Çevre Bakanlığı 2020-29 İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formuna ilişkin usul ve esaslar

Çevre Bakanlığı 2020-29 İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formuna ilişkin usul ve esaslar

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Sayı     :18330076/010.06/ 282390                                                                          31.12.2020

Konu   :Atık İthalatı

GENELGE

2020/29

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (1) Bu genelgenin amacı, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında düzenlenecek olan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formu’ na ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 – (1) Bu genelge, 9/8/1983 tarihli 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2/4/2015 tarih ve 298314 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği, 12/7/2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği-ÜGD hükümlerine dayan11arak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Hesabı

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi Düzenlenmesi

Madde 3 – (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların ithalat Denetimi Tebliği EK-1 listesinde yer #Ek1alan atıkların ithalatı, Bakanlığımızdan alınan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesine sahip sanayiciler tarafından gerçekleştirilebilir.

(2) Kayıt Belgesi alınabilmesi için sanayici tarafından Kapasite Raporu, Çevre İzin ve Lisans Belgesi, bir önceki yıla ait GTİP bazlı ithalat rakamlarını içeren gerçekleşme tablosu ve Döner Sermaye Birim Fiyat Listesinde yer alan belge bedeline dair dekont ile birlikte Çevre İthalat ve ihracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvuru yapılır. Başvurularda ithal edilecek her Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon -GTİP numarası ayrı ayrı belirtilir.

(3) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi, sanayiciye ait Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi geçerlilik tarihi de göz önünde bulundurularak, takvim yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere düzenlenir. Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi başvurularında Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda ilave bilgi/belge istenebilir.

(4) Kayıt Belgesinin verilmesine esas teşkil eden belgelerde yer alan bilgilerden herhangi birinin yıl içinde geçerliliğini yitirmesi veya değişikliğe uğraması, Kayıt Belgesinin yenilenmesini gerektirir. Kayıt belgesinin yenilenmesinin gerekmesi durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde yeniden müracaat edilir.

(5) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin 4 üncü madde birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan maddelerin ithalatında ve 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında yer alan maddelerin ithalatında aranmaz. Ancak, ithal edilen maddeleri kendi tesislerinde işlemekle yükümlüdürler. Tesislerinde işlenmeden başka bir tesise gönderilmesi ve/veya başka bir gerçek yâda tüzel kişiye devredilmesi durumunda 8 inci maddede belirtilen cezai müeyyideler uygulanır.

(6) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi, serbest bölgede oluşan atıkların ithalatında aranmaz. Serbest bölgede oluşan atıkların yönetimi Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin 10 uncu maddesi kapsamında yürütülür.

Kota Hesabı

Madde 4 – (1) Kota hesabı, Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine esas Kapasite Raporu üzerinden yapılır.

(2) Kota, yurtiçi toplanma oranlarının arttırılması amacıyla, Kapasite Raporunda belirtilen yıllık tesis atık tüketim kapasitesinin %50’si oranında hesaplanır.

(3) Takip eden yıllarda Kota Hesabı, yurtiçi atık toplanma oranları da göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilir.

(4) Yıl içerisinde kapasite artışına bağlı atık ithalatçısı kayıt belgesi ve kota güncellemesi yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Yükümlükleri

Madde 5 – (1) Sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce atık ithalatına ilişkin belge kontrolü ve gümrük idaresinde fiziki muayene yapmakla,

(2) Denetimler neticesinde uygun bulunan başvuruları Bakanlık Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden onaylamakla,

(3) Onaylanan başvurulara ilişkin onay yazısını, kota takibi için atığı ithal eden fabrikanın bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne göndermekle,

(4) Bakanlık Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması üzerinde yer alan Kota Takip Ekranından, ithalat başvurusunda bulunan firmaların kalan kotalarını kontrol etmekle,

(5) İthal edilen atıklara ilişkin geri kazanım/geri dönüşüm faaliyeti, elde edilen ürünler, bakiye atık ve bakiye atıkların geri kazanım ve/veya bertaraf süreçleri, tesisin çevre izin ve lisans kriterlerine uygun çalışıp çalışmadığı, ithal edilen atıkların geri kazanımını yapacak teknik şartları sağlayıp sağlamadığını (fabrikanın bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce) takip etmekle,

yükümlüdür.

Atık İthalatçısının Yükümlükleri

Madde 6 – (1) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi almak için Bakanlık Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvurmakla,

(2) Uygunluk Yazısı almak için, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç iş günü önce Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen belgeler ve Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ile birlikte sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapmakla,

(3) İl Müdürlüklerine yapılan uygunluk yazısı başvurularında, her sevkiyata ilişkin Genelge Ek-3’te yer alan formu doldurmakla,

(4) İthal edilen atıklara ilişkin geri kazanım/geri dönüşüm faaliyeti, elde edilen ürünler, bakiye atık ve bakiye atıkların geri kazanım ve/veya bertaraf süreçlerini içeren bilgi ve belgeleri ve Ek-2’de bulunan Yıllık İthalat Gerçekleşme Raporunu belirtilen formatta düzenleyerek, kayıt belgesi yenileme müracaatlarında Bakanlığa iletmekle,

(5) İthal edilen atıklara ilişkin geri kazanım/geri dönüşüm faaliyeti, elde edilen ürünler, bakiye atık ve bakiye atıkların geri kazanım ve/veya bertaraf süreçlerini içeren bilgi ve belgeleri 3 aylık dönemlerde Bakanlığa iletmekle,

(6) Bakanlıkça hesaplanan kota miktarını aşmayacak şekilde ithalat yapmakla, kota miktarını ayrıca takip etmekle,

(7) Bakanlık Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması üzerinde yer alan Kota Takip Ekranından, kalan kotalarını kontrol etmekle,

yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygun Bulunmayan Atıkların Durumu

Madde 7 – (1) Uygun bulunmayan atık, giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere, menşe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir.

Müeyyideler

Madde 8 – (1) Bu genelgeye aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği hükümleri ile 11/8/1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) İthalatçının Bakanlıkça hesaplanan kota miktarını aştığının tespit edilmesi durumunda; tespit yapılan sene için yılsonuna kadar atık ithalatçısı kayıt belgesi iptal edilir ve yıl sonuna kadar atık ithalatı uygunluk belge başvuruları kabul edilmez, birinci fıkrada belirtilen hükümler uygulanır. Entegre Çevre Bilgi Sisteminden atık ithalatçısı kayıt belgesi bloke edilir ve bir sonraki sene için kota hesaplamasında, kota oranının %10’u kadar daha az kota hesaplaması yapılır.

(3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre izin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler tarafından ithal edilen Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğ Ek-1’deki listede yer alan atıkların ithalata konu edilen geri kazanım tesisinde işlenmeden başka bir tesise gönderilmesi ve/veya başka bir gerçek yâda tüzel kişiye devredilmesi yasaktır. Tespiti durumunda birinci fıkrada belirtilen cezai müeyyideler uygulanır.

(4) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi kapsamında ithalatı gerçekleştirilen atıklara uygunluk belgesi düzenlenmesi aşamasında, ithalata konu bütün bilgi ve belgelerin uygunluk belgesi hazırlanacak firmaya ait olması zorunludur. Tespiti durumunda birinci fıkrada belirtilen cezai müeyyideler uygulanır.

Geçici Madde-1

03.03.2020 tarih 2020/22 sayılı Atık İthalatı Uygulama Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde-2

Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithalinde eski belgelerinin geçerliliği devam eder. Ancak ithal edilen miktar 2021 yılı kotasından düşürülür.

Yürürlük

Bu Genelge 01.01.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Uygulamaların yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde herhangi bir aksamaya mahal verilmeyecek şekilde ve titizlikle yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Ekler:

EK-1: Kayıt Belgesi ve Kota Formu (2 syf)

EK-2: Gerçekleşme Tablosu (1 syf)

EK-3: Atık Sevkiyatına İlişkin Bilgilendirme Formu (1 syf)

DAĞITIM:

Gereği                                                Bilgi

-81 İl Valiliğine                                  -Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)     -Ticaret Bakanlığı

Ek-1:

ATIK İTHAIATÇISI KAYIT BELGESİ

Belge No              : ÇED-ATIK-20..-0003-0 

Geçerlilik Süresi: 01.01.20..-31.12.20..

Bu belge, …………………….. tarih ve …….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi …./3) hükümlerine istinaden, Ek-1/A *listede GTİP numaraları verilen atıkların ithali için …………………….. firmasına verilmiştir.

……………………

Bakan a.

Genel Müdür

Firma Adresi        : ..

Vergi D./No          :……………….. V. D. / ………………….

*Ek-1/A Liste arka sayfada yer almaktadır.

*İşbu belge ……………….. tarih ve E-18330076-15 5.01- sayılı yazımızda belirtilen hükümler çerçevesinde geçerlidir.

Ek-1/A

Kota Formu

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği ve Denetimi: …………… /3) doğrultusunda ……………………. firmasına verilen CED-ATIK- ………….. -0003-0 ……………. nolu Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi kapsamında ithali uygun görülen atıklar.

TESİS ADI 
Çevre izin ve Lisans Belgesi/Geçici Faaliyet Belgesi Tarihi 
Çevre izin ve Lisans Konusu 
İthal edilebilecek Atık Kodları 
İthal edilebilecek GTİP Numaraları 
İthal edilecek miktar (Kapasitenin %50’si): 

…………………..

Bakan a.

Genel Müdür

Ek-2:

YILLIK İTHALAT GERÇEKLEŞME RAPORU:

GTİP KODUATIK KODUMİKTARGERİ KAZANIM VERİMİELDEEDİLEN ÜRÜN MİKTARIBAKİYE ATIK MİKTARI
      
      
      
      
      
      
      

YILLIK İÇ PİYASA RAPORU:

ATIK KODUMİKTARIGERİ KAZANIM VERİMİELDE EDİLEN ÜRÜN MİKTARIBAKİYE ATIK MİKTARI
     
     
     
     
     
     
     

NOT: Bakiye atıkların bertaraf edildiği yer ayrıca belirtilmelidir.

Ek-3: ATIK SEVKİYATINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

Consignment information ([1])

1. Person who arranges the shipmentName:Address:Contact person:Tel.                         FaxE-mail:2. Importer/consigneeName:Address:Contact person:Tel.                         FaxE-mail:
3. Actual quantity:            Tonnes (Mg):                      m3:4. Actual date of shipment:
5. (a) First carrier([2])Name:Address:Contact person:Tel.FaxE-mail:Means of transport:Date of transfer:Signature:5. (b) Second carrierName:Address:Contact person:Tel.FaxE-mail:Means of transport:Date of transfer:Signature:5.(c) Third carrierName:Address:Contact person:Tel.FaxE-mail:Means of transport:Date of transfer:Signature:
6. Waste generator([3])Original producer(s), new producer(s) or collector:Name:  Address:Contact person:Tel.                                        FaxE-mall:8. Recovery operation (or if appropriate disposal operation in the case of waste referred to in Article 3([4])):R-code/D-code:
9. Usual description of the waste:
7. Recovery facility ( )                     Laboratory ( )Name:Address:Contact person:Tel.                                        FaxE-mail:10. Waste identification (fill in relevant codes):(i) Basel Annex IX:(ii) OECD (If different from (i)):(iii) Annex IIIA (4):(iv) Annex IIIB ([5])(v) EC list of wastes:(vi) National code:
11. Countries/states concerned:
Export/dispatchTransitImport/destination
     
12. Declaration of the person who arranges the shipment: I certify that the above information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that effective written contractual obligations have been entered into with the consignee (not required in the case of waste referred to in Article 3(4)):Name:                                                                  Date:                                                                    Signature:
13. Signature upon receipt of the waste by the consignee:Name:                                                                  Date:                                                                    Signature:
TO BE COMPLETED BY THE RECOVERY FACILITY OR BY THE LABORATORY:
14. Shipment received at recovery facility ( )           or laboratory ( ) Quantity received: Tonnes(Mg):     m3:

Name:                                                                  Date:                                                                    Signature:

[1] Information accompanying shipments of green listed waste and destined for recovery or waste destined for laboratory analysis pursuant to Regulation (EC) No 1013/2006. For completing this document, see also the corresponding specific instructions as contained in Annex IC of Regulation (EC) No 1013/2006.

[2] If more than three carriers, attach information as required in blocks 5 (a), (b), (c).

[3] When the person who arranges the shipment is not the producer or collector, information about the producer or collector shall be provided.

[4] The relevant coda(s) as indicated in Annex IIIA to Regulation (EC) No 1013/2006 are to be used, as appropriate in sequence. Certain Basel entries such as B1100, B3010 and B3020 are restricted to particular waste streams only, as indicated in Annex IIIA.

[5] The BEU cades listed in Annex IIIB to Regulation (EC) No 1013/2006 are to be used.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}