Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/10/2019 Tarihli ve 8889 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/10/2019 Tarihli ve 8889 Sayılı Kararı

KARAR NO: 8889 KARAR TARİHİ: 17/10/2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 23.10.2019 tarih ve 30927 sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/10/2019 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ekteki “Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İthalatına İlişkin Usul ve Esaslar”ın kabul edilerek yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

EK

SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ (CNG) İTHALATINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam

Madde 1- (1) Bu usul ve esaslar sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalatına ilişkin uygulama yöntemini düzenlemektedir.

Tanım ve kısaltmalar

Madde 2- (1) Bu usul ve esaslarda yer verilen terim ve kısaltmalar, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği nin 4 üncü maddesinde yer verilen terim ve kısaltmalarla, bu maddede bulunmaması halinde ilgili mevzuatta yer verilen terim ve kısaltmalarla aynı anlama gelir.

Temel yükümlülükler

Madde 3- (1) Serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde, CNG ithalatı faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin ithalat (Spot) lisansı almaları zorunludur.

(2) İthal edilen CNG nin ülkemizde taşınması ve teslim faaliyetleri CNG (iletim ve dağıtım) lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Lisans kapsamında yürütülebilecek faaliyetler

Madde 4- (1) İthalat (Spot) lisansı kapsamında ithal edilecek CNG nin; CNG iletim ve dağıtım, OtoCNG ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile tüm tüketicilere satışı yapılabilir.

Güvenlik

Madde 5- (1) CNG ithalatını gerçekleştiren tüzel kişiler,

a) İlgili ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olan basınçlı kaplar vasıtasıyla ithal edilen CNG nin, son kullanıcı ve diğer lisans sahiplerine arz ve teslim edilmesinden,

b) Son kullanıcıların can ve tesis güvenliğini sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almakla ve doğal gaz arzını sağladıkları diğer lisans sahiplerinin lisansları kapsamındaki tesislerine zarar/ziyan vermemekle,

sorumludurlar.

İthalata konu sıkıştırılmış doğal gazın (CNG) kalitesi

Madde 6- (1) İthalat (Spot) lisansı sahipleri, BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar’ın ekinde yer alan Doğal Gaz Kalite Şartnamesine uygun nitelikteki doğal gazı basınçlı kaplar vasıtasıyla ülkeye ithal edebilirler.

(2) İthalat (Spot) lisansı sahipleri, talep edildiğinde ithal edilen sıkıştırılmış doğal gazın birinci fıkrada yer alan hükümlere uygunluğunu belgelemekle yükümlüdürler.

(3) CNG iletim ve dağıtım, OtoCNG ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler lisansları kapsamındaki faaliyetlerine konu edecekleri ithal edilmiş olan CNG nin birinci fıkrada yer alan hükümlere uygun olduğunu gösteren belgeleri ilgili ithalat (Spot) lisansı sahibi tüzel kişilerden temin etmekle yükümlüdürler.

Basınçlı kapların kalitesi

Madde 7- (1) CNG ithalatında kullanılan basınçlı kapların standartları ile ilgili Doğal Gaz Piyasası Tesisler Yönetmeliği nin 5 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) İthalat (Spot) lisansı sahipleri, talep edildiğinde ithal yoluyla temin edilen CNG nin bulunduğu basınçlı kapların ilgili standartlara uygunluğunu belgelemekle yükümlüdürler.

Bildirimler

Madde 8- (1) İthalat (Spot) lisansı sahibi, lisansa konu olarak yapacağı ithalat faaliyetine ilişkin miktar, kaynak (satıcı taraf olan şirket/ülke) ve teslimat noktasına ilişkin bilgileri ithalatın gerçekleşmesini müteakip en geç 1 (bir) ay içerisinde Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında Kurama sunar.

Yürürlük

Madde 9- (1) Bu Usul ve Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- (1) Bu Usul ve Esasları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}