BKK 2018-11799 Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar

BKK 2018-11799 Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2018/11799

22.06.2018 tarih ve 30456 sayılı R.G.

Ekli “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 10/5/2018 tarihli ve 43095 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, bazı ülkeler menşeli eşyanın Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden ithalatı sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Karar, İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listede yer alan eşyayı [93 üncü fasıl, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünleri ve tarım ürünleri (5, 9, 13 ila 15,17 ila 22, 24 ve 44 ila 46. fasıllar) hariç] kapsar.

Ek mali yükümlülük

MADDE 2-(1) Bangladeş, Bolivya, Cape Verde, Endonezya, Hindistan, Kamboçya, Moğolistan, Pakistan, Paraguay, Sri Lanka, Ukrayna ve Vietnam menşeli ve 1 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen eşyanın AB ülkeleri üzerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilir.

(2) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ek mali yükümlülük, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararının eki II sayılı listede yer alan gümrük vergisi oranları dikkate alınarak;

a) Endonezya menşeli ve 1 inci maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan eşya için “Diğer Ülkeler” (DÜ) gümrük vergisi ile “Gelişme Yolundaki Ülkeler” (GYÜ) gümrük vergisi arasındaki fark kadar,

b) Hindistan menşeli ve 1 inci maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan eşya için (25, 27, 28, 50 ila 60, 71 ila 76, 78, 79, 81 ila 83, 87 ila 89. fasıllar hariç) DÜ gümrük vergisi ile GYÜ gümrük vergisi arasındaki fark kadar,

c) Ukrayna ve Vietnam menşeli ve 1 inci maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan eşya için DÜ gümrük vergisi ile GYÜ gümrük vergisi arasındaki fark kadar,

ç) Sri Lanka menşeli ve 61 ila 63. fasıllar kapsamı eşya için DÜ ile GYÜ gümrük vergisi arasındaki fark kadar,

d) Bangladeş menşeli ve 50 ila 63. fasıllar kapsamı eşya için “DÜ” gümrük vergisi oranında,

e) Kamboçya menşeli ve 61 ila 63. fasıllar kapsamı eşya için “DÜ” gümrük vergisi oranında,

f) Etiyopya menşeli ve 5209.42 GTP’li eşya için DÜ gümrük vergisi oranında,

g) Nepal menşeli ve 5509.21, 5509.22 ve 5509.51 GTP’li eşya için DÜ gümrük vergisi oranında,

ğ) Gümrük tarife istatistik pozisyonları ekli listede sıralanan Bolivya, Cape Verde, Moğolistan, Paraguay ve Pakistan menşeli (Pakistan için 42 ve 43. fasıllar ile 50 ila 63. fasıllar hariç) eşya için GYÜ gümrük vergisi oranında,

h) Pakistan menşeli 42 ve 43. fasıllar ile 50 ila 63. fasıllar kapsamı eşya için DÜ gümrük vergisi oranında,

tahsil edilir.

Uygulama usul ve esasları

MADDE 3-(1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, İthalat Rejimi Kararı ve ilgili diğer mevzuatın, gümrük vergisinin tarhına, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tarhı, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar

MADDE 4- (1) 11/9/2017 tarihli ve 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Diğer mevzuatta 11/9/2017 tarihli ve 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına yapılmış olan atıflar bu Karara yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihini izleyen 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

Ek İçin; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180622-12.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}