Çevre Bakanlığı 2019-18 Atık İthalatı, Geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans belgesi, ithalatçı kayıt belgesi, müeyyideler vs

Çevre Bakanlığı 2019-18 Atık İthalatı, Geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans belgesi, ithalatçı kayıt belgesi, müeyyideler vs

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Sayı: 18330076/010.06/310076         30.12.2019

Konu: Atık İthalatı

GENELGE

2019/18

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (1) Bu genelgenin amacı, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olan geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında düzenlenecek olan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Formuna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 – (1) Bu genelge, 9.8.1983 tarihli 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2.4.2015 tarih ve 298314 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği, 12.7.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği-ÜGD hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Kota Hesabı

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi Düzenlenmesi

Madde 3 – (1) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği EK-1 listesinde yer alan atıkların İthalatı, Bakanlığımızdan alınan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesine sahip sanayiciler tarafından gerçekleştirilebilir.

(2)   Kayıt Belgesi alınabilmesi için sanayici tarafından Kapasite Raporu, Çevre İzin ve
Lisans Belgesi, bir önceki yıla ait GTİP bazlı İthalat rakamlarını içeren gerçekleşme tablosu ve
Döner Sermaye Birim Fiyat Listesinde yer alan belge bedeline dair dekont ile birlikte Çevre
İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvuru yapılır. Başvurularda ithal edilecek her
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon – GTİP numarası ayrı ayrı belirtilir.

(3)   Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi, sanayiciye ait Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin
ve Lisans Belgesi geçerlilik tarihi de göz önünde bulundurularak, takvim yılı sonuna kadar geçerli
olmak üzere düzenlenir. Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi başvurularında Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda ilave bilgi/belge istenebilir.

(4)   Kayıt Belgesinin verilmesine esas teşkil eden belgelerde yer alan bilgilerden herhangi
birinin yıl içinde geçerliliğini yitirmesi veya değişikliğe uğraması, Kayıt Belgesinin yenilenmesini
gerektirir. Kayıt belgesinin yenilenmesinin gerekmesi durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasında
belirtildiği şekilde yeniden müracaat edilir.

(5) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin 4 üncü madde birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan maddelerin ithalatında ve 4 üncü madde üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan maddelerin ithalatında aranmaz.

Kota Hesabı

Madde 4 – (1) Kota hesabı, Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine esas Kapasite Raporu üzerinden yapılır,

(2)    Kota, Kapasite Raporunda belirtilen tesis tüketim kapasitesinin %80`i oranında
hesaplanır.

(3)    Takip eden yıllarda Kota Hesabı, yurtiçi atık toplanma oranları da göz önünde
bulundurularak yeniden değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Yükümlükleri

Madde 5 – (1) Sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce atık ithalatına ilişkin belge kontrolü ve gümrük idaresinde fiziki muayene yapmakla,

(2)  Denetimler neticesinde uygun bulunan başvuruları Bakanlık Çevre İthalat/İhracat
İzinleri Uygulaması üzerinden onaylamakla,

(3)  Onaylanan başvurulara ilişkin onay yazısını, atığı ithal eden fabrikanın bulunduğu ilin
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne ve kota takibi için Bakanlığımız Çevresel Etki Değerlendirmesi
İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne iletmekle,

(4)  İthal edilen atıklara ilişkin geri kazanım/geri dönüşüm faaliyeti, elde edilen ürünler,
bakiye atık ve bakiye atıkların geri kazanım ve/veya bertaraf süreçleri, tesisin çevre izin ve lisans
kriterlerine uygun çalışıp çalışmadığı, ithal edilen atıkların geri kazanımını yapacak teknik şartları
sağlayıp sağlamadığını (fabrikanın bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce) takıp
etmekle,

yükümlüdür.

Atık İthalatçısının Yükümlükleri

Madde 6 – (1) Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi almak İçin Bakanlık Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden başvurmakla,

(2)  Uygunluk Yazısı almak için, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç iş
günü Önce Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi
Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen belgeler ve Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ile birlikte sınır
gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapmakla,

(3)  İthal edilen atıklara ilişkin geri kazanım/geri dönüşüm faaliyeti, elde edilen ürünler,
bakiye atık ve bakiye atıkların geri kazanım ve/veya bertaraf süreçlerini içeren bilgi ve belgeleri
ve Ek-2`de bulunan Yıllık İthalat Gerçekleşme Raporunu belirtilen formatta düzenleyerek, kayıt
belgesi yenileme müracaatlarında Bakanlığa iletmekle,

(4)  Bakanlıkça hesaplanan kota miktarını aşmayacak şekilde ithalat yapmakla,
yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygun Bulunmayan Atıkların Durumu

Madde 7 – (1) Uygun bulunmayan atık, giderleri ithalatçı veya temsilcisi tarafından karşılanmak üzere, menşe/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir.

Müeyyideler

Madde 8 – (1) Bu genelgeye aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği hükümleri ile 11.8.1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2)  İthalatçının Bakanlıkça hesaplanan kota miktarını aştığının tespit edilmesi durumunda; tespit yapılan sene için yılsonuna kadar atık ithalatçısı kayıt belgesi iptal edilir ve yılsonuna kadar atık ithalatı uygunluk belge başvuruları kabul edilmez. Entegre Çevre Bilgi Sisteminden atık ithalatçısı kayıt belgesi bloke edilir ve bir sonraki sene için kota hesaplamasında, tespitin yapıldığı sene için verilen kota oranının %10`u kadar daha az kota hesaplaması yapılır.

(3)  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler tarafından İthal edilen Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğ Ek-1`deki listede yer alan atıkların ithalata konu edilen geri kazanım tesisinde işlenmeden başka bir tesise gönderilmesi ve/veya başka bir gerçek yâda tüzel kişiye devredilmesi yasaktır. Tespiti durumunda birinci fıkrada belirtilen cezai müeyyideler uygulanır.

(4)  01.01.2020 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithalinde bu genelgenin hükümleri uygulanmaz.

Uygulamaların yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde herhangi bir aksamaya mahal verilmeyecek şekilde ve titizlikle yürütülmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Bakan

Ekler:

EK-1: Kayıt Belgesi ve Kota Formu (2 syf)

EK-2: Gerçekleşme Tablosu (1 syf)

DAĞITIM:

Gereği  Bilgi

– 81 İl Valiliğine          -Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)     -Ticaret Bakanlığı

Ek-1

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ATIK İTHALATÇISI KAYIT BELGESİ

Belge No                              :ÇED-ATIK-20..-0003-0…..

Geçerlilik Süresi               :01.01.20..-31.12.20..

Bu belge, …… tarih ve …. sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi …./3) hükümlerine istinaden, #ek1aEk-l/A *listede GTİP numaraları verilen atıkların ithali için ……………. firmasına verilmiştir.

Bakan a.

Genel Müdür

Firma Adresi      : ..

Vergi D./No :….. V.D./      

*Ek-1/A Liste arka sayfada yer almaktadır.

*İşbu belge ….. tarih ve 18330076-155`.01E. sayılı yazımızda belirtilen hükümler çerçevesinde geçerlidir.

Ek-1/A

T.C

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Kota Formu

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: …/3) doğrultusunda …….. firmasına verilen CED-ATIK- -0003- 0..,.. nolu Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi kapsamında ithali uygun görülen atıklar.

TESİS ADI 
Çevre İzin ve Lisans Belgesi/Geçici Faaliyet Belgesi Tarihi 
Çevre İzin ve Lisans Konusu 
İthal edilebilecek Atık Kodları 
İthal edilebilecek GTİP Numaraları 
İthal edilecek miktar (Kapasitenin %80`i): 

Bakan a.

Genel Müdür

Ek-2:

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

YILLIK İTHALAT GERÇEKLEŞME RAPORU:

GTİP KODUATIK KODUMİKTARGERİKAZANİM VERİMİELDE EDİLENÜRÜN MİKTARIBAKİYE ATIK MİKTARI
      
      
      
      
      
      
      

NOT: Bakiye atıkların bertaraf edildiği yer ayrıca belirtilmelidir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}