Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18.07.2019 Tarihli ve 8730 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18.07.2019 Tarihli ve 8730 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

Karar No: 8730

Karar Tarihi: 18/07/2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:24.07.2019 tarih ve 30841 sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18.07.2019 tarihli toplantısında; ekteki Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kural Kararı’nın kabul edilerek yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

 

EK

FARKLILAŞTIRILMIŞ AKARYAKITLARA İLİŞKİN KURUL KARARI

Amaç ve kapsam

Madde 1 – (1) Bu Kararın amacı; farklılaştırılmış akaryakıtın tanımlanmasına ve piyasaya sunumuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Karar; katkı maddesi eklenerek bir veya birden fazla özelliği iyileştirildiği lisans sahiplerince beyan edilerek farklı bir ticari isimle piyasaya arz edilen farklılaştırılmış akaryakıtın takibine ve kullanıcıya sunumuna ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 2 –(1) Bu Karar, 04.12.2003 tarih ve 501 sayılı petrol Piyasası Kanunu’nun 1 inci, 3 üncü ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – (1) Bu Kararda geçen;

a) Farklılaştırılmış akaryakıt; 14/10/2008 tarihli ve 27024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde “Farklılaştırılmış Ürün” olarak tanımlanan akaryakıtı,

b) Katkı maddesi: Akaryakıt ürünlerinin özelliklerini iyileştirmeye matuf organik ve inorganik maddeleri,

c) Katkılama: Akaryakıtın ismini değiştirmeksizin, özelliğini iyileştirmek maksadıyla ve her halükarda hacmen % 0.5’i aşmayacak şekilde katkı maddesi ilavesini,

ç) Teknik düzenleme: Petrolün ve madenî yağın, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, standartları, ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

ifade eder.

(2) Bu Kararda geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer terim ve kavramlar, aksi belirtilmedikçe 10/09/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesindeki anlam ve kapsama sahiptir.

Katkı maddesi

Madde 4 – (1) Dağıtıcı lisansı sahipleri, farklılaştırılmış akaryakıtı piyasaya sunmadan önce, kullanılacak katkı maddesinin akaryakıtın özelliklerini hangi şekilde ve ölçüde iyileştirdiğine ilişkin asgari olarak Ek-1’de yer alan bilgileri ve raporları Kurama sunmakla yükümlüdür. Raporların yabancı bir dilde olması durumunda, orijinal raporla birlikte Türkçe tercümesi de Kuruma sunulur. Raporun, yeterli veya anlaşılır görülmemesi durumunda Kurum ilave bilgi veya açıklama isteyebilir. Farklılaştırılmış akaryakıtın piyasaya sunumu, başvurunun Kurul tarafından onaylanması sonrasında yapılır.

(2) Bu amaçla kullanılacak katkı maddesi, akaryakıtı teknik düzenlemelere aykırı hale getiremez ve metalik unsurlar içeremez. Katkı maddesinin ulusal markerin özelliklerini bozmayacak nitelikte olması ve kullanılan bütün katkıların toplamının hacmen akaryakıtın %0,5’inin üzerinde olmaması zorunludur.

Katkı maddesinin takibi

Madde 5 – (1) Farklılaştırılmış akaryakıt elde edilmesine ilişkin katkı maddesinin edinimine ve akaryakıta katkılanmasına ilişkin her türlü bilgi, belge ve rapor gerektiğinde Kurum tarafından talep edildiğinde sunulmak üzere dağıtıcı lisans sahibi tarafından en az 5 yıl süreyle saklanır. Konuya ilişkin raporların asgari olarak ay başı ve ay sonu katkı stoku ve her bir katkılama işlemine ilişkin bilgileri içermesi zorunludur.

Farklılaştırılmış akaryakıt

Madde 6 – (1) Farklılaştırılmış akaryakıtın kullanıcılara sunumunda ve/veya herhangi bir mecrada bu konuda yapılan reklamda ve/veya duyuruda; lisans sahipleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna veya muvafakati olmaksızın herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna herhangi bir atıfta bulunamaz ve bu anlama gelebilecek ibarelere yer veremez. Farklılaştırılmış akaryakıtın reklam, pazarlama ve sunumunda Kuruma sunulan bilgiler haricinde hiçbir bilgiye yer verilemez.

(2) Farklılaştırılmış akaryakıtın ikmali, bayilik lisansı sahipleri tarafından tüketicinin bu konudaki açık talebi olmadan gerçekleştirilmez,

(3) Farklılaştırılmış akaryakıtın satıldığı dispenserlerin üzerinde veya yakınında, farklılaştırılmış akaryakıtın etkilerinin hangi oranda veya aralıkta (en az ve en fazla) olduğuna ilişkin açık ve kolay anlaşılabilir şekilde Kuruma sunulan bilgilerle uyumlu bilgilendirme metninin yer alması zorunludur. Bilgilendirme metninde, “Farklılaştırılmış olsun ya da olmasın ülkemizde lisans sahiplerince piyasaya arz edilen akaryakıt türlerinin tamamı Avrupa Birliği standartlarına ve EPDK tarafından belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Bu kapsamda yakıt türüne göre tümü, araçlarda güvenle kullanılabilir. Farklılaştırılmış akaryakıt ile diğerleri arasında, kalite vb. düzenlenmiş özellikler bakımından otomobil, otobüs, kamyon, tır, traktör vb. araç türüne göre sınırlayıcı ayrımlar bulunmamaktadır. Farklılaştırılmış akaryakıt sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir.” İfadesi yer alır.

(4) Farklılaştırılmış akaryakıt, dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine konu edilemez.

Sorumluluk

Madde 7- (1) Farklılaştırılmış akaryakıtın iddia edilen özellikleri taşıdığına ilişkin ispat yükümlülüğü dağıtıcı lisansı sahibine aittir. Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde, herhangi bir aşamada dağıtıcı lisansı sahibinden ilave testler uygulaması talep edilebilir. Bu testlere ilişkin her türlü gider dağıtıcı lisansı sahibi tarafından karşılanır.

(2) Dağıtıcı lisansı sahipleri, 06/07/2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Bayi Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı Kurul Kararı kapsamında oluşturulan istasyon otomasyon sistemi ile farklılaştırılmış akaryakıtın kullanıcılara sunumunun takibini yapmakla yükümlüdür. Farklılaştırılmış akaryakıtın aynı tür akaryakıt ile karışması durumunda ortaya çıkan ürün hiçbir şekilde farklılaştırılmış akaryakıt olarak piyasaya sunulmaz.

(3) Dağıtıcı, bayisinin bu Kararda yer alan hususlara uyulmadığını tespit ettiği takdirde, Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.

(4) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin bu Karar kapsamında yanıltıcı bilgi vermesi, bilgi saklaması veya lisans sahiplerinin açıkça bu Karar aykırı eylemlerde bulunması durumunda, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

(5) Dağıtıcı lisansı sahipleri, bayilerini ve bayilerde görevli personeli, bu Kural Kararında yer alan haklar ve yükümlülüklere ilişkin bilgilendirir.

Uyumlu hale getirme

Geçici Madde 1 – (1) Bu Kararın yürürlük tarihinden önce farklılaştırılmış akaryakıt tanımına uygun akaryakıt satışı yapan dağıtıcı lisansı sahipleri, en geç 01/03/2020 tarihine kadar durumlarını bu Karara uygun hale getirmekle yükümlüdür. Bu tarihe kadar Ek-1 ile talep edilen bilgi ve belgeleri Kuruma sunarak gerekli onayı almayan veya faaliyetlerini bu Karara uygun hale getirmeyen dağıtıcı lisansı sahipleri 01/03/2020 tarihinden sonra farklılaştırılmış akaryakıt satışı gerçekleştiremez.

Yürürlük

Madde 8 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 – (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

 

 

EK- Talep edilen bilgi ve belgeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARKLILAŞTIRILMIŞ AKARYAKIT BİLGİ

FORMU

 

EK-1

Lisans Sahibinin Unvanı  
Lisans Numarası DAĞ/.,..-…./…….  
Katkı Üreticisinin Unvanı  
Katkı Maddesinin Ticari Markası  
Katkı Maddesinin İthalatçısı  
Katkı Maddesinin GTIP Numarası    

Farklılaştırılacak Akaryakıt Türü ( ) Benzin T.   ( ) Motorin T,
Akaryakıtın Ticari Markası(1)  
Katkılama Oranı(2) … ppm(±%….)
Diğer Kullanım Oranı(3) … ppm(±%….)

(1) Farklılaştırılmış akaryakıtın sunumunda kullanılan marka.

(2) Test aşamalarında kullanılan oranla aynı olmak zorundadır.

(3) Aynı katkı maddesi farklılaştırılmamış akaryakıt için de kullanılıyorsa kullanılan miktar yazılır aksi takdirde boş bırakılır.

 

(T-1) Katlarım Kullanım Amacı(4)

  Buzlanma Önleyici/Nem Emici   Sakızlaşma Çözücü   Yosun-Bakteri-Mantar Önleyici
  Vuruntu Önleyici   Koku Maddesi   Valf Yağlayıcısı
  Oksitlenme Önleyici   Metal Deaktivatörü   Emülsiyonlaşma Önleyici
  İletkenlik Düşürücü   Akma Noktası Düşürücü   Ânti-Flamant
  Setan Artırıcı   Tortu Engelleyici   Asit Giderici
  Yanma Düzenleyici   Srabilazör   Yanma Odası Temizleyici
  Korozyon Önleyici   Üst Silinidir Yağlayıcı   Bulutlanma Noktası Düşürücü
  Çökelti Düzenleyici   Oktan Altıncı   Köpük Önleyici
  Deterjan   Akış Düzenleyici   Seyreltici
  Boya   Karbüratör Temizleyici   Emisyon Kontrolü
  Egzoz Sistemi Temizleyici   İşaretleyici/Tanımlayıcı   Yakıt Enjektörü Temizleyici
  Emiş Valfi Temizleyici   Yağlamayı Artırıcı   Oksijenant
  Pas Önleyici   İlk Hareket Sıvısı   Tatlandırıcı
  Tutucu   Diğer (……………………)   Diğer (……………………)

(4) Katkının kullanım amacına göre bir veya birden fazla lamın: ;ev:Ime;i gerekmektedir.

 

(T-2) Akaryakıt Test Merkezine ilişkin Bilgiler (5)

Test Merkezinin Unvanı  
Test Merkezinin Adresi  
Akreditasyon Bilgileri  

(5) Birden fazla test merkezi kullanıldıysa diğer test merkezlerine ilişkin bilgilerin de ekte sunulması gerekir.

 

(T-3) Katkı Maddesinin Element Dağılımı (6)

 

Element Dağılımı

Yüzdesi

Analiz metodu

 

1 Karbon    
2 Hidrojen    
3 Oksijen    
4 Azot    
5 Kükürt    
6    
7    
8    
9    
  Toplam 100  

(6) Katkı maddesini oluşturan tüm elementlere ilişkin bilgileri içerir, satır sayısı ihtiyaca göre ayarlanabilir.

 

(T-4) Farklılaştırılmış Akaryakıt Özellikleri (7)

 

Fayda Türü

Fayda Miktarı

Deney Yöntemi

Yakıt Tüketiminde Azalma Min.:%… Maks.:%…  
Hızlanma Artısı Min.:%… Maks.:%…  
Motor Gücü Artışı Min.:%… Maks.:%…  
Motor Temizliği    
Emisyon Değerlerinde Değişiklik    
CO    
THC    
NOx    
NMHC    
PM    
THC+NOx    

(7) Sadece farklılaştırılmış akaryakıtın kullanıcıya sunumunda kullanılan iddialara ilişkin kısımların doldurulması gereklidir,  tabloda yer almayan bir fayda türü ile yakıt sunumu gerçekleştirilecekse ihtiyaca göre satır ilavesi yapılabilir.

Somut olmayan ve herhangi bir teste dayanmayan bir faydadan bahsedilemez.

 

(T-5) Katkı Maddesinin Yurtdışı Kullanımı

Katkı Maddesi EPA(8)’ya kayıtlı mı?
  Evet   Hayır  
Başka Bir Ülkede Kullanılıyor mu?
  Evet Ülkeler; Hayır

(8) ABD çevre Koruma Ajansı

 

EKLER:

EK-A Katkı Maddesinin Üreticisinin Katkı Maddesine İlişkin Dokümanları

EK-B Katkının Akaryakıtın Özelliklerini İyileştirdiğine Dair Akredite Laboratuıvar Raporu (Test amacıyla kullanılan katkı maddesi oranın, beyan edilen katkılama oranıyla aynı olduğunun raporda açık olarak belirtilmesi gereklidir.)

EK-C Akaryakıt Test Merkezine İlişkin Bilgiler (Testlerin yapıldığı deney yöntemlerine ilişkin akreditasyon belgeleri de dahil olmak üzere)

EK-D Katkı Maddesinin T-3 ve T-4 Tablolarındaki Analizlere İlişkin Sonuçlar ve Analizi Gerçekleştiren Laboratuarın Akreditasyon Bilgileri

EK-E Farklılaştırılmış Akaryakıtın Sunumuna ilişkin İddialara Dair Bilgiler (Analiz raporun ilgili kısımları)

EK-F TÜBİTAK UME’den Alınan Ulusal Marker İle Etkileşim Olmadığına Dair Raporu

EK-G Ürün Güvenliği Bilgi Formu (MSDS)

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}