Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09-01-2020 Tarihli ve 9114 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09-01-2020 Tarihli ve 9114 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:11.01.2020 tarih ve 31005 sayılı R.G.

Karar No: 9114

Karar Tarihi: 09/01/2020

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/01/2020 tarihli toplantısında: Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında 2020 Gaz Yılı için yapılması gereken talep çağrılarına ilişkin olarak;

1) Şubat ayı için Aylık (A2) talep çağrısının (2020/2) Kurum internet sitesinde ilan edilmesini müteakip yapılacak talep toplama/yarışmanın 27 Ocak 2020 tarihinde Kurum tarafından kurulup işletilen elektronik platformda gerçekleştirilmesine,

2) Bu Kararın ve ekte yer alan talep çağrısı metninin onaylanarak. Kurum internet sitesinde ilan edilmesine.

karar verilmiştir.

EK- Spot Boru Gazı İthalatına İlişkin Talep Çağrısı.

2020/2

SPOT BORU GAZI İTHALATINA İLİŞKİN TALEP ÇAĞRISI

İşbu talep çağrısı, 19 Eylül 2019 tarihli ve 30893 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar`ın, (Usul ve Esaslar) “Talep çağrısına ilişkin hususlar” başlıklı 6 nci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda, Usul ve Esaslar’ın 4 üncü maddesi kapsamında hesaplanan “İlgili ithalat giriş noktası için spot boru gazı ithalatına konu edilebilecek günlük miktar (GÜSİM)” çerçevesinde 2020 gaz yılında kapasite rezervasyonuna konu edilecek kapasite ürünlerini rezerve etmeye hak kazanacak lisans sahiplerinin belirlenmesi amacıyla, yapılacak talep toplama ve yarışmaya yönelik olarak ilan edilmektedir.

Talep toplama veya yarışma aşaması sonucunda kapasite rezerve etmeye hak kazananlar, hak kazandıkları kapasiteyi BOTAŞ Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri (ŞİD)`de yer alan kapasite rezervasyonuna ilişkin hükümler uyarınca ayrıca rezerve ettirmek ve söz konusu hükümlere riayet etmek zorundadır. Kapasite rezerve etmeye hak kazananlar, ne kadar kapasite rezerve etmeye hak kazandılar ise ŞİD kapsamında bu kapasite bedelini aylara sari olarak Ödemekle yükümlüdür.

Usul ve Esaslar kapsamında boru hattı vasıtasıyla spot doğal gaz ithalatı yapılabilmesi amacıyla aylık giriş kapasitesi almaya hak kazanmak isteyen İthalat (Spot) lisansı sahibi isteklilerin katılabileceği talep toplama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kurulup işletilen elektronik platform üzerinden gerçekleştirilecektir.

Elektronik platforma aşağıdaki linkten ulaşılabilir: https://basvuru. epdk.org.tr/

1- Talep Toplama/Yarışma Tarih ve Saatleri

Talep toplama ve açıklanan miktardan daha fazla kapasite talebi gelmesi halinde yapılacak olan yarışma takvimi aşağıdaki gibidir:

Talep Toplama Tarihi ve Saat AralığıYarışma Tarihi ve Saat Aralığı
AYLIK (A2)2020 Şubat ayı için27 Ocak 202010:00 -10:3027 Ocak 202011:00-11:15 

Yapılacak talep toplamalar 30 dakika, yarışmalar 15 dakika içerisinde tamamlanacaktır.

2- Talep Toplama/Yarışmalara Konu Edilecek İthalat Giriş Noktaları ve Kapasite Miktarları

Söz konusu talep toplamalar bakımından açıklanan giriş noktalan ve spot bora gazı ithalatına ayrılabilecek kapasite miktarları aşağıdaki gibidir:

Spot Boru Gazı İthalatı Yapılabilecek Giriş NoktasıMalkoçlar
Aylık dönem için (A2) ayrılan kapasite miktarı (%30)879.000 Sm3/gün
İlk Çeyreklik dönemden (Ç1) devreden miktar2.052.000 Sm3/gün
Toplam Aylık kapasite miktarı (A2)2.931.000 Sm3/gün

3- Talep Toplama/Yarışmalara Başvuru Şartları ve İstenilen Belgeler

Talep toplama ve yarışmalara katılmak isteyen İthalat (Spot) lisansı sahipleri. 21 Ocak 2020 tarihi saat 17:00`ye kadar aşağıdaki belgeleri Kuruma sunacaktır

a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu`nun 12/12.2019 tarih ve 8981 sayılı Kararı ile ay bazında 15,000-TL (Onbeş Bin Türk Lirası) olarak beli denmiş olan talep toplamaya katılım bedelinin, (aylık kapasite ürünü İçin 15.000 TL) nakit olarak Kurum hesabına yatırıldığını belgeleyen banka dekontu. Bu bedelin yatırılacağı banka ve hesap bilgileri aşağıda yer almaktadır.

VAKIFLAR BANKASI B AHÇ E LİEVL E R/ANKARA ŞUBESİ (Şube Kodu: 014)

Hesap adı: Diğer Gelirler Hesabı

IBAN: TR96 0001 5001 5S00 7292 2300 70

İstekliler tarafından yatırılan bu bedel, hiçbir surette iade edilmeyecektir.

b) Usul ve Esaslar`ın Ek-1`inde yer alan taahhütname ile bu taahhütnameyi imzalayan yetkilinin/yetkililerin noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri.

c) İsteğe bağlı olarak Usul ve Esaslar`ın Ek-2`sinde yer alan beyanname ile bu beyannameyi imzalayan yetkilinin yetkililerin noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri.

d) Talep toplama ve yarışmada lisans sahibi adına teklif verecek elektronik imza/mobil imza/e-Devlet şifresi sahibi kişinin/kişilerin noter onaylı yetki belgesi ve imza sirküleri.

Yukarıda sayılan belgeler daha sonra asılları postadan veya elden Kuruma teslim edilmek şartıyla Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden sunulabilir.

Tek bir kişiye yalnızca bir lisans sahibi tarafından yetki belgesi verilebilecektir. Ancak bir lisans sahibinin birden fazla kişiye yetki belgesi vermesinin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu dununda dahi talep toplama yarışma anında bir lisans sahibi adına tek bir yetkili tarafından kapasite miktarı bildirimi/teklif yapılabilecektir.

Talep toplamaya katılmak üzere yapılan başvurular. Kurum tarafından incelenecek ve inceleme sonucunda talep toplamaya katılım hakkı elde eden lisans sahipleri 24 Ocak 2020 tarihi mesai bitimine kadar Kurcun internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, ilgili lisans sahiplerine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden bildirim yapılacaktır. Eksik/yanlış belge sunmuş olan isteklilere bu hususta ihtar yapılmayacak, bu istekliler talep toplamaya katılma hakkı elde edemeyecektir.

4- Talep Toplama/Yarışmalara ilişkin Esaslar

Talep toplamada bildirilebilecek minimum kapasite miktarı (birim kapasite) 1000 Sm3/gün `dür. Verilebilecek teklifler birim kapasite ve katları üzerinden yapılacaktır. (Örnek, … TL/1.000 Sm3/gün)

Talep toplama ve/veya yarışma esnasında lisans sahibi yetkilisinin sistem saati ile elektronik platformu işleten EPDK`nın sistem saati arasında fark olması durumunda EPDK sistem saati esas alınacaktır.

Açıklanan kapasite miktarından daha fazla talep gelmesi durumunda yarışma aşamasına geçilecek olup yarışmada yalnızca ilgili talep toplamada kapasite miktarı bildirmiş olanlar teklif verebilecektir. Yarışmada teklif verilecek kapasite miktarı, talep toplamada bildirilen miktardan farklı olamaz. Yarışmaya geçilmesi halinde talep toplamada bildirilen miktar için fiyat teklifinde bulunmayan lisans sahiplerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu`nun 12/12/2019 tarih ve 8981 sayılı Kararı çerçevesinde her birim kapasite için 1 TL/1.000 Sm3/gün teklif vermiş oldukları kabul edilir ve bu doğrultuda işlem yapılır.

Talep toplama ve yarışmada izlenecek uygulama yöntemi Usul ve Esaslar`da detaylı bir şekilde yer almaktadır.

5- Kurum tarafından gerek görülmesi halinde talep toplama ve/veya yarışmalar yazılı olarak gerçekleştirilebilecektir. Kurum, talep toplama/yarışmaları yapıp yapmamakta serbesttir. Kurum, talep toplama/yarışmaların başvuru tarihini belli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar ertelemekte serbesttir. Bu husus başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}