Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 512

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 512

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 512

27.12.2018 tarih ve 30638 sayılı R.G.

Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Kapsam

MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı idaresi Hakkında Karar çerçevesinde ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve karşısında tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, 15/2/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır.

(2) Tanımı belirtilen eşyanın G.T.P.’sinde yapılacak değişiklikler tebliğ ile duyurulur.

Uygulama

MADDE 2- (1) 1 inci maddede tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta ekli tabloda gösterilen gümrük vergileri, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ veya tebliğler ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

TABLO

 

No

G.T.P

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük Vergisi %

1

2811.19.80.90.19 *Ağırlıkça %98,5 veya daha fazla saflıkta fosforöz asit (CAS RN 13598-36-2)

Ton

2.000

0

2

2903.22 Trikloroetilen (CAS RN 79-01-6)

Ton

5.000

0

3

2914.19.90

*Minimum %99,5 saflıkta ve aşağıdaki özellilerde asetilaseton:

 

Maksimum % 0,1 asetik asit içeren

Maksimum % 0,1 su içeren

Maksimum 15 APHA renk değerinde

Kırınma indisi 1,450 ± 0,002

Yoğunluğu: 0,970 – 0,975 g/cm3 (200C)

 

 

Ton

1.100

0

4

2915.21 *Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta asetik asit (CAS RN 64-19-7)

Ton

70.000

0

5

2915.32 Vinil Asetat

Ton

85.000

0

6

2916.12.00.00.13 Butil Akrilat

Ton

65.000

0

7

2926.10 *55 fasıl ve 68.15 GTP’lu ürünlerin üretiminde kullanılan akrilonitril

Ton

50.000

0

8

3804.00 *Kuru ağırlığı hesaplandığında %55 veya daha fazla sodium lügnoülfonat içeren sodium lügnosülfonat sulu çözeltisi

Ton

1.800

0

9

3806.10 *Yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri

Ton

40.000

0

10

3815.90.10.00.00

veya

3815.90.90.00.00

*Yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör

Ton

450

0

11

3903.30

*Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve buzdolabı iç ve dış aksam parçalarının üretiminde kullanılan kendinden renkli, UV dayanımı ve antistatik özelliklere sahip aşağıdakileri içeren;

 

-Gerileme katsayısı 2250 MPa (Megapascal) veya daha fazla fakat 2270 MPa dan az olan (ISO 527 metoduna göre belirlenmiş),

 

– Kopmada gerilme dayanımı %25 (ISO 527 ye göre belirlenmiş),

 

– 220 0C’de 10 kg’mının erime akış hızı 10g/10dk veya daha fazla fakat 21 g/10dk’dan az olan (ISO 1133 e göre belirlenmiş),

  • “L” değeri 92,80 eşit veya daha fazla ve 94’e eşit veya daha az olmalı,
  • “a” değeri -006’ya eşit veya daha fazla ve -3,02’ye eşit veya daha az olmalı,
  • “b” değeri -0,62’ye eşit veya daha fazla ve -1,82’ye eşit veya daha az olmalıdır

 

Akrilonitril butadien stiren kopolimeri.

Ton

4.000

0

12

3905.30.00 Poli (vinil alkol) (hidrolize olmamış asetat grupları içersin içermesin)

Ton

2.000

0

13

8414.30.81.90.00 *Rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 kW ile 8kW arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan.

Adet

450.000

0

14

8529.90.92.00.00

Veya

9405.40.39.00.00

*Yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı: Prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a).

Adet

40.000.0000

0

 

(a) : Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

 

* :Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}