CK 2020-2430 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Tekstil Dışındaki ürünlerde Geçici İGV Uygulaması)

CK 2020-2430 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Tekstil Dışındaki ürünlerde Geçici İGV Uygulaması)

20/4/2020 TARİHLİ VE 2430 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Karar Sayısı: 2430

21.04.2020 tarih ve 31106 sayılı R.G.

Bazı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki sanayi ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II Sayılı Listede yer alan ve ekli Tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen eşyanın ithalatında geçici süreyle uygulanacak ilave gümrük vergisi oranlarının belirlenmesidir.

MADDE 2- (1) a) 26/1/2015 tarihli ve 2015/7241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

b) 6/5/2015 tarihli ve 2015/7699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

c) 18/5/2015 tarihli ve 2015/7712 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

ç) 18/5/2015 tarihli ve 2015/7713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

d) 17/10/2016 tarihli ve 2016/9391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

e) 17/10/2016 tarihli ve 2016/9422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

f) 16/1/2017 tarihli ve 2017/9750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

g) 1/5/2017 tarihli ve 2017/10310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

ğ) 1/5/2017 tarihli ve 2017/10476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

h) 3/7/2017 tarihli ve 2017/10561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

ı) 17/7/2017 tarihli ve 2017/10580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

i) 5/3/2018 tarihli ve 2018/11481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

j) 6/12/2018 tarihli ve 416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

k) 9/12/2018 tarihli ve 433 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

l) 11/12/2019 tarihli ve 1822 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar kapsamındaki eşyadan; ekli Tabloda yer alanlarına ilişkin ilave gümrük vergisi oranları, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), aynı Tabloda karşılarında gösterildiği şekilde uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye`ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek İçin;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200421-2.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}