Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 15.09.2021 tarih ve 31599 sayılı R.G.

MADDE 1 – 12/7/2014 tarihli ve 29058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithal veya imal edilen ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik haberleşme hizmetinden faydalanabilmesi için elektronik kimlik bilgilerinin kayıt altına alınmasına, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesine, elektronik kimlik bilgisi başka cihazlara kopyalanan, bertaraf edilen, ihraç edilen, işletmeciler tarafından finansman borcu olduğu bildirilen veya uluslararası daimi veri dolaşımı hizmetinden yararlanan cihazlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ;

a) İşletmecilerin kendi IMSI’leri üzerinden şebekelerinde hizmet sundukları elektronik kimlik bilgisini haiz cihazları,

b) Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti alan ve ses haberleşmesi olmadan (ses çağrısı başlatma, ses çağrısı sonlandırma, kısa mesaj başlatma) iletişim yapan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazları,

c) 112 araç içi acil çağrı sisteminde (e-Call) kullanılan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazları,

kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesine aşağıdaki  fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu Tebliğde yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(6) Yabancı Misyon Kimlik Kartı hamili kişiler cihazlarına ilişkin kayıt başvurusu işlemlerini aşağıdaki belgelerle birlikte işletmeci abone kayıt merkezleri üzerinden yapabilir:

a) Dilekçe.

b) Pasaport kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ve yurda girişi gösterir sayfanın fotokopisi.

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen belgeler.

(7) Altıncı fıkrada sunulan belgelerin birer nüshası üzerinde işletmeci abone kayıt merkezinin yetkilisinin adı, soyadı ve ıslak imzası ile aslı görülmüştür kaşesi ve ilgili kayıt merkezinin açık adres ve iletişim bilgileri yer alır. İşletmeci abone kayıt merkezi bu bilgi ve belgeleri Kuruma gönderir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “başvuru sahibinden” ibaresi “başvuru sahibinden veya abone kayıt merkezinden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “imza sirküleri” ibaresi “sicil tasdiknamesi veya şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir belgeler” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Cihaz kayıt altına alma başvurularında kullanılacak kullanıcı hesabının açılabilmesi için ithalatçı veya imalatçı kendi adına işlem yapmaya yetkilendirdiği gerçek kişiye ait bilgiler ile ithalatçıya veya imalatçıya ait bilgileri tam ve doğru biçimde elektronik ortamda Kuruma bildirir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İthal edilen” ibaresi “Gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra ithal edilen” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “belge” ibaresi “beyanname” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna “İlgili taraflar ile yapılan protokoller çerçevesinde elektronik ortamda veri alışverişi ile sağlanabilmesi halinde, bu fıkra kapsamında yer alan bilgi ve belgeler ithalatçıdan istenmeyebilir.” cümlesi eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “maddede” ibaresi “fıkrada” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrada yer alan “doğruluğu ve bütünlüğü” ibaresi “tam ve doğru olmasının yanı sıra bütünlüğünün ve gizliliğinin korunması” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıt altına alma başvurusu kapsamında;

a) İthalatçı tarafından gümrük beyannamesi,

b) İmalatçı tarafından; kapasite raporu (Başvuru tarihi itibariyle son üç aylık süre içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ya da ilgili oda tarafından her sayfası “aslı gibidir” onaylı ve kaşeli),

elektronik ortamda MCKS’ye bildirilir.”

“(4) İlgili taraflar ile yapılan protokoller çerçevesinde elektronik ortamda veri alışverişi ile sağlanarak bilgilerin teyit edilebilmesi halinde, bu madde kapsamında yer alan bilgi veya belgeleri Kurum ithalatçı veya imalatçıdan istemeyebilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yapılan başvuru üzerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “sunulan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İthal veya imal edilen değişim amaçlı cihazlara ilişkin IMEI kayıt başvuruları değişim amaçlı cihazın ithalatçısı veya imalatçısı tarafından  8 inci ve 9 uncu maddeler çerçevesinde yapılır.

(2) Değişimi yapılacak cihaza ait IMEI numarası ile değişim amaçlı cihaza ait IMEI numarası ithalatçı veya imalatçı tarafından elektronik ortamda Kuruma bildirilir.  İthalatçı tarafından yapılacak bildirimlerde cihazların değişim amaçlı olduğuna ilişkin bilginin gümrük beyannamesinde yer alması, imalatçı tarafından yapılacak bildirimlerde ise ürünün değişim amaçlı olduğuna ilişkin bilginin yer alması gerekir.”

“(4) Teknik kontrollerin tamamlanmasını müteakip, değişimi yapılacak cihazın IMEI numarası eşleştirilmiş beyaz listeden/beyaz listeden çıkarıldıktan sonra değişim amaçlı cihaza ait IMEI numarası eşleştirilmiş beyaz listeye/beyaz listeye alınır. Modem türündeki değişim amaçlı cihazlar hariç olmak üzere her iki IMEI numarasının da aynı marka cihaza ait olması koşulu aranır.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 8 inci ve 9 uncu maddeler kapsamında yapılmış ve onaylanmış bir başvuruya ilişkin hatalı olarak bildirildiği fark edilen IMEI numarasının düzeltilebilmesi için;

a) İthalatçının talebi üzerine ithalata konu belgelerde ilgili kamu kurum ve kuruluşunca gerekli düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Kuruma iletilmesi,

b) İmalatçının talebi üzerine kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip altı ay içerisinde elektronik ortamda Kuruma bildirim yapılması,

gerekir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme hizmeti almayan cihazlar

MADDE 14/A – (1) Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın kullanıcısının Kurum kayıtlarında tespit edilememesi halinde, ilgili cihaza ait IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla MCKS üzerinden yapılabilir.

(2) Bu madde kapsamındaki cihazın, ithalatçısı veya imalatçısının faaliyetine son vermiş olması durumunda cihazın kullanıcısı olan gerçek veya tüzel kişi tarafından;

a) İthalatçı veya imalatçı firmanın faaliyetine son verdiğine dair bilgi veya belge,

b) Tekrar kayıtlı hale getirilmesi talep edilen IMEI numaraları,

c) Talebe ilişkin tesis edilecek işlemler hakkında doğabilecek her türlü hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluğun kabul, beyan ve taahhüt edilmesine ilişkin ıslak imzalı taahhütname,

ç) Başvuru sahibinin şirket olması halinde sicil tasdiknamesi veya şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir belgeler,

d) Kurum tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler,

ile Kuruma başvuru yapılır.

(3) Başvurunun Kurum tarafından yapılan kontrollerden geçmesi halinde ilgili IMEI numarası beyaz listeye alınır.”

MADDE 14 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
12/7/201429058
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
25/2/201729990
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}