Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/05/2015 Tarihli ve 5605-2 Sayılı Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/05/2015 Tarihli ve 5605-2 Sayılı Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

ULUSAL MARKER UYGULAMA FAALİYETLERİ VE ULUSAL

MARKERTESLİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

KURUL KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 17.02.2018 tarihli ve 30335 sayılı R.G.

MADDE 1- (1) 12/6/ 2015 tarihli ve 29384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 21/05/2015 tarihli ve 5605-2 sayılı “Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı”nın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesine “işleme (biodizel)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve işleme (atık)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Kurul Kararı’nın EK-1 inde yer alan Ulusal Marker Talep Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

EK      :EK-1 Ulusal Marker Talep Formu

 

EK-1

 

ULUSAL MARKER TALEP FORMU

1. İlgili Lisans sahibinin Bilgileri

Lisans Numarası

 

Adı

 

Adres

 

Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) Adresi[1]

 

Telefon ve Faks

 

2.Ulusal Marker Eklenecek Ürün Bilgileri
Cinsi/Türü

 

Miktarı (M ton) / (m3)

 

3. Ulusal Markerin Kullanılacağı Tesis Bilgileri
Lisans Numarası

 

Tesis Unvanı[2]

 

Gümrük İdaresinin Adı[3]

 

4.  Ulusal Marker Eklenecek Tasfiye Edilmiş Kaçak Akaryakıt Kapsamındaki Akaryakıtın/4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na Göre Tasfiyelik Hale Gelen ve İlgili Kamu Kuruluşlarınca Tasfiyesi Yapılan Akaryakıtın
Cinsi/Türü

 

Miktarı (M ton) / (m3)

 

Ekleme Yapılacak Tesis Adı ve Lisans Numarası

 

Ulusal Markerin Tesliminin İstendiği Tarih: Ulusal Markerin Kullanılacağı Dönem:

 

İMZA

…./…./….

Lisans Sahibini Temsile Yetkili Kişi/Şirket Kaşesi

 

 

 [1]Yalnızca 25.08.2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan e-posta adresi yazılacaktır.

[2]Ulusal Markerin kullanılacağı tesisin adı tam olarak yazılacaktır.

[3]İthalat yapılacak ise ithalatın yapılacağı Gümrük Müdürlüğünün adı tam olarak yazılacaktır.

4. Ulusal Marker Talep Formu Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}