Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2019-7 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2019-28

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2019-7 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2019-28

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/7)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2019/28)

Ticaret Bakanlığından:31.10.2019 tarih ve 30934 sayılı R.G.

MADDE 1 ‒ 30/12/2018 tarihli ve 30641 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7)’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 ‒ Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca verilen taahhütnameler için işlem tesis edilmez.”

MADDE 4 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

“Ek-4

UYGUNLUK BELGESİ

 

T.C.
……….. VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

UYGUNLUK BELGESİ

Uygunluk Belge No/Tarih*  
İthalatçı Kayıt Belgesi No  
Yakıtın GTİP’i  
Yakıtın ismi (Ek-1 sayılı listedeki adı)  
Çekilecek yakıt miktarı (ton, kg veya metreküp)  
İthalatçı firmanın ticaret unvanı  
İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası  
İthalatçı firmanın adresi ve telefon numarası  
İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi  
İhracatçı fatura tarih ve sayısı  
Yakıtın yüklendiği ülke  
Yakıtın menşe ülkesi  
Yakıtın giriş gümrüğü  
Yakıtı getiren taşıtın adı veya plakası  
Yakıtın boşaltıldığı saha  
Boşaltılan yakıt miktarı  
Yakıtın kullanım amacı  
Yakıtı kullanacak firmanın/firmaların ticaret unvanı, adresi ve telefon numarası  
Yakıtın kullanılacağı tesis(ler) / fabrika(lar) adresi, telefon ve faks numarası  
Belge Cinsi**  
Belge Tarihi ve No’su***  
Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

Yakıtı kullanacak firma/firmaların kaşesi Yetkilinin Adı ve Soyadı, İmza

İthalatçı firma kaşesi Yetkilinin Adı ve Soyadı, İmza

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7) hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme ve ……………………………………………. Laboratuvarının …………………. tarihli ve ……….. sayılı analiz raporu sonucuna göre, çevrenin korunması yönünden, yakıtın ………………………….. amaçlı ithali UYGUNDUR.
 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmza ve mühür, tarih

*Uygunluk Belgesi düzenlenirken, Tebliğin yılı, il trafik kodu, Uygunluk Belgesinin baş harfleri ve 01’den başlamak üzere numara verilir. (Örnek: 2019.35.UB.01)

** Eşya geçici depolama yerinde ise “Özet Beyan”, antrepo rejimine tabi tutuldu ise “Antrepo Beyannamesi” belge cinsi olarak yazılır.

*** Belge cinsi “Özet Beyan” ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır,”

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}