BKK 2018-11687 Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BKK 2018-11687 Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

TÜRKİYE İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA OLUŞTURULAN GÜMRÜK BİRLİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 2018/11687

23.06.2018 tarih ve 30457 sayılı Mükerrer R.G.

Ekli “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 16/4/2018 tarihli ve 33472735 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 30/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“(y) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,”

MADDE 2- Aynı Kararın 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatlar için A.TR Dolaşım Belgelerinin doldurulması

MADDE 7- (1) A.TR Dolaşım Belgeleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamdaki veriler 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan ülkeler, Bakanlık birimleri ve Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilir ve veri değişimine konu yapılabilir.

(2) A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuru ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yapılabilir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular gümrük idaresi ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kabul edilmez.

(3) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için, bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara ve Gümrük Birliği hükümlerine uygun olarak, elektronik sistem üzerinden aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde başvuruda ve beyanda bulunur.

a) A.TR Dolaşım Belgeleri, Türkçe veya Topluluğun resmi dillerinden birinde, gümrük mevzuatı hükümleri gereğince hazırlanır. Belgeler Türkçe hazırlandığında, aynı zamanda Topluluğun resmi dillerinden birinde de düzenlenir.

b) A.TR Dolaşım Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilerin elektronik sistem üzerinden beyan edilmesi zorunludur. Bu alanlar ihracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri tarafından eksiksiz doldurulur. Beyan edilen ve A.TR Dolaşım Belgelerinde kayıtlı olacak eşyanın, tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur.

c) Elektronik sistem üzerinde A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için beyanda bulunulan eşyanın Türkiye’de serbest dolaşımda bulunduğu hususunda, tevsik edici tüm bilgi ve belgeler ile birlikte, ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kontrol edilmesi amacıyla elektronik sisteme yüklenir. İlgili mevzuat uyarınca elektronik olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elektronik ortama aktarılmış bu belgelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşların doğrudan erişimine hazır halde tutulması zorunludur. Bu türde belge ve bilgiler Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama sürelerine tabidir.

ç) Gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlenmesine dair başvurunun kabul edilmesi, beyan edilen belge ve bilgilerin kontrolü, başvurunun onaylanması ve vize işlemleri elektronik sistem üzerinden tamamlanır.

d) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcilerince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde yer alan bilgiler, 4 üncü maddede belirtilen şekil şartlarını taşıyan ve 6 ncı maddede belirtilen şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu A.TR Dolaşım Belgesi üzerine yazıcı vasıtasıyla dökümü alınır. Dökümü alınan belgenin (13) numaralı “İhracatçının Beyanı” kutusu ihracatçı tarafından imzalanır. İmzalanan belgenin bir kopyası ihracatçı tarafından beş yıl süresince saklanır.

e) A.TR Dolaşım Belgesinin üzerinde, belgenin (13) numaralı “İhracatçının Beyanı” alanına ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisince atılacak imza haricinde elektronik sistemde oluşturulmamış hiçbir kayıt yer alamaz. Döküm üzerinde ekleme, düzeltme veya silinti yapılamaz.”

MADDE 3- Aynı Kararın 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin gümrük idaresince veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak işlemler

MADDE 8- (1) 7 nci madde uyarınca elektronik sistem kullanılarak A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi amacıyla başvuruda ve beyanda bulunulması durumunda gümrük idaresi ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlar, bu başvuruları ve 7 nci maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.

(2) Beyana ve belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, uygun görülen başvurular elektronik sistem üzerinden onaylanır.

(3) İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi onaylanamaz ve vize edilemez.”

MADDE 4- Aynı Kararın 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerince incelenmesi ve vize edilmesi

MADDE 9- (1) Elektronik sistem üzerinden düzenlenerek gümrük idaresine gönderilen A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrolü elektronik sistem üzerinden yapılarak uygun olması durumunda vize edilir. Elektronik olarak vize edilen A.TR Dolaşım Belgesi kapsamı eşyaya ilişkin kontroller gümrük idaresince gerçekleştirilir.

(2) Gümrük idareleri birinci fıkrada belirtilen kontrolleri yaparken;

a) A.TR Dolaşım Belgelerinin bu Karar hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek,

b) İhraç konusu eşyanın cins, tür, nitelik ve miktar itibarıyla A.TR Dolaşım Belgesindeki kayıtlara uygun olup olmadığını tespit etmek,

c) İhraç konusu eşyanın Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunup bulunmadığını belirlemek,

ç) Eşyaya ait ihraç belgeleri yanında gümrük mevzuatı uyarınca nakliyeciler tarafından verilen belgeleri incelemek,

d) İhraç konusu eşyayı, 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek,

suretiyle işlem ifa eder.

(3) 7 nci maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtildiği şekilde alınan dökümde, belgenin (12) numaralı “Gümrük Vizesi” alanında elektronik sistem tarafından basılan ve beyanı değerlendirerek belgeyi vize eden gümrük idaresinin adı, vize tarihi, gümrük mührü veya kaşesi yer alır.”

MADDE 5- Aynı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “açık posta adresini” ibaresi “adını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Kararın 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A.TR Dolaşım Belgesinin sonradan verilmesine ilişkin elektronik sistem üzerinden başvuru

MADDE 13- (1) 12 nci maddenin uygulanabilmesi amacıyla, ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi;

a) Eşyanın cinsi, türü, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek ve gümrük beyannamesinin bir örneğini eklemek suretiyle elektronik sistem üzerinden başvuruda bulunur.

b) Söz konusu eşya için ihraç sırasında A.TR Dolaşım Belgesi verilmediğini veya ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte elektronik sistem üzerinden beyan eder.”

MADDE 7- Aynı Kararın 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Türkiye’ye yönelik ithalatlarda ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgelerinin teknik nedenlerle reddedilmesi durumunda, eşyaya Gümrük Birliği kapsamında tercihli rejim uygulanmaz ve kanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edilir. Bu durumda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz.”

MADDE 8- Aynı Kararın 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Elektronik sistem üzerinden A.TR Dolaşım Belgesinin sonradan verilmesi işlemleri

MADDE 15- (1) 13 üncü maddede belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin başvurusu, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, yapılan beyanın tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde başvurular elektronik sistem üzerinden onaylanır ve vize edilir.”

MADDE 9- Aynı Kararın 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Elektronik sistemde ikinci nüsha A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinde yapılacak işlemler

MADDE 17- (1) A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesi için elektronik sistem üzerinden başvuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri, ikinci nüsha belge düzenlenme talebinin nedenini elektronik sistemde beyan eder.

(2) İkinci nüsha A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi talebi ile elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilen başvuru ve yapılan beyan gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir.

(3) Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar, ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait asıl A.TR Dolaşım Belgesine ilişkin bilgilerle birinci fıkrada belirtilen beyanı karşılaştırıp, ikinci nüshaya ilişkin yapılan beyanların doğruluğunu saptadıktan sonra, başvuru onaylanır ve gümrük idaresince vize işlemi gerçekleştirilir.

(4) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha A.TR Dolaşım Belgelerinin (8) numaralı “Gözlemler” kutusuna aşağıdaki ibarelerden biri ile ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası, elektronik sistem tarafından doğrudan kaydedilir.

“ДУБЛИКАТ”

“DUPLICADO”

“DUPLIKÁT”

“DUPLIKAT”

“DUPLIKAAT”

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

“DUPLICATE”

“DUPLICATA”

“DUPLICATO”

“DUBLIKĀTS”

“DUBLIKATAS”

“MÁSODLAT”

“DUPLICAAT”

“SEGUNDA VIA”

“DUPLICAT”

“DVOJNIK”

“KAKSOISKAPPALE”

“İKİNCİ NÜSHADIR”

(5) Elektronik sistem tarafından asıl A.TR Dolaşım Belgesi, bu belgeye dayanılarak düzenlenen ikinci nüsha A.TR Dolaşım Belgesiyle ilişkilendirilir.”

MADDE 10- Aynı Kararın 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatlar için basitleştirilmiş usul kapsamında elektronik sistem üzerinden düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinde, birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen özel mührün, 4 üncü maddede belirtilen şekil şartlarını taşıyan ve 6 ncı maddede belirtilen şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu A.TR Dolaşım Belgesi üzerine basılması suretiyle yazıcı vasıtasıyla dökümü alınır. Ayrıca, sonradan kontrol taleplerini sonuçlandıracak gümrük idaresinin adı elektronik sistem tarafından düzenlenen belgeyle ilişkilendirilir.”

MADDE 11- Aynı Kararın 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Gümrükler Genel Müdürlüğüne)” ibaresi “(ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne)” şeklinde; 21 inci maddenin üçüncü fıkrası ile 23 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan “(Gümrükler Genel Müdürlüğü)” ibareleri “(ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü)” şeklinde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- A.TR Dolaşım Belgeleri, 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının bu Karar ile değiştirilen hükümleri uyarınca, 1/1/2019 tarihine kadar fiziksel olarak da düzenlenebilir.

MADDE 12- Bu Kararın;

a) 1,2, 3, 4, 6, 8 ve 9 uncu maddeleri, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı gümrük idareleri tarafından vize edilecek A.TR Dolaşım Belgeleri için 24/4/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı gümrük idareleri tarafından vize edilecek A.TR Dolaşım Belgeleri için 14/5/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 10 uncu maddesi 2/7/2018 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}