarafından talep edilmesi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılır:

a) İlgili lisans sahipleri, elektronik ortamda ulusal marker talep başvurusu yapabilecek yetkililerini belirlemek ve buna ilişkin belgeleri Kuruma sunmakla yükümlüdür. Şirketin yetkililerine dair bir değişiklik olması durumunda belgeler güncellenerek Kuruma sunulur. Ulusal marker talep başvurusu, Kurum elektronik altyapısı kullanılarak, teslimin istendiği tarihten en geç 8 iş günü öncesinde yapılır. Talep miktarı, stokta bulunan ulusal marker miktarı düşülerek belirlenir. Aynı gün için birden fazla lisans sahibinin ulusal marker talebinde bulunması halinde, talep edilen ulusal marker miktarları da dikkate alınarak, yetkili kuruluş tarafından yeni bir teslim tarihi belirlenebilir. Talebin ulusal marker teslim tarihinden en geç 3 iş günü öncesinde elektronik ortamda imzalanması ile başvuru işlemi tamamlanır. Başvuru Kurumca değerlendirilir ve talebin onaylanması halinde yetkili kuruluşça ulusal marker teslimi yapılabilir. Onaylanmış talepte belirtilen ulusal marker eklenecek ürün miktarının ya da tesisin değiştirilmek istenmesi halinde ulusal marker talep başvuru süreci yeniden başlar. İlk defa yapılacak ulusal marker başvurusunda, gerekli belgelerin yetkili kuruluşa ulaştırılmasından itibaren 1 ayı geçmemek üzere yetkili kuruluşça uygun bir teslim tarihi belirlenir.

b) Aynı dönem için en fazla iki defa ulusal marker talebinde bulunulabilir. İkinci başvuru, teslimin istendiği tarihten en geç 5 iş günü öncesinde yapılır ve teslim tarihinden en geç 3 iş günü öncesinde tamamlanır.

c) Tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıt için ulusal marker talebinde bulunulmadan önce söz konusu akaryakıtın içerdiği ulusal marker oranı yetkili kuruluşa ilgili lisans sahibi tarafından tespit ettirilir. Ulusal marker talebi Kurumca belirlenen şart ve seviyede ulusal marker içerecek şekilde ekleme yapmak için gereken ulusal marker miktarına göre yapılır.”

Madde 2- (1) Aynı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurum tarafından onaylanan miktarda ulusal marker, yetkili kuruluş tarafından Ek-1’de bulunan Ulusal Marker İzleme Çizelgesi düzenlenerek teslim yerinde ilgili lisans sahibine Kurum adına teslim edilir.

(5) Ulusal markerin teslim edilmesi sırasında, ekte yer alan standart formların kullanılması esastır. Ancak, Kurum tarafından gerek görülmesi halinde bunlara ilaveten başka belge ve tutanaklar da düzenlenebilir.”

Madde 3- (1) Aynı Kurul Kararı’nın 6 ncı maddesinin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ulusal marker uygulaması kapsamındaki akaryakıtların teslimlerinde ilgili lisans sahipleri, Ek-2’de verilen formu düzenler. Düzenlenen formun bir kopyası analiz rapora ile birlikte 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen ilk belgeye eklenir. Kurumca belirlenen şart ve özellikte ulusal marker eklenmiş akaryakıtın taşıma araçları ile yapılan ikmallerinde, dolum yerinde teslim eden ilgili lisans sahibi tarafından aracın dolum ve boşaltım üniteleri mühürlenir ve mühür numaraları formda belirtilen yere kaydedilir.

(6) Teslim alınan ulusal marker, onaylanan başvuruda belirtilen tesis dışında ve belirtilen dönemden önce Kurumun izni olmadan kullanılamaz. Teslim edilen ulusal marker teslim tarihinden itibaren 4 ay içerisinde kullanılmak zorundadır. Süresi içerisinde kullanılmayan ulusal markerin kullanım süresinin uzatılması için Kuruma başvuru yapılabilir.

(7) Ulusal markerin, onaylanan başvuruda belirtilen tesiste, teslim tarihinden itibaren 4 ay içerisinde kullanılamayacağının anlaşılması halinde, başka bir tesisle kullanılması için Kuruma taşıma başvurusunda bulunulabilir. Taşıma talebi başvuruları değerlendirilirken, ilgili lisans sahibinin aylık ortalama ulusal marker kullanım miktarı, ulusal marker eklemesi yaptığı tesis sayısı ve bir yıl içerisinde yaptığı taşıma başvurusu sayısı dikkate alınır. Bir takvim yılı içerisinde en fazla 6 kez taşıma işlemi gerçekleştirilebilir.”

Madde 4- (1) Aynı Kurul Kararı’nın Ek-1’inde yer alan Ulusal Marker Talep Formu yürürlükten kaldırılarak ek numaraları teselsül ettirilmiştir.

Madde 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6- (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}