Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

 

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

Ticaret Bakanlığından:29.01.2019 tarihli ve 30670 sayılı R.G.

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, domates salçası ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının belirlenmesidir.

 

Dayanak

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/1/2019 tarihli ve 650 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde yer alan;

 

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

 

b) Genel Müdürlük: Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

 

c) GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

 

ç) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak üzere Bakanlıkça düzenlenen elektronik belgeyi,

 

ifade eder.

 

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı

 

MADDE 4 – (1) 15/1/2019 tarihli ve 650 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife kontenjanının dağıtımı, tarife kontenjanı konusu ürünleri domates salçası üretiminde hammadde olarak kullanan sınai firmalara yapılır.

 

(2) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde, Bakanlık web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” bağlantısı altında bulunan “İthalat İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılması gerekmektedir.

 

(3) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

 

(4) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0954-İthal Lisansı (Tarım-Otonom)”, Tebliğ/Karar olarak da bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-1’de yer alan bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

 

(5) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Gerekli görülmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave veya açıklayıcı bilgi ve belge istenebilir.

 

(6) Ek-1’de yer alan bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya başvuru süresi içerisinde yapılmayan veya birinci fıkrada belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

 

(7) Firmalara başvuruda talep ettikleri tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılmaz.

 

(8) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde Ek-1 ve Ek-2’de sunulan bilgi ve belgeler dikkate alınarak gerçekleştirilir.

 

İthal lisansı düzenlenmesi

 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firmalar adına Bakanlıkça elektronik olarak ithal lisansı düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Bakanlıkça elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda firmaya ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

 

İthal lisansı kullanımı

 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, 31/5/2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar geçerli olup bu süre kesinlikle uzatılamaz.

 

(2) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

 

(3) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

 

(4) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

 

(5) Bu Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında yapılan bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

 

Yaptırım

 

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının, sahte belge kullanıldığının, yanlış veya yanıltıcı bilgi verildiğinin, ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının tespiti halinde, yapılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilir.

 

Diğer mevzuat hükümleri

 

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ, tarife kontenjanı kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

 

Yetki

 

MADDE 9 – (1) Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözmeye yetkilidir.

 

Yürürlük

 

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}