Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar Ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-11

Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar Ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-11

BAZI PATLAYICI MADDELER, ATEŞLİ SİLAHLAR, BIÇAKLAR VE BENZERİ ALETLERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2021/11)

Ticaret Bakanlığından: 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 3. Mükerrer R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı,bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalatının düzenlemesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ‘Uygunluk Yazısı’ na tabi eşya

MADDE 3 – (1) Ek-1 ve Ek-2 ’de gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde, genel güvenlik ve asayiş yönünden İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün fiziksel ya da Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak düzenleyeceği ‘Uygunluk Yazısı’ gümrük idarelerince aranır.

(2) Ek-1 kapsamı eşyanın Milli Savunma Bakanlığı veya bu Bakanlıkça yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ithalatında Emniyet Genel Müdürlüğünün ‘Uygunluk Yazısı’ aranmaz.

(3) Ek-2 kapsamı eşyanın Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı veya Milli Savunma Bakanlığınca yetki verilen kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ithalatında Emniyet Genel Müdürlüğünün ‘Uygunluk Yazısı’ aranmaz.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 4 – (1)31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/11) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 5 – (1)31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/11)’e yapılan atıflar bu Tebliğ’e yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M3-16-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}