Dondurulmuş Spermadan Numune Alma Esasları Hakkında Tebliğ No 2013-63 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No 2019-35

Dondurulmuş Spermadan Numune Alma Esasları Hakkında Tebliğ No 2013-63 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ No 2019-35

DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/35)

Tarım ve Orman Bakanlığından:27.11.2019 tarih ve 30961 sayılı R.G.

MADDE 1 – 18/12/2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dondurulmuş Spermadan Numune Alma Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/63)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “manda,” ibaresinden sonra gelmek üzere “safkan arap atı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünden bir veteriner hekim ve firmanın sorumlu veteriner hekiminden,

b) Veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü olmayan yerlerde il müdürlüğünden bir veteriner hekim ve firmanın sorumlu veteriner hekiminden,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İthal edilecek olan veya üretilen spermalardan alınacak numuneler için; ithal edilecek veya üretim merkezlerinde üretimi yapılan spermaların her üretim, dolum tarihi veya operasyon numarasını temsil edecek şekilde ve ikişer payet kontrol ve şahit olmak üzere komisyon tarafından iki takım numune alınır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Safkan arap atı sperması ithalatında sadece DNA analizi için numune alınır ve izinli laboratuvara gönderilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Fiili ithalat amacı ile getirilen veya üretilen spermalara ait muayene sonucunun uygun olması durumunda yediemin kararı kaldırılarak spermaların dağıtımı, satışı ve kullanımına izin verilir.

(2) İthal amacı ile gelen veya üretilen spermalara Bakanlığın uygun gördüğü türler için yapılan DNA testinde;

a) İthal edilecek olan spermaların her ithalatında her hayvan için bir numune,

b) Üretim izni başvurusu yapılan her hayvan için müracaat başvurusunda ve üretimde bulunan damızlık hayvanların kan ve spermalarından da yılda bir numune,

alınarak gerekli kontroller yapılır.

(3) Sperma muayenesi yapan laboratuvar tarafından; sonucu uygun bulunan üretim, dolum tarihi veya operasyon numarasına satışa esas olmak üzere Bakanlığın belirlediği formatta kullanılabilirlik yazısı verilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Fiili ithalat işlemini tamamlayan müdürlük, işleme ait gümrük giriş beyannamesi ve uygunluk yazısını Bakanlığa gönderir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin Ek-1 ila Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
TarihiSayısı
18/12/201328855

“Ek-1

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
………… / VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI / İL MÜDÜRLÜĞÜNE

İthalatı amaçlanan aşağıda bilgileri yazılı spermadan numune alınarak, kontrol edilmesi için …………………………………………. laboratuvara* gönderilmesi gerekmektedir. Numune alımında sorumlu veteriner hekimimiz (Adı-Soyadı Yazılmalıdır) hazır bulunacaktır.

Gereğini arz ederim.

Firma Sorumlusu Adı-Soyadı

…./…./………

(Kaşe) İmza

EKLER:

Ek-1: Kontrol Belgesi Fotokopisi (…Sayfa)

1.ÜRÜN BİLGİLERİ
HAYVANIN ADIKULAK NOIRKIÜRETİM/DOLUM VEYA OPERASYON TARİHİDOZ/ADETAÇIKLAMALAR
      
      
      
      
2.İTHALAT BİLGİLERİ
KONTROL BELGESİ TARİH VE SAYISIİTHALAT İÇİN BAŞVURU TARİHİİTHAL EDİLECEĞİ GÜMRÜK KAPISI VE İLİGÖNDERENİN ADI (UNVANI) VE ÜLKESİ
3.YEDİEMİN YERİ BİLGİLERİ
İMHA
İMHA YERİNİN ADI/UNVANIADRESİİLÇESİİLİİMHA ŞEKLİ
     
İADE AMAÇLI İHRACAT (SADECE İTHAL ÜRÜNLERDE)
ALICININ ADI/UNVANIADRESİÜLKESİGÜMRÜK KAPISININ ADI VE BULUNDUĞU İL
    

* Bakanlıktan muayene yapma izni verilmiş laboratuvar

Ek-2

T.C.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE

Üretimi yapılan aşağıda bilgileri yazılı spermadan numune alınarak, kontrol edilmesi için ……………………………………………….. laboratuvara* gönderilmesi gerekmektedir. Numune alımında sorumlu veteriner hekimimiz (Adı-Soyadı Yazılmalıdır) hazır bulunacaktır.

Gereğini arz ederim.

Firma Sorumlusu Adı-Soyadı

…./…./…….      

(Kaşe) İmza

ÜRÜN BİLGİLERİ
HAYVANIN ADIKUAK NOIRKIÜRETİM/DOLUMIRKI VEYA OPERASYON TARİHİDOZ/ADETAÇIKLAMALAR
      

*Bakanlıktan muayene yapma izni verilmiş laboratuvar

Ek-3

NUMUNE ALMA TUTANAĞI

(İTHALAT İÇİN)

TARİH:

NUMUNE ALINAN YERADI VE ADRESİ:
SIRA NOHAYVANIN ADIKULAK NOIRKIÜRETİM/DOLUM VEYA OPERASYON TARİHİİTHALAT MİKTARIBİRTAKIMDAKİ NUMUNE SAYISITAKIM ADEDİ
        
        
        
        

Yukarıda bildirilen üründen, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Bakanlıkça izinli ………………………… laboratuvara* gönderilmek üzere 2 takım numune alındığını, işbu tutanağın tarafımızdan düzenlendiğini ve imzalanarak mühürlendiğini beyan ederiz.

Veteriner Sınır Kontrol Noktası/                                            Firmanın Sorumlu

İl Müdürlüğü Yetkilisi                                                            Veteriner Hekimi

Adı/Soyadı;                                                                            Adı/Soyadı;

İmza/Kaşe                                                                              İmza/Kaşe

* Bakanlıktan muayene yapma izni verilmiş laboratuvar

Ek-4

NUMUNE ALMA TUTANAĞI

(ÜRETİM İÇİN)

TARİH:

NUMUNE ALINAN YERADI VE ADRESİ:
SIRA NOHAYVANIN ADIKULAK NOIRKIÜRETİM/DOLUM VEYA OPERASYON TARİHİÜRETİM MİKTARIBİR TAKIMDAKİ NUMUNE SAYISITAKIM ADEDİ
        
        
        
        

Yukarıda bildirilen üründen, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Bakanlıkça izinli ……………………….. laboratuvara* gönderilmek üzere 2 takım numune alındığını, işbu tutanağın tarafımızdan düzenlendiğini ve imzalanarak mühürlendiğini beyan ederiz.

Veteriner Hekim                                                                    Firmanın Sorumlu

İl Müdürlüğü Yetkilisi                                                                       Veteriner Hekimi

Adı/Soyadı                                                                             Adı/Soyadı;

İmza/Kaşe                                                                              İmza/Kaşe

*Bakanlıktan muayene yapma izni verilmiş laboratuvar

Ek-5

YEDİEMİN TUTANAĞI

Yediemin İşleminin Yapıldığı Tarih    : …./…../20….

Tutanak No                                        : …….

(1) Yediemin İşleminin Yapıldığıİl 
  İlçe 
(2) Yediemin İşlemin Nerede YapıldığıGiriş Gümrük MüdürlüğüAntrepo/Yediemin Deposu
  
(3) Yediemin İşleminin Yapıldığı Firmanın Adresi 
  
(4) Yediemine Alınan ÜrününAdı 
Özelliği 
Kulak Numarası 
İthalat Tarihi 
Dolum/Üretim veya Operasyon Tarihi 
Miktarı 
     

Yukarıda adı ve adresi yazılı firmada ../…./20/….. tarihinde Hayvancılık Genel Müdürlüğünün …/…/….. tarihli ve ……… sayılı Kontrol Belgesine istinaden fiili ithalat amacı ile getirilen ürünler …………/doz miktarında tespit edilip yediemine alınarak ilgililere teslim edilmiştir.

Serbest dolaşıma girişinde ibrazı zorunlu olan uygunluk belgesini ilgili kuruluştan temin edip gümrüğünüze ibraz edinceye kadar gümrüğünüzce uygun görülen firmamıza ait mahalde söz konusu ürünleri kullanmadan muhafaza edeceğimizi aksi takdirde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca hakkımızda işlem yapılmasını kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

YEDİEMİN İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİREN HEYET*

Veteriner Sınır Kontrol Noktası /                                                       Firmanın Yetkilisi

İl Müdürlüğü Yetkilisi                                                                       Adı ve Soyadı

Adı ve Soyadı                                                                                    Görev Yeri

İmza                                                                                                  İmza

Giriş Gümrük Müdürlüğü Yetkilisi Adı ve Soyadı

İmza

* Yediemin işlemi ilgili gümrük müdürlüğünce yapılması gerektiğinden bu tutanaklar gümrük müdürlüğü ile birlikte düzenlenmelidir.

Ek-6

YEDİEMİN TUTANAĞI

Yediemin İşleminin Yapıldığı Tarih    : …./…./20….

Tutanak No                                        : ………………

(1) Yediemin İşleminin Yapıldığıİl 
İlçe 
(2) Yediemin İşlemin Nerede YapıldığıAntrepo/Yediemin Deposu
  
(3) Yediemin İşleminin Yapıldığı Firmanın Adresi 
  
(4) Yediemine Alınan ÜrününAdı 
Özelliği 
Kulak Numarası 
Dolum/Üretim veya Operasyon Tarihi 
Miktarı 
     

Yukarıda adı ve adresi yazılı firmada …/…./20…. tarihinde üretimi yapılmış ürünler …………………../doz miktarında tespit edilip yediemine alınarak ilgililere teslim edilmiştir.

Kullanılabilirlik yazılarını ilgili kuruluştan temin edip il müdürlüğünüze ibraz edinceye kadar firmamıza ait mahalde söz konusu ürünleri kullanmadan muhafaza edeceğimizi aksi takdirde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca hakkımızda işlem yapılmasını kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

YEDİEMİN İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİREN HEYET

İl Müdürlüğü YetkilileriAdı ve SoyadıİmzaFirmanın YetkilisiAdı ve SoyadıGörev Yeriİmza 
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}