Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10035/2, 10036, 10037-1, 10037-2, 10037-3, 10037-4, 10037-5 ve 10037-6 Sayılı Kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 Tarihli ve 10035/2, 10036, 10037-1, 10037-2, 10037-3, 10037-4, 10037-5 ve 10037-6 Sayılı Kararları

KURUL KARARI


Karar No: 10037-1 Karar Tarihi: 
18/02/2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20.02.2021 tarihli ve 31401 sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kumlunun 18/02/2021 tarihli toplantısında; ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.`nin; DEP/473-14/10348 sayılı depolama lisansı kapsamında Karaduvar Mahallesi -Mersin adresinde faaliyette bulunan Karaduvar Tesisine ilişkin depolama tarifesinin ekteki şekilde tadil edilerek onaylanmasına.

karar verilmiştir.

EK: ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. – Karaduvar Tesisi Depolama Tarifesi

EPDK Onaylı Depolama Tarifesi

ATAŞ, ANADOLU TASFİYEHANESİ A.Ş

KARADUVAR TESİSİ

Lisansın Tarih ve Sayısı                      :08/04/2005 DEP/473-14/10348
Tesis Adresi                            :Karaduvar Mahallesi – Mersin

Tarife Bilgileri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun           tarih ve            sayılı Kararı ile………..tarihinden itibaren uygulanmak üzere onaylanmıştır.

KAPSAM

MADDE 1- Bu tarife kapsamında aşağıda yer alan petrollere depolama hizmeti verilmesine ilişkin fiyatlandırma ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları kapsar:

Tesiste aşağıdaki petroller depolanacaktır.

HAM PETROL 
GENEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKITLAR
Yakıt Nafta 
Benzin TürleriX
Gazyağı 
Motorin TürleriX
Fııel Oil TürleriX
Biodizel TürleriX
ÖZEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKITLAR
Havacılık Yakıtı Türleri 
Deniz Motorini Türleri 
Denizcilik Yakıtı Türleri 

Tarifeye konu hizmet, depolama hizmeti alan kişiye ait petrolün yukarıda `X` ile işaretli türlerinin teslim alınması, depolanması ve hizmet alana veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişilere teslim edilmesini kapsar.

Teslim etme, fiyat listesine göre ücrete tabidir.

TARİFE METODOLOJİSİ

MADDE 2- Tarifedeki hizmet bedelleri ve indirimler arz talep esaslı belirlenmektedir.

HİZMET BEDELLERİ

MADDE 3- Hizmetlerin ifasında, ekli fiyat listesinde yer alan hizmet bedelleri uygulanır. Bedeller arttırılamaz ve indirimlerde yer alan unsur haricinde indirim yapılamaz.

Fiyatlara KDV ayrıca eklenir.

İNDİRİMLER

MADDE 4- Hizmetlerin ifasında, ekli fiyat listesinde yer alan indirimler uygulanır.

HADLER

MADDE 5- Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, lisans sahibi; benzin, motorin ve fııel Oil türleri için 1.500 m3`den az ve tüm akaryakıt türleri için depolama süresi 90 günden az ise talebi ret eder.

TEKNİK VE İDARİ ÖNLEMLER

MADDE 6- Kara araçları ile yapılan teslim alma ve teslim etme işlemleri, iş günleri ve mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Acil durumlarda, yazılı olarak talep edilmesi ve depocu tarafından kabul edilmesi halinde mesai saatleri dışında da hizmet verilebilir.

Hizmet alan veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişiler, tesisin işletme, teknik emniyet ve güvenlik kurallarına uymak zorundadırlar. Aksine hareket sonucu oluşacak zarar ve ziyan hizmet alan tarafından tazmin edilecektir.

FİRE

MADDE 7- Depolamadan kaynaklanacak fireler depocu tarafından her yılsonunda hizmet alanların kullanım oranlarına göre hesaplanacaktır. Bu miktar Gümrük Mevzuatı`nda belirtilen limitleri geçemeyecektir.

ÖDEME KOŞULLARI

MADDE 8- Depocu tesisinde verdiği hizmetlerin bedelini ay sonunda fatura edecektir. Hizmet alan, ödemeyi faturanın ait olduğu günü takip eden 10 işgünü içinde depocunun göstereceği banka hesaplarına yapacaktır.

Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari reeskont oranında gecikme faizi alınacaktır.

Hizmet bedeli faturasının ait olduğu ödeme gününü takip eden 30 işgünü içinde ödenmemesi durumunda, hizmetlere son verilecektir.

MÜCBİR SEBEPLER

MADDE 9- Akaryakıt teslimini ve depolanmasını imkânsızlaştıracak harp hali, isyan, sivil karışıklıklar, düşmanca hareketler ve bu neviden hadiseler, yangın, infilak gibi olaylar, deniz hadiseleri, boru hattı arızaları, ikmali etkileyecek derecede ve önceden görülemeyecek şekilde ortaya çıkan tesisteki onarım çalışmaları, sel, kasırga, heyelan ve zelzele vesair tabii afetler dolayısıyla depolama tesisinin, nakil araçlarının ve rafinerilerin çalışamayacak derecede hasar görmesi, grev, lokavt veya hükümetçe, resmi makamlarca veya mahkemelerce alınacak çalışma, işletme, alım-satım imkânlarını kısmen veya tamamen ortadan kaldıracak, tesisin mülkiyetini etkileyecek veya değiştirecek kararlar, ürün ikmali yapacak tarafların kontrolleri dışında cereyan eden, önceden görmelerine ve tedbir almalarına imkan bulunmayan hadiselerin vukuu halinde taraflar, taahhüt ettiği hizmeti yerine getirmemiş ve/veya geciktirmiş olmaktan sorumlu tutulmayacaklardır.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 10- Talepler kapasite kısıtları dahilinde ilk gelen ilk hizmet görür esasına göre karşılanacaktır.

Hizmet alan, sadece kendi ihtiyacına yönelik hizmet alabilecek olup, üçüncü şahıslar adına hizmet alamayacaktır.

Bu tarife ekli fiyat listesi ile bir bütün olup, yapılabilecek zeyilnamelerde bu tarifenin ayrılmaz parçası sayılacak, zeyilnamedeki değişiklikler başkaca bir karar aranmaksızın tarifeyi değiştirecektir.

EKİ: FİYAT LİSTESİ

EK-1

FİYAT LİSTESİ

HİZMET BEDELLERİ

A – Bir yıl ve daha uzun süreli hizmet alım taahhüdüne istinaden yapılan depolama anlaşmaları için Günlük “depolama” hizmeti bedeli

Depolanacak PetrolÖlçü BirimiDepolama Hizmeti Fiyatı
Benzin TürleriM30,421 TL
Motorin TürleriM30,421 TL
Fuel Oil TürleriTon0,421 TL
Biodizel TürleriM30,421 TL

B – Bir yıldan kısa (364 gün ve altı) süreli hizmet alım taahhüdüne istinaden yapılan depolama anlaşmaları için uygulanacak Günlük “depolama” hizmeti bedeli

Depolanacak PetrolÖlçü BirimiDepolama Hizmeti Fiyatı
Benzin TürleriM30,699 TL
Motorin TürleriM30,699 TL
Fuel Oil TürleriTon0,699 TL
Biodizel TürleriM30,699 TL

C- Hizmet başına alınacak “Teslim Etme” hizmeti bedeli

Hizmet Verilecek PetrolÖlçü BirimiTeslim Etme Hizmeti Fiyatı
Benzin TürleriM318,707 TL
Motorin TürleriM318,707 TL
Fuel Oil TürleriTon18,707 TL

D- Hizmet başına alınacak “Demiryolu Tahliye Sistemiyle Teslim Alma” hizmeti bedeli

Hizmet Verilecek PetrolÖlçü BirimiTeslim Etme Hizmeti Fiyatı
Benzin TürleriM364,960 TL

Münferiden alman hizmetlerin bedeli, Teslim etme hizmet bedeline dahildir.

UYGULANACAK İNDİRİM ORANLARI

Bu fiyat listesinde;

Depolama Hizmeti İndirim Oranlan:

Bir yıl ve daha uzun süreli depolama hizmeti fiyatlarında, benzin, motorin ve fuel oil türlerinde Atas`a ait Karaduvar ve Nusratiye (Liman) tesislerinde kiralanan toplam kapasite bazında uygulanacak indirim oranları aşağıdaki gibidir;

20.001 m3 – 30.000 m3 arası depolama hizmeti için (%30)

30.001 m3 – 50.000 m3 arası depolama hizmeti için (%60)

50.001 m3`den büyük depolama hizmeti için (%62,4)

Bir yıldan kısa süreli depolama hizmeti fiyatlarında, %0 (sıfır),

Teslim Etme Hizmeti İndirim Oranları:

Teslim etme hizmet fiyatlarında; benzin ve motorin türlerinde Atas`a ait Karaduvar ve Nusratiye (Liman) tesislerinden yıllık bazda teslim edilen toplam miktarın 10.000 M3 üzerinde olması halinde;

10.001 m3– 20.000 m3 arası için (%20)

20.001 m3 – 30.000 m3 arası için (%30)

30.001 m3 – 40.000 m3 arası için (%40)

40.001 m3– 50.000 m3 arası için (%50)

50.001 m3 – 400.000 m3 arası için (%60)

400.001 m3`den fazla miktarlar için (%62,6)

Teslim etme hizmet fiyatlarında; 1 yıldan kısa süreli depolama hizmeti alan ve PİL/1347-3/23163 nolu iletim tarifesi kapsamında iletim hizmeti alarak Ataş Karaduvar Tesisi`nden başka bir tesise transit motorin transferinde teslim etme hizmet fiyatı uygulanmayacaktır.

Hizmet Alan`ın Ataş`a ait Karaduvar ve Nusratiye (Liman) tesislerinde kiraladığı toplam kapasite miktarı 100.000 m3 ve üzeri olması durumunda, Ataş Karaduvar Tesisi`nden komşu bir tesise ürün transferlerinde teslim etme hizmet fiyatı uygulanmayacaktır.

Hizmet Alan`ın Rafineri lisansı sahibi olması durumunda, Ataş Karaduvar Tesisi`nden komşu bir tesise ürün transferlerinde teslim etme hizmet fiyatı uygulanmayacaktır.

Fuel Oil`de, teslim edilen yıllık miktarın 10.000 Ton`un üzerinde olması halinde;

10.001 ton -15.000 ton miktarlar için (%10)

15.001 ton – 20.000 ton miktarlar için (%30)

20.001 ton dan fazla miktarlar için (%60)

Demiryolu Tahliye Sistemiyle Teslim Alma Hizmeti İndirim Oranları:

Demiryolu Tahliye Sistemiyle Teslim alma hizmet fiyatları üzerinden;

A) Karaduvar ve Liman Tesisleri`nde toplam depolama kapasitesi;

-140.000 m3 ile 200.000 m3 arası olan müşteriler için % 80

-200.001 m3 üzeri müşteriler için %90

İndirim uygulanır,

B) Demiryolu tahliye sisteminden tahliye edilen benzin için PİL/1347-3/23163 nolu iletim tarifesi kapsamında iletim hizmeti alarak başka bir tesise transfer edenlere %90 indirim uygulanır.

KURUL KARARI

Karar No: 10037-2 Karar Tarihi: 18/02/2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20.02.2021 tarihli ve 31401 sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 tarihli toplantısında; AT AŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.`nin; DEP/1328-5/2303sayılı depolama lisansı kapsamında Nusratiye Mahallesi -Mersin adresinde faaliyette bulunan Liman Tesisine ilişkin depolama tarifesinin ekteki şekilde tadil edilerek onaylanmasına, karar verilmiştir.

EK: ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. – Liman Tesisi (Nusratiye) Depolama Tarifesi

EPDK Onaylı Depolama Tarifesi

ATAŞ, ANADOLU TASFİYEHANESİ A.Ş

LİMAN TESİSİ

Lisansın Tarih ve Sayısı                      :27/09/2007 DEP/1328-5/23031
Tesis Adresi                            :Nusratiye Mahallesi – Mersin

Tarife Bilgileri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun ……………….. tarih ve …….. sayılı Kararı ile  …………tarihinden itibaren uygulanmak üzere onaylanmıştır.

KAPSAM

MADDE 1- Bu tarife kapsamında aşağıda yer alan petrollere depolama hizmeti verilmesine ilişkin fiyatlandırma ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları kapsar:

Tesiste aşağıdaki petroller depolanacaktır.

HAM PETROL 
GENEL KULLANİM AMAÇLI AKARYAKITLAR
Yakıt Nafta 
Benzin TürleriX
Gazyağı 
Motorin TürleriX
Fuel Oil Türleri 
Biodizel Türleri 
ÖZEL KULLANİM AMAÇLI AKARYAKITLAR
Havacılık Yakıtı Türleri 
Deniz Motorini Türleri 
Denizcilik Yakıtı Türleri 

Tarifeye konu hizmet, depolama hizmeti alan kişiye ait petrolün teslim alınması, depolanması ve hizmet alana veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişilere teslim edilmesini kapsar.

Teslim etme fiyat listesine göre ücrete tabidir.

TARİFE METODOLOJİSİ

MADDE 2- Tarifedeki hizmet bedelleri ve indirimler, arz talep esaslı belirlenmektedir.

HİZMET BEDELLERİ

MADDE 3- Hizmetlerin ifasında, ekli fiyat listesinde yer alan hizmet bedelleri uygulanır. Bedeller artırılamaz ve indirimlerde yer alan unsur haricinde indirim yapılamaz.

Fiyatlara KDV ayrıca eklenir.

İNDİRİMLER

MADDE 4- Hizmetlerin ifasında, ekli fiyat listesinde yer alan indirimler uygulanır.

HADLER

MADDE 5- Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, lisans sahibi; benzin ve motorin türleri için 3.500 M3 den az ve tüm akaryakıt türleri için depolama süresi 90 günden az, ise talebi ret eder.

TEKNİK VE İDARİ ÖNLEMLER

MADDE 6- Kara araçları ile yapılan teslim alma ve teslim etme işlemleri, iş günleri ve mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Acil durumlarda, yazılı olarak talep edilmesi ve depocu tarafından kabul edilmesi halinde mesai saatleri dışında da hizmet verilebilir.

Hizmet alan veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişiler, tesisin işletme, teknik emniyet ve güvenlik kurallarına uymak zorundadırlar. Aksine hareket sonucu oluşacak zarar ve ziyan hizmet alan tarafından tazmin edilecektir.

FİRE

MADDE 7- Depolamadan kaynaklanacak fireler depocu tarafından her yıl sonunda hizmet alanların kullanım oranlarına göre hesaplanacaktır. Bu miktar Gümrük Mevzuatı`nda belirtilen limitleri geçemeyecektir.

ÖDEME KOŞULLARI

MADDE 8- Depocu tesisinde verdiği hizmetlerin bedelim ay sonunda fatura edecektir. Hizmet alan, ödemeyi faturanın ait olduğu günü takip eden 10 (on) işgünü içinde depocunun göstereceği banka hesaplarına yapacaktır.

Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari reeskont oranında gecikme faizi alınacaktır.

Hizmet bedeli faturasının ait olduğu ödeme gününü takip eden 30 işgünü içinde ödenmemesi durumunda, hizmetlere son verilecektir.

MÜCBİR SEBEPLER

MADDE 9- Akaryakıt teslimini ve depolanmasını imkansızlaştıracak harp hali, isyan, sivil karışıklıklar, düşmanca hareketler ve bu neviden hadiseler, yangın, infilak gibi olaylar, deniz hadiseleri, boru hattı arızaları, ikmali etkileyecek derecede ve önceden görülemeyecek şekilde ortaya çıkan tesisteki onarım çalışmaları, sel, kasırga, heyelan ve zelzele vesair tabii afetler dolayısıyla depolama tesisinin, nakil araçlarının ve rafinerilerin çalışamayacak derecede hasar görmesi, grev, lokavt veya hükümetçe, resmi makamlarca veya mahkemelerce alınacak çalışma, işletme, alım-satım imkanlarım kısmen veya tamamen ortadan kaldıracak, tesisin mülkiyetini etkileyecek veya değiştirecek kararlar, ürün ikmali yapacak tarafların kontrolleri dışında cereyan eden, önceden görmelerine ve tedbir almalarına imkan bulunmayan hadiselerin vukuu halinde taraflar, taahhüt ettiği hizmeti yerine getirmemiş ve/veya geciktirmiş olmaktan sorumlu tutulmayacaklardır.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 10- Talepler kapasite kısıtlan dahilinde ilk gelen ilk hizmet görür esasına göre karşılanacaktır.

Hizmet alan, sadece kendi ihtiyacına yönelik hizmet alabilecek olup, üçüncü şahıslar adına hizmet alamayacaktır.

Bu tarife ekli fiyat listesi ile bir bütün olup, yapılabilecek zeyilnamelerde bu tarifenin ayrılmaz parçası sayılacak, zeyilnamedeki değişiklikler başkaca bir karar aranmaksızın tarifeyi değiştirecektir.

EKİ: FİYAT LİSTESİ

FİYAT LİSTESİ                                                                                                      EK-1

I. HİZMET BEDELLERİ

A – Bir yıl ve daha uzun süreli hizmet alım taahhüdüne istinaden yapılan depolama anlaşmaları için Günlük “depolama” hizmeti bedeli

Depolanacak PetrolÖlçü BirimiDepolama Hizmeti Fiyatı
Benzin TürleriM30,421 TL
Motorin TürleriM30,421 TL

B – Bir yıldan kısa (364 gün ve altı) süreli hizmet alım taahhüdüne istinaden yapılan depolama anlaşmaları için uygulanacak Günlük “depolama” hizmeti bedeli

Depolanacak PetrolÖlçü BirimiDepolama Hizmeti Fiyatı
Benzin TürleriM30,699 TL
Motorin TürleriM30,699 TL

C – Hizmet başına alınacak “Teslim Etme” hizmeti bedeli

Hizmet Verilecek PetrolÖlçü BirimiTeslim Etme Hizmeti Fiyatı
Benzin TürleriM318,707 TL
Motorin TürleriM318,707 TL

Münferiden alman hizmetlerin bedeli. Teslim etme hizmet bedeline dahildir.

II. UYGULANACAK İNDİRİM ORANLARI

Bu fiyat listesinde;

Depolama Hizmeti İndirim Oranları:

Bir yıl ve daha uzun süreli depolama hizmeti fiyatlarında, benzin, motorin ve fuel oil türlerinde Atas`a ait Karaduvar ve Nusratiye (Liman) tesislerinde kiralanan toplam kapasite bazında uygulanacak indirim oranları aşağıdaki gibidir;

20.001 m3– 30.000 m3 arası depolama hizmeti için (%30)

30.001 m3 – 50.000 m3 arası depolama hizmeti için (%60)

50.001 m3`den büyük depolama hizmeti için (%62,4)

Bir yıldan kısa süreli depolama hizmeti fiyatlarında, %0 (sıfır),

Teslim Etme Hizmeti İndirim Oranları:

Teslim etme hizmet fiyatlarında; benzin ve motorin türlerinde Atas`a ait Karaduvar ve Nusratiye (Liman) tesislerinden yıllık bazda teslim edilen toplam miktarın 10.000 M3 üzerinde olması halinde;

10.001 m3– 20.000 m3 arası için (%20)

20.001 m3 – 30.000 m3 arası için (%30)

30.001 m3 – 40.000 m3 arası için (%40)

40.001 m3– 50.000 m3 arası için (%50)

50.001 m3 – 400.000 m3 arası için (%60)

400.001m3`den fazla miktarlar için (%62,6)

indirimli uygulanır.

KURUL KARARI


Karar No: 10037-3 Karar Tarihi: 
18/02/2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20.02.2021 tarihli ve 31401 sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 tarihli toplantısında; AT AŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.`nin; PİL/1347-3/23163 sayılı iletim lisansı kapsamında ATAŞ Karaduvar Mevkii 33020 P.K. 37 Akdeniz/MERSİN adresinde faaliyette bulunan ATAŞ İletim Hatlarına ilişkin iletim tarifesinin ekteki şekilde tadil edilerek onaylanmasına,

karar verilmiştir.

EK: ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. – ATAŞ İletim Hatları İletim Tarifesi

EPDK Onaylı İletim Tarifesi

ATAŞ, ANADOLU TASFİYEHANESİ A.Ş.

ATAŞ İLETİM HATLARI

Lisansın Tarih ve Sayısı                      :18/10/2007 PİL/1347-3/23163
Tesis Adresi                            :ATAŞ KARADUVAR MEVKİİ

                                               33020 P.K. 37 AKDENİZ/MERSİN

Tarife Bilgileri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun ………….tarih ve……….. sayılı Kararı ile ………………..arihinden itibaren uygulanmak üzere onaylanmıştır.

KAPSAM

MADDE 1- Bu tarife kapsamında aşağıda yer alan petrollere iletim hizmeti verilmesine ilişkin uyarlandırma ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları kapsar:

Tesiste aşağıdaki petroller iletilecektir.

HAM PETROL 
GENEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKITLAR
Yakıt Nafta 
Benzin TürleriX
Gazyağı 
Motorin TürleriX
Fuel Oil TürleriX
Biodizel Türleri 
ÖZEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKITLAR
Havacılık Yakıtı Türleri 
Deniz Motorini TürleriX
Denizcilik Yakıtı Türleri 

Tarifeye konu hizmet, iletim hizmeti alan kişiye ait petrolün teslim alınması, iletimi ve hizmet alana veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişilere teslim edilmesini kapsar.

TARİFE METODOLOJİSİ

MADDE 2- Tarifedeki hizmet bedelleri ve indirimler, arz talep esaslı belirlenmektedir.

HİZMET BEDELLERİ

MADDE 3- Hizmetlerin ifasında, ekli fiyat listesinde yer alan hizmet bedelleri uygulanır. Bedeller artırılamaz ve indirimlerde yer alan unsur haricinde indirim yapılamaz.

Fiyatlara KDV ayrıca eklenir.

İNDİRİMLER

MADDE 4- Hizmetlerin ifasında, ekli fiyat listesinde yer alan indirimler uygulanır.

HADLER

MADDE 5- Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, lisans sahibi;

İletilecek akaryakıt miktarı en az 30.000 Ton/yıl olup, bir sevkiyatta iletilecek akaryakıt miktarı;

12″ hatlar için 440 M3 den az,

24″ hatt için 2.000 M3 den az,

26″ hat için 2.250 M3 den az

ise talebi ret eder.

TEKNİK VE İDARİ ÖNLEMLER

MADDE 6- Teslim alma ve teslim etme işlemleri, iş günleri ve mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Acil durumlarda, yazılı olarak talep edilmesi ve iletici tarafından kabul edilmesi halinde mesai saatleri dışında da hizmet verilebilir.

Hizmet alan veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişiler, tesisin işletme, teknik emniyet ve güvenlik kurallarına uymak zorundadırlar. Aksine hareket sonucu oluşacak zarar ve ziyan hizmet alan tarafından tazmin edilecektir.

FİRE

MADDE 7- İletimden kaynaklanacak fireler iletici tarafından her yıl sonunda hizmet alanların kullanım oranlarına göre hesaplanacaktır. Bu miktar Gümrük Mevzuatı`nda belirtilen limitleri geçemeyecektir.

ÖDEME KOŞULLARI

MADDE 8- İletici tesisinde verdiği hizmetlerin bedelini ay sonunda fatura edecektir. Hizmet alan, ödemeyi faturanın ait olduğu günü takip eden 10 işgünü içinde depocunun göstereceği banka hesaplarına yapacaktır.

Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari reeskont oranında gecikme faizi alınacaktır.

Hizmet bedeli faturasının ait olduğu ödeme gününü takip eden 30 işgünü içinde ödenmemesi durumunda, hizmetlere son verilecektir.

MÜCBİR SEBEPLER

MADDE 9- Akaryakıt teslimini ve iletimini imkansızlaştıracak harp hali, isyan, sivil karışıklıklar, düşmanca hareketler ve bu neviden hadiseler, yangın, infilak gibi olaylar, deniz hadiseleri, boru hattı arızaları, ikmali etkileyecek derecede ve önceden görülemeyecek şekilde ortaya çıkan tesisteki onarım çalışmaları, sel, kasırga, heyelan ve zelzele vesair tabii afetler dolayısıyla iletim tesisinin, nakil araçlarının ve rafinerilerin çalışamayacak derecede hasar görmesi, grev, lokavt veya hükümetçe, resmi makamlarca veya mahkemelerce alınacak çalışma, işletme, alım-satım imkanlarını kısmen veya tamamen ortadan kaldıracak, tesisin mülkiyetini etkileyecek veya değiştirecek kararlar, ürün ikmali yapacak tarafların kontrolleri dışında cereyan eden, önceden görmelerine ve tedbir almalarına imkan bulunmayan hadiselerin vukuu halinde taraflar, taahhüt ettiği hizmeti yerine getirmemiş ve/veya geciktirmiş olmaktan sorumlu tutulmayacaklardır.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 10- Talepler kapasite kısıtları dahilinde ilk gelen ilk hizmet görür esasına göre karşılanacaktır.

Hizmet alan, sadece kendi ihtiyacına yönelik hizmet alabilecek olup, üçüncü şahıslar adına hizmet alamayacaktır.

Bu tarife ekli fiyat listesi ile bir bütün olup, yapılabilecek zeyilnameler de bu tarifenin ayrılmaz parçası sayılacak, zeyilnamedeki değişiklikler başkaca bir karar aranmaksızın tarifeyi değiştirecektir.

EKİ: FİYAT LİSTESİ

FİYAT LİSTESİ                                                                                                                  EK-1

HİZMET BEDELLERİ

“İletim” hizmeti bedeli (yükleme ve varış mahalleri veya taşıma mesafesine göre)

İletilecek PetrolÖlçü Birimiİletim Hizmeti Fiyatı
Benzin TürleriM38,50 TL
Motorin TürleriM38,50 TL
Deniz MotoriniM38,50 TL
Fuel Oil TürleriTon8,50 TL

UYGULANACAK İNDİRİM ORANLARI

– Bir yıl (365 gün ve üzeri) ve daha uzun süreli depolama anlaşmaları kapsamında verilecek iletim hizmeti için aşağıdaki indirim oranları uygulanacaktır.

1-   Hizmet Alan`ın benzin, motorin ve fuel oil türlerinden Ataş`a ait Karaduvar ve Nusratiye (Liman) tesislerinde kiraladığı toplam kapasite miktarına göre iletim hizmetleri fiyatlarına 100.000 m3`e kadar kiralama için % 13,33 indirim uygulanır.

2-   Hizmet Alan`m benzin, motorin ve fuel oil türlerinden Ataş`a ait Karaduvar ve Nusratiye (Liman) tesislerinde kiraladığı toplam kapasite miktarına göre iletim hizmetleri fiyatlarına 100.000 m3 ve üzeri kiralama için %51,75 indirim uygulanır.

3-   Hizmet Alan`ın Rafineri lisansı sahibi olması durumunda, iletim hizmeti alarak Ataş Karaduvar Tesisi`nden komşu bir tesise veya komşu tesisten Ataş Karaduvar tesisine transit motorin transferlerinde %75 indirim uygulanır.

B – Bir yıldan kısa (364 gün ve altı) süreli depolama anlaşmaları kapsamında verilecek iletim hizmeti için aşağıdaki indirim oranları uygulanacaktır

1- Bir yıldan kısa süreli depolama anlaşmaları kapsamında verilecek iletim hizmeti için %0
indirim uygulanır.

2- Hizmet Alan`ın Ataş ile bir yıldan kısa süreli depolama anlaşması yapması ve iletim hizmeti alarak Ataş Karaduvar Tesisi`nden komşu bir tesise veya komşu tesisten Ataş Karaduvar tesisine transit motorin transferlerinde %75 indirim uygulanır.

KURUL KARARI

Karar No: 10037-4 Karar Tarihi: 18/02/2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20.02.2021 tarihli ve 31401 sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 tarihli toplantısında; Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda San. ve Tic. A.Ş.`nin; DEP/7220-4/3 8844 sayılı depolama lisansı kapsamında Kırıkkale İli Merkez İlçesi Hacılar Beldesi 137 Ada, 12 Parsel adresinde faaliyette bulunan Kırıkkale Terminaline ilişkin depolama tarifesinin ekteki şekilde tadil edilerek onaylanmasına,

karar verilmiştir.

EK: Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda San. ve Tic. A.Ş. – Kırıkkale Terminali Depolama Tarifesi

EPDK ONAYLI DEPOLAMA TARİFESİ

LOKAL İNŞAAT ENERJİ PETROL NAKLİYAT GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

KIRIKKALE TERMİNALİ

Lisansın Tarih ve Sayısı                      :03/08/2017 DEP/7220-4/38844
Tesis Adresi                            :Kırıkkale İli Merkez İlçesi Hacılar

                                               Beldesi 137 Ada/12 Parsel

Tarife Bilgileri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun ………………….. tarih ve. ……………….. sayılı Kararı ile………………………  tarihinden itibaren uygulanmak üzere onaylanmıştır.

KAPSAM

MADDE 1- Bu tarife kapsamında aşağıda yer alan petrollere depolama hizmeti verilmesine ilişkin fıyatlandırma ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları kapsar:

Tesiste aşağıdaki petroller* depolanacaktır.

HAM PETROL 
GENEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKITLAR
Yakıt Nafta 
Benzin TürleriX
Gazyağı 
Motorin TürleriX
Fuel Oil Türleri 
Biodizel Türleri 
ÖZEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKITLAR
Havacılık Yakıtı Türleri 
Deniz Motorini Türleri 
Denizcilik Yakıtı Türleri 

(*) Depolanacak petroller (x) ile işaretlenecektir.

Tarifeye konu hizmet, depolama hizmeti alan kişiye ait petrolün teslim alınması, depolanması ve hizmet alana veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişilere teslim edilmesini kapsar.

Teslim alma ve/veya teslim etme bedeli akaryakıt türlerine göre ayrı ayrı ekli fiyat listesine göre uygulanacaktır.

TARİFE METODOLOJİSİ

MADDE 2- Tarifedeki hizmet bedelleri ve indirimler arz talep esas alınarak oluşturulmuştur.

HİZMET BEDELLERİ

MADDE 3- Hizmetlerin ifasında, ekli fiyat listesinde yer alan hizmet bedelleri uygulanır. Bedeller

artırılamaz ve indirimlerde yer alan unsur haricinde indirim yapılamaz.

Fiyatlara KDV ayrıca eklenir.

İNDİRİMLER

MADDE 4- Hizmetlerin ifasında, varsa ekli fiyat listesinde yer alan indirimler uygulanır.

HADLER

MADDE 5- Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, lisans sahibi; benzin ve motorin ve türleri için 5.000 m3 den az ve tüm akaryakıt türleri için depolama süresi 180 günden az ise talebi ret eder.

TEKNİK VE İDARİ ÖNLEMLER

MADDE 6- Kara araçları ile yapılan teslim alma ve teslim etme işlemleri, iş günleri ve mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Acil durumlarda, yazılı olarak talep edilmesi ve depocu tarafından kabul edilmesi halinde mesai saatleri dışında da hizmet verilebilir.

Hizmet alan veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişiler, tesisin işletme, teknik emniyet ve güvenlik kurallarına uymak zorundadırlar. Aksine hareket sonucu oluşacak zarar ve ziyan hizmet alan tarafından tazmin edilecektir.

FİRE

MADDE 7- Depolamadan kaynaklanacak fireler depocu tarafından her yılsonunda hizmet alanların kullanım oranlarına göre hesaplanacaktır. Bu miktarlar petrol sahibi tüzel kişiliğin veya petrol sahibi şirketin yetkilendirdiği kişi/tüzel kişiliklerin stoklarından düşülecektir. Bu miktar Gümrük Mevzuatında belirtilen limitleri geçmeyecektir.

ÖDEME KOŞULLARİ

MADDE 8- Depocu tesisisin de verdiği hizmetlerin bedelini birim fiyatlardan hesapla; aylık KDV`li olarak fatura edecektir. Bu bedeller petrol sahibi tüzel kişilik veya petrol sahibi şirketin yetkilendirdiği kişi/tüzel kişilikler tarafından ödenebilecektir.

Fatura meblağları takip eden ayın 7. (yedinci) günü ödenecektir.

Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde şirket genel prosedürleri uygulanır.

Hizmet bedeli faturasının ait olduğu ödeme gününü takip eden 7 işgünü içinde ödenmemesi

durumunda, hizmetlere son verilecektir.

Ödemesini 5 gün veya daha kısa sürede ödeyen müşterilere % 20 indirim uygulanır.

MÜCBİR SEBEPLER

MADDE 9- Akaryakıt teslimini ve depolanmasını imkânsızlaştıracak harp hali, isyan, sivil karışıklıklar, düşmanca hareketler ve bu neviden hadiseler, yangın, infilak gibi olaylar, deniz hadiseleri, boru hattı arızaları, ikmali etkileyecek derecede ve önceden görülemeyecek şekilde ortaya çıkan tesisteki onarım çalışmaları, sel, kasırga, heyelan ve zelzele vesair tabii afetler dolayısıyla depolama tesisinin, nakil araçlarının ve rafinerilerin çalışamayacak derecede hasar görmesi, grev, lokavt veya hükümetçe, resmi makamlarca veya mahkemelerce alınacak çalışma, işletme, alım-satım imkânlarını kısmen veya tamamen ortadan kaldıracak, tesisin mülkiyetini etkileyecek veya değiştirecek kararlar, ürün ikmali yapacak tarafların kontrolleri dışında cereyan eden, önceden görmelerine ve tedbir almalarına imkân bulunmayan hadiselerin vukuu halinde taraflar, taahhüt ettiği hizmeti yerine getirmemiş ve/veya geciktirmiş olmaktan sorumlu tutulmayacaklardır.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 10- Talepler kapasite kısıtları dâhilinde ilk gelen ilk hizmet görür esasına göre karşılanacaktır.

Bu tarife ekli fiyat listesi ile bir bütün olup, yapılabilecek zeyilnamelerde bu tarifenin ayrılmaz parçası sayılacak, zeyilnamedeki değişiklikler başkaca bir karar aranmaksızın tarifeyi değiştirecektir.

EKİ: FİYAT LİSTESİ                                                                                                                                                                              

FİYAT LİSTESİ                                                                                                      EK-1

I- HİZMET BEDELLERİ

A – Günlük “depolama” hizmeti bedeli

Depolanacak PetrolÖlçü BirimiDepolama Hizmeti Fiyatı
Benzin Türlerim32,3941 TL
Motorin Türlerim32,3941 TL

B- Hizmet başına alınacak “Teslim Alma” ve/veya “Teslim Etme” hizmeti bedeli

Hizmet Verilecek PetrolÖlçü BirimiTeslim Alma/Teslim Etme Hizmet Fiyatı (*)
Benzin Türlerim312,50 TL
Motorin Türlerim312,50 TL

* Teslim alma/etme için tek hizmet bedeli uygulanmaktadır.

II- UYGULANACAK İNDİRİM ORANLARI

Bu fiyat listesinde;

A) Depolama hizmeti fiyatlarında;

Benzin ve motorin türlerinde 4.000 m3 ve üzeri kapasiteli anlaşmalarda yıllık 200.000 m3 Teslim Alma taahhüdü olması durumunda ilk 8.000 m3`e kadar kapasite için depolama hizmeti bedeli alınmaz. 8.000 m3 üzeri kapasite için ise % 25 indirim (indirimli fiyat günlük 1,7956 TL/ m3 esas alınacak) uygulanacaktır.

Benzin ve motorin türlerinde 4.000 m3 ve üzeri kapasiteli anlaşmalarda yıllık 150.000 m3 ile 200.000 m3 arasında Teslim Alma taahhüdü olması durumunda ilk 5.000 m3`e kadar kapasite için depolama hizmeti bedeli alınmaz.

Benzin ve motorin türlerinde 1.000 m3 – 4.000 m3 aralığındaki kapasiteli anlaşmalarda ilk 1.000 m3`e kadar kapasite için depolama hizmeti bedeli alınmaz. 1.000 m3 üzeri kapasite tarife fiyatlarıyla ücretlendirilir. “Teslim Alma” ve/veya “Teslim Etme” hizmeti bedeli için %7,1 indirim uygulanır.

KURUL KARARI

Karar No: 10037-5 Karar Tarihi: 18/02/2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20.02.2021 tarihli ve 31401 sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 tarihli toplantısında; Petrol Ofisi A.Ş.`nin; DEP/474-3/10361 sayılı depolama lisansı kapsamında Liman Mahallesi Liman 2 Caddesi No:7 Konyaaltı/ANTALYA adresinde faaliyette bulunan Antalya Terminaline ilişkin depolama tarifesinin ekteki şekilde tadil edilerek onaylanmasına,

karar verilmiştir.

EK: Petrol Ofisi A.Ş. – Antalya Terminali Depolama Tarifesi

EPDK Onaylı Depolama Tarifesi

PETROL OFİSİ A.Ş.

ANTALYA TERMİNALİ

Lisansın Tarih ve Sayısı                      :08.04.2005 – DEP/474-3/10361
Tesisin Adresi                         :Liman Mahallesi Liman 2 Caddesi

                                               No:7 Konyaaltı/ANTALYA

Tarife Bilgileri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna ………. tarih ve ………… sayılı Kurul Kararı ile ………tarihinden itibaren uygulanmak üzere onaylanmıştır.

KAPSAM

MADDE 1- Bu tarife kapsamında aşağıda yer alan petrollere depolama hizmeti verilmesine ilişkin fıyatlandırma ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları kapsar:

Tesiste aşağıdaki petroller depolanacaktır.

HAM PETROL 
GENEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKITLAR
Yakıt Nafta 
Benzin TürleriX
Gazyağı 
Motorin TürleriX
Fuel Oil Türleri 
Biodizel Türleri 
ÖZEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKITLAR
Havacılık Yakıtı TürleriX
Deniz Motorini Türleri 
Denizcilik Yakıtı Türleri 

Tarifeye konu hizmet, depolama hizmeti alan kişiye ait petrolün teslim alınması, depolanması ve hizmet alana veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişilere teslim edilmesini kapsar.

Teslim alma ve/veya teslim etme fiyat listesine göre ücrete tabidir.

TARİFE METODOLOJİSİ

MADDE 2- Tarifedeki hizmet bedelleri ve indirimler Arz / Talep esaslı oluşturulmuştur.

HİZMET BEDELLERİ

MADDE 3- Hizmetlerin ifasında, ekli fiyat listesinde yer alan hizmet bedelleri uygulanır. Bedeller artırılamaz ve indirimlerde yer alan unsur haricinde indirim yapılamaz.

Fiyatlara KDV ayrıca eklenir.

İNDİRİMLER

MADDE 4- Hizmetlerin ifasında, ekli fiyat listesinde yer alan indirimler uygulanır.

HADLER

MADDE 5- Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, lisans sahibi depolanacak ürünler için süre 180 günden az ise talebi ret eder.

TEKNİK VE İDARİ ÖNLEMLER

MADDE 6- Kara araçları ile yapılan teslim alma ve teslim etme işlemleri, iş günleri ve mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Acil durumlarda, yazılı olarak talep edilmesi ve depocu tarafından kabul edilmesi halinde mesai saatleri dışında da hizmet verilebilir.

Hizmet alan veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişiler, tesisin işletme, teknik emniyet ve güvenlik kurallarına uymak zorundadırlar. Aksine hareket sonucu oluşacak zarar ve ziyan hizmet alan tarafından tazmin edilecektir.

FİRE

MADDE 7- Depolamadan kaynaklanacak fireler depocu tarafından her yıl sonunda hizmet alanların kullanım oranlarına göre hesaplanacaktır. Bu miktar Gümrük Mevzuatı`nda belirtilen limitleri geçemeyecektir.

ÖDEME KOŞULLARI

MADDE 8- Depocu tesisinde verdiği hizmetlerin bedelini hizmetin alındığı ayın son işgünü tarihi ile fatura edecektir. Hizmet alan, ödemeyi faturanın ait olduğu günü takip eden 10 (on) işgünü içinde depocunun göstereceği banka hesaplarına yapacaktır.

Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari reeskont oranında gecikme faizi alınacaktır.

Hizmet bedeli faturasının ait olduğu ödeme gününü takip eden 10 (on) işgünü içinde ödenmemesi durumunda, hizmetlere son verilecektir.

MÜCBİR SEBEPLER

MADDE 9- Akaryakıt teslimini ve depolanmasını imkansızlaştıracak harp hali, isyan, sivil karışıklıklar, düşmanca hareketler ve bu neviden hadiseler, yangın, infilak gibi olaylar, deniz hadiseleri, boru hattı arızaları, ikmali etkileyecek derecede ve önceden görülemeyecek şekilde ortaya çıkan tesisteki onarım çalışmaları, sel, kasırga, heyelan ve zelzele vesair tabii afetler dolayısıyla depolama tesisinin, nakil araçlarının ve rafinerilerin çalışamayacak derecede hasar görmesi, grev, lokavt veya hükümetçe, resmi makamlarca veya mahkemelerce alınacak çalışma, işletme, alım-satım imkanlarını kısmen veya tamamen ortadan kaldıracak, tesisin mülkiyetini etkileyecek veya değiştirecek kararlar, ürün ikmali yapacak tarafların kontrolleri dışında cereyan eden, önceden görmelerine ve tedbir almalarına imkan bulunmayan hadiselerin vukuu halinde taraflar, taahhüt ettiği hizmeti yerine getirmemiş ve/veya geciktirmiş olmaktan sorumlu tutulmayacaklardır.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 10- Talepler kapasite kısıtları dahilinde ilk gelen ilk hizmet görür esasına göre karşılanacaktır.

Hizmet alan, sadece kendi ihtiyacına yönelik hizmet alabilecek olup, üçüncü şahıslar adına hizmet alamayacaktır.

Bu tarife ekli fiyat listesi ile bir bütün olup, yapılabilecek zeyilnamelerde bu tarifenin ayrılmaz parçası sayılacak, zeyilnamedeki değişiklikler başkaca bir karar aranmaksızın tarifeyi değiştirecektir.

EK: FİYAT LİSTESİ

EK-1

FİYAT LİSTESİ

I- HİZMET BEDELLERİ

A – Günlük “depolama” hizmeti bedeli

Depolanacak Petrol Ölçü Birimi Depolama Hizmeti Fiyatı 
Benzin Türlerim30,62 TL
Motorin Türlerim30,68 TL
Havacılık Yakıtı Türlerim30,64 TL

B- Hizmet başına alınacak “Teslim Alma” ve/veya “Teslim Etme” hizmeti bedeli

Hizmet Verilecek PetrolÖlçü BirimiKara Araçları Teslim Alma Hizmet FiyatıKara Araçları Teslim Etme Hizmet Fiyatı
Benzin Türlerim318,60 TL18,60 TL
Motorin Türlerim320,68 TL20,68 TL
Havacılık Yakıtı Türlerim319,58 TL19,58 TL

II- UYGULANACAK İNDİRİM ORANLARI

Bu fiyat listesinde en az bir (1) yıllık depolama hizmeti alınması koşuluyla;

A) Depolama Hizmet Fiyatlarında;

a)  8.000 m3 ve üstü Havacılık Yakıtı Türleri depolaması yapıldığında Havacılık Yakıtı Türlerinin depolama hizmeti için %90 indirim uygulanır.

b)  4.000 m3 ve üstü ile 8.000 m3`e kadar Havacılık Yakıtı Türleri depolaması yapıldığında Havacılık Yakıtı Türlerinin depolama hizmeti için %65 indirim uygulanır.

B) Teslim Alma- Teslim Etme Hizmet Fiyatlarında;

a)  Benzin ve Motorin Türleri yakıtların deniz araçlarından teslim alınmasında hizmet fiyatı üzerinden 65%,

b)  8.000 m3 ve üstü Havacılık Yakıtı Türlerinde depolama hizmeti alındığında teslim alma fiyatı üzerinden %95 indirim,

c)   Benzin ve Motorin Türleri yakıtların kara araçlarına teslim edilmesinde hizmet fiyatı üzerinden 15%,

d)  8.000 m3 ve üstü depolama hizmeti alındığında Havacılık Yakıtı Türlerinin kara araçlarına teslim edilmesinde teslim etme fiyatı üzerinden %95 indirim,

e)   4.000 m3 ve üstü ile 8.000 m3`e kadar Havacılık Yakıtı Türlerinde depolama hizmeti alındığında teslim alma fiyatı üzerinden %65 indirim,

f)    4.000 m3 ve üstü ile 8.000 m3`e kadar depolama hizmeti alındığında Havacılık Yakıtı Türlerinin kara araçlarına teslim edilmesinde teslim etme fiyatı üzerinden %65 indirim uygulanır.

KURUL KARARI

Karar No: 10037-6 Karar Tarihi18/02/2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20.02.2021 tarihli ve 31401 sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/02/2021 tarihli toplantısında; Petrol Ofisi A.Ş.`nin; PİL/5702-1/35810 sayılı iletim lisansı kapsamında Liman Mahallesi Liman 2 Caddesi No:7 Konyaaltı/ANTALYA adresinde faaliyette bulunan Antalya Terminaline ilişkin iletim tarifesinin ekteki şekilde tadil edilerek onaylanmasına,

karar verilmiştir.

EK: Petrol Ofisi A.Ş. – Antalya Terminali İletim Tarifesi

EPDK Onaylı İletim Tarifesi

PETROL OFİSİ A.Ş.

ANTALYA TERMİNALİ

Lisansın Tarih ve Sayısı                      :23.07.2015 – PİL/5702-1/35810
Tesis Adresi                            :Liman Mahallesi Liman 2 Caddesi

                                                No:7 Konyaaltı/ANTALYA

Tarife Bilgileri

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun  ………………… tarihli ve ………sayılı Kurul Kararı ile …………tarihinden itibaren uygulanmak üzere onaylanmıştır.

KAPSAM

MADDE 1- Bu tarife kapsamında aşağıda yer alan petrollere iletim hizmeti verilmesine ilişkin fiyatlandırma ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları kapsar:

Tesiste aşağıdaki petroller iletilecektir.

HAM PETROL 
GENEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKITLAR
Yakıt Nafta 
Benzin TürleriX
Gazyağı 
Motorin TürleriX
Fuel Oil Türleri 
Biodizel Türleri 
ÖZEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKITLAR
Havacılık Yakıtı TürleriX
Deniz Motorini Türleri 
Denizcilik Yakıtı Türleri 

Tarifeye konu hizmet, iletim hizmeti alan kişiye ait petrolün teslim alınması, iletimi ve hizmet alana veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişilere teslim edilmesini kapsar.

Tarife kapsamında ayrıca aşağıdaki yan hizmetler de, ekli fiyat listesine göre bedelli olarak verilir.

Depolama * 
Pompalama 
Diğer 
Diğer 

*Depolama Hizmeti ve diğer hizmet bedellerimiz depolama tarifemizde belirtilmektedir.

TARİFE METODOLOJİSİ

MADDE 2- Tarifedeki hizmet bedelleri ve indirimler Arz / Talep esas alınarak oluşturulmuştur.

HİZMET BEDELLERİ

MADDE 3- Hizmetlerin ifasında, ekli fiyat listesinde yer alan hizmet bedelleri uygulanır. Bedeller artırılamaz ve indirimlerde yer alan unsur haricinde indirim yapılamaz.

Fiyatlara KDV ayrıca eklenir.

İNDİRİMLER

MADDE 4- Hizmetlerin ifasında, varsa ekli fiyat listesinde yer alan indirimler uygulanır.

HADLER

MADDE 5- Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, lisans sahibi; bir seferde sevk edilecek miktar 1.000 m3 ten az ise talebi reddeder.

TEKNİK VE İDARİ ÖNLEMLER

MADDE 6- Teslim alma ve teslim etme işlemleri, iş günleri ve mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Acil durumlarda, yazılı olarak talep edilmesi ve iletici tarafından kabul edilmesi halinde mesai saatleri dışında da hizmet verilebilir.

Hizmet alan veya hizmet alan tarafından yetkilendirilen kişiler, tesisin işletme, teknik emniyet ve güvenlik kurallarına uymak zorundadırlar. Aksine hareket sonucu oluşacak zarar ve ziyan hizmet alan tarafından tazmin edilecektir.

FİRE

MADDE 7- İletimden kaynaklanacak fireler iletici tarafından her ay sonunda hizmet alanların kullanım oranlarına göre hesaplanacaktır. Bu miktar Gümrük Mevzuatında belirtilen limitleri geçmeyecektir

ÖDEME KOŞULLARİ

MADDE 8- İletici tesisinde verdiği hizmetlerin bedelini hizmetin alındığı ayın son işgünü tarihi ile fatura edecektir. Hizmet alan, ödemeyi faturanın ait olduğu günü takip eden 10 (on) iş günü içinde ileticinin göstereceği banka hesaplarına yapacaktır.

Ödemelerin zamanında yapılmaması halinde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari reeskont oranında gecikme faizi alınacaktır.

Hizmet bedeli faturasının ait olduğu ödeme gününü takip eden 10 (on) işgünü içinde ödenmemesi durumunda, hizmetlere son verilecektir.

MÜCBİR SEBEPLER

MADDE 9- Akaryakıt teslimini ve iletimini imkansızlaştıracak harp hali, isyan, sivil karışıklıklar, düşmanca hareketler ve bu neviden hadiseler, yangın, infilak gibi olaylar, deniz hadiseleri, boru hattı arızaları, ikmali etkileyecek derecede ve önceden görülemeyecek şekilde ortaya çıkan tesisteki onarım çalışmaları, sel, kasırga, heyelan ve zelzele vesair tabii afetler dolayısıyla iletim ve depolama tesislerinin, nakil araçlarının ve rafinerilerin çalışamayacak derecede hasar görmesi, grev, lokavt veya hükümetçe, resmi makamlarca veya mahkemelerce alınacak çalışma, işletme, alım-satım imkanlarını kısmen veya tamamen ortadan kaldıracak, tesisin mülkiyetini etkileyecek veya değiştirecek kararlar, ürün ikmali yapacak tarafların kontrolleri dışında cereyan eden, önceden görmelerine ve tedbir almalarına imkan bulunmayan hadiselerin vukuu halinde taraflar, taahhüt ettiği hizmeti yerine getirmemiş ve/veya geciktirmiş olmaktan sorumlu tutulmayacaklardır.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 10- Talepler kapasite kısıtları dahilinde ilk gelen ilk hizmet görür esasına göre karşılanacaktır.

Hizmet alan, sadece kendi ihtiyacına yönelik hizmet alabilecek olup, üçüncü şahıslar adına hizmet alamayacaktır.

Bu tarife ekli fiyat listesi ile bir bütün olup, yapılabilecek zeyilnamelerde bu tarifenin ayrılmaz parçası sayılacak, zeyilnamedeki değişiklikler başkaca bir karar aranmaksızın tarifeyi değiştirecektir.

EKİ: FİYAT LİSTESİ

EK-1

I- HİZMET BEDELLERİ

“İletim” hizmeti bedeli (yükleme ve varış mahalleri veya taşıma mesafesine göre)

iletilecek PetrolÖlçü Birimiiletim Hizmeti Fiyatı
Benzin Türlerim33,40 TL
Motorin Türlerim33,40 TL
Havacılık Yakıt Türlerim33,40 TL

II- UYGULANACAK İNDİRİM ORANLARI

– Takvim yılı içinde 200.000 Ton ve üstü iletim hizmeti alınması durumunda %50 indirim uygulanır.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}