Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:21.08.2020 tarih ve 31220 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat yöntemi ile başvuru usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 20/8/2020 tarihli ve 2842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY): Tarife kontenjanının; Bakanlık tarafından firmalara, ithalatı gerçekleştirilecek eşyaya dair gümrük beyannamesi tescil numarası sırası esas alınarak tahsis edildiği yöntemi,

c) Denetim Birimi: Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,

ç) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan, ticaret siciline veya esnaf ve sanatkâr siciline ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına veya esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler ile tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşları,

d) Geleneksel ithalatçı: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin ithalat performansı olan firmayı,

e) Genel Müdürlük: Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

f) İthal lisansı: Talep toplama yöntemine göre tahsis edilecek tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak üzere Bakanlıkça düzenlenen elektronik belgeyi, 

g) İthalat performansı: Firmanın başvurusunun değerlendirildiği tarihteki Bakanlık Bilgi Sistemi verileri esas alınarak tespit edilen, tarife kontenjanı konusu maddede referans döneminde gerçekleştirdiği ithalat miktarını (tarife kontenjanı konusu maddeye ait ayrı bir gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) bulunmaması halinde tarife kontenjanı açılan ilgili GTİP kapsamında yapılan toplam ithalat miktarını),

ğ) Referans dönemi: Tarife kontenjanı başvurusunun yapıldığı yıl hariç son iki takvim yılını,

h) Sanayici: Referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin üretim performansı ve/veya tüketim performansı olan (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) firmayı,

ı) Talep toplama yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip tarife kontenjanı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, Bakanlıkça ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemi,

i) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

j) Tarife kontenjanı başvuru dönemi: TTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ayı, BSGTY’ye göre tahsisatı yapılan tarife kontenjanları için ise tarife kontenjanı dönemi ile aynı dönemi,

k) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği belirli bir dönemi,

l) Tüketim performansı: Firmanın, referans döneminde üretimde ham madde olarak kullandığı tarife kontenjanı konusu maddenin (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

m) Üretim performansı: Firmanın, referans döneminde tarife kontenjanı konusu maddede gerçekleştirdiği üretim (paketleme, ambalajlama, eleme, ayıklama hariç) miktarını,

ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı için başvuru ve başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmeleri zorunludur. Dağıtımı BSGTY’ye göre yapılacak olanlar için gümrük beyannamesinin tescili esnasında tarife kontenjanından yararlanılacağının beyan edilmesi müracaat hükmündedir.

(2) BSGTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanı tahsisi gümrük beyannamesinin tescili aşamasında ilgili muafiyet kodunun seçilmesi ile yapılır.

(3) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Bakanlık web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-işlemler” linki altında yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

(4) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanı taleplerine ilişkin elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(5) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanı taleplerine ilişkin yapılan başvurularda, üçüncü fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri”  ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0956-İthal Lisansı (Tarım-Ülke Bazlı)”, Tebliğ/Karar olarak da bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

(6) Birden fazla tarife kontenjanı için başvuruda bulunacak firmaların her bir tarife kontenjanı için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

(7) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanları için Bakanlık e-imza uygulamaları altyapısında yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular Ek-3’te yer alan başvuru formu ile 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde elektronik imzalı olarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi üzerinden Bakanlığa iletilir.

(8) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Gerekli görülmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge istenebilir.

(9) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.

(10) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin giderilmesi ile ilgili olarak firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz.

(11) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(12) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanlarının tahsisatı için, Ek-2’de belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde yapılmayan veya Ek-1’deki tabloda ilgili tarife kontenjanının karşısında “Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya bu Tebliğ hükümlerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Ek-1’deki tabloda yer alan herhangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz sonuçlandırılır. BSGTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanlarının tamamının tahsis edilmesini müteakiben bir sonraki tarife kontenjanı dönemine kadar kontenjan dâhilinde gümrük beyannamesi tesciline sistem tarafından izin verilmez.

(13) Dağıtımı TTY’ye göre yapılacak tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurularda, başvuru konusu eşyaya ait en fazla 3 adet 12 haneli GTİP, madde ismi ve tarife kontenjanı kapsamında ithal edilecek miktar bilgisinin her bir GTİP için başvuru formunda açık biçimde yazılması zorunludur. Dağıtım sonucu her bir tarife kontenjanı kod numarası için firma payına düşen miktar talep edilen GTİP’ler arasında dağıtılır.

Tarife kontenjanı tahsisat yöntemi

MADDE 5 – (1) Ek-1’deki tabloda “Tahsisat Yöntemi” sütunundaki;

a) “TTY” ibaresi, talep toplama yöntemi ile,

b) “BSGTY” ibaresi, beyanname sırasına göre tahsis yöntemi ile,

ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Ek-1’de yer alan tabloda “Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar” sütunundaki;

a) “ESK” ibaresi, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün,

b) “TMO” ibaresi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün,

c) “YTTSKB” ibaresi, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin,

ç) “TŞF” ibaresi, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün,

d) “TTKK” ibaresi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin,   

ilgili tarife kontenjanında tahsisat önceliği bulunduğunu ifade eder.

Tarife kontenjanı tahsisatı yapılacak firmalar

MADDE 7 – (1) Ek-1’deki tabloda “Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütunundaki;

a) “Ü” harfi, üretim performansı olan sanayicilere,

b) “T” harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,

c) “İ” harfi, geleneksel ithalatçılara,

ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

Dağıtım kriterleri

MADDE 8 – (1) Firmalara başvurularında talep ettikleri tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılmaz.

(2) Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuruluşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.

(3) Bakanlıkça belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda herhangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla tahsisat hakkı oluşan firma/firmalar hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden dağıtılarak tahsis edilir.

(4) Ek-1’deki tabloda yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanının dağıtımı Bakanlıkça yayımlanacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.

 (5) Sanayici vasfı ile tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firmaların ibraz ettikleri, Ek-2’de belirtilen, “Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için ibrazı gereken ek belgeler”in tam ve eksiksiz olmaması halinde, anılan firmalar tarife kontenjanı tahsisatında sanayici vasfı ile değerlendirilmez. Ancak, ilgili firmanın “Tüm başvurular için ibrazı gereken belgeler”i tam ve eksiksiz olarak ibraz etmiş olması ve ilgili tarife kontenjanının sanayici vasfı olmayan firmalara da tahsis edilebilecek nitelikte olması halinde, söz konusu firmanın başvurusu sadece bu kapsamda değerlendirilir.

(6) Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı BSGTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin tahsisat, tarife kontenjanı konusu ürüne ilişkin gümrük beyannamesinin tescil numarası sırası esas alınarak, beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla sonuçlandırılır. Bu şekilde tahsis edilen miktar toplam tarife kontenjanından düşüm yapılarak kontenjanın tamamı tahsis edilir. Tarife kontenjanından faydalanmak üzere talep edilen miktarın mevcut tarife kontenjanı miktarını aşması halinde sistem tarafından firmaya bilgilendirme mesajları verilir.

İthal lisansı düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde TTY’ye göre tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firma adına Bakanlıkça elektronik olarak ithal lisansı düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Bakanlıkça elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

İthal lisansı kullanımı

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup bu süre kesinlikle uzatılamaz.

(2) TTY’ye göre dağıtılan tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(4) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

(5) 9 uncu madde kapsamında yapılan bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Yaptırım

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim Birimince tespiti halinde, yapılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer mevzuat hükümleri

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ, tarife kontenjanı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Yetki

MADDE 13 – (1) Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020 yılına münhasıran, tahsisatı TTY’ye göre yapılan tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 işgünü içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1 Bolivarcı  Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri ithalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

Tarife Kontenjanı Kod NoG.T.İ.P.Madde İsmiTarife Kontenjanı DönemiTahsisat Yapılacak Firma TürüTahsisat YöntemiTahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar
BV0010403.90Diğerleri01.01-31.12 BSGTY 
BV0020406.10Taze peynir (olgunlaştırılmamış veya preslenmemiş) (peyniraltı suyundan yapılmış peynirler dahil) ve pıhtılaştırılmış ürünler01.01-31.12Ü,TTTY 
BV0030406.30Eritme peynirler (rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş)01.01-31.12Ü,TTTY 
BV0040406.90Diğer peynirler01.01-31.12Ü,TTTY 
BV00510.06Pirinç01.01-31.12Ü,TTTYTMO
BV0061104.12Yulaf01.01-31.12 BSGTY 
BV00712.02Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın)01.01-31.12 BSGTY 
BV00812.05Rep veya kolza tohumları (kırılmış olsun olmasın)01.01-31.12TTTYYTTSKB, TTKK
BV0091206.00Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın)01.01-31.12TTTYYTTSKB, TTKK
BV0101207.29Diğerleri TTTYYTTSKB, TTKK
  1207.30Hint yağı tohumu        
  1207.40Susam tohumu01.01-31.12      
  1207.60Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu        
  1207.99Diğerleri        
BV01112.08Yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları (hardal unu hariç)01.01-31.12 BSGTY 
BV0121704.90Diğerleri01.01-31.12 BSGTY 
BV01318.06Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları01.01-31.12 BSGTY 

Ek-2

TALEP TOPLAMA YÖNTEMİNE GÖRE DAĞITIMI YAPILACAK BAŞVURULARDA İBRAZI GEREKEN BELGELER

A- Tüm başvurular için ibrazı gereken belgeler:

1- İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) kapsamında yetkilendirilmiş kişi tarafından imzalanmış bir örneği Ek-3`te yer alan “Başvuru Formu” (Bakanlık e-imza uygulamaları altyapısında yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle KEP adresi üzerinden başvurulması halinde Bakanlığa sunulacak noter onaylı imza sirkülerinde belirtilen firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerce imzalanmış olması gerekmektedir).

B- Sanayici vasfı ile müracaat edecekler için İbraz gereken ek belgeler:

1- Tarife kontenjanı talebi yapılan maddeyle ilgili üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren geçerli kapasite raporunun bir sureti.

2- Bir örneği Ek-4`te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu.

Ek-3

TARIM ÜRÜNLERİ İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

(İthalat Genel Müdürlüğü)

2176. Sk. No:63 06530 Söğütözü /ANKARA

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri ithalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına İthal Lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve doğru olmaması halinde hukuken sorumlu olduğumuzu, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini İthal Lisansını devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı

Firma Yetkilisinin Unvanı

İmza Kaşe

Başvuru No:Başvuru Tarihi:
İTHALATÇIYA AİT BİLCİLER
Firma Unvanı:(1) 
Vergi No: 
Adres:(2) 
Telefon: 
Son İki Yılda Tahakkuk Eden Vergi 
Firma Türü
Sanayici-Eşyanın Kullanıcısı  :□
Sanayici-Eşyanın Üreticisi      :□
Geleneksel İthalatçısı              :□
Yeni İthalatçı                           :□
Tahsisat Öncelikli Kurum/Kuruluş :□           
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER
Ad/Soyad – Unvan:
Vergi No-TC Kimlik No:
Adres: 
Telefon:               Faks:
E-Posta:(3)            
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER(4)
GTİP.1..:                   / Eşya Tanımı 1 :GTİP.2..:                   / Eşya Tanımı 2 :GTİP.3..:                   / Eşya Tanımı 3 :
Grup Kodu:
Kullanım Amacı: 
Menşei Ülke..:Sevk Ülke…:
Miktar1…:Miktar2…:Miktar3…: 
CIF Değeri..:
FOB Değeri..:
 

Ek-4

FAALİYET FORMU ÖRNEĞİ

Tarih;…./…./         

Aşağıda unvanı ve sicil numaraları belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Yetkilisi/Yetkilileri                                                                                 YMM Adı Soyadı

Adı Soyadı,                                                                                                                       Mühür

Unvan                                                                                                                                 İmza ve Kaşe

İmza ve Kaşe(1)

1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İlişkin Bilgiler
a) Firma Unvanı(2) 
b) Adres(2) ve Telefon/Faks Numarası 
c) Üye Olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası/Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
ç) Ticaret ve/veya Sanayi/Esnaf ve Sanatkâr Sicil No 
d) Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/T.C. Kimlik Numarası 
e) 1. Yıl Gelir/Kurumlar Vergisi Tutarı(3) 
f) 2.Yıl Gelir/Kurumlar Vergisi Tutarı(4) 
g) Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No 
ğ) 1. Yıl Sigortalı İşçi Gün Sayısı (3) 
h) 2.Yıl Sigortalı İşçi Gün Sayısı(4) 
2- Firmanın Üretim ve/veya Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler(5)
a) Üretilen Maddenin ismi 
aa) Yıllık Üretim Kapasitesi 
ab) 1. Yıl Üretim Miktarı(3) 
ac) 2. Yıl Üretim Miktarı(4) 
b) Üretimde Ham Madde Olarak Kullanılan Maddenin İsmi 
ba) Tüketim Kapasitesi 
bb) 1. Yıl Tüketim Miktarı (3) 
bc) 2. Yıl Tüketim Miktarı(4) 
3- incelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin
a) Adı Soyadı 
b) Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası 
c) Adres ve Telefon/Faks Numarası 

Açıklamalar;

(1) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi`nde yer alan unvanı tam olarak yazılacak

(2) Sadece firmanın Ticaret Sicil Gazetesi`nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yer alan resmi tebligat adresi yazılacak

(3) İşbu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtildiği üzere firmaya ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmesi gerekmektedir.

(4) Başvurulan Tarife Kontenjanı Kod No`sunda birden fazla gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) için talepte bulunulacaksa her birinin GTİP ve madde ismi ayrı ayrı belirtilecektir. Ölçü biriminin, tahsis talebinde bulunulan tarife kontenjanının açıldığı ölçü birimi ile aynı birim cinsinden yazılması gerekmektir. Birden fazla 12 haneli GTİP için talepte bulunulacak ise, toplam talep miktarı bir defada talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarını geçemez.

Açıklamalar:

(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

(2) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi`nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi`nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.

(3) 1. Yıl, başvurunun yapıldığı yıldan 2 yıl Önceki yıl (örneğin, 2020 yılında başvuru yapılmışsa “1. Yıl” 2018 yılıdır) anlamındadır.

(4) 2. Yıl başvurunun yapıldığı yıldın 1 yıl önceki yıl (örneğin, 2020 yılında başvuru yapılmışsa “2Yıl” 2019 yılıdır) anlamındadır.

(5) Üretim miktarına sadece tarife kontenjanı konusu maddede firmanın gerçekleştirdiği üretim miktarı, tüketim miktarına ise sadece tarife kontenjanına konu madde bir başka malın üretiminde ham madde olarak kullanılıyor ise doğrudan üretimde ham madde olarak kullanılan miktarı yazılacaktır. Üretim ve tüketim miktarlarının belirlenmesinde bu Tebliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesi hükümlerine uyulması şarttır. Kapasite, üretim ve tüketim miktarlarının ölçü biriminin tahsis talebinde bulunulan tarife kontenjanının açıldığı ölçü birimi ile aynı birim cinsinden yazılması şarttır.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}