Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar Ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-11)

Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar Ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-11)

BAZI PATLAYICI MADDELER, ATEŞLİ SİLAHLAR, BIÇAKLAR VE BENZERİ ALETLERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2019/11)

 Ticaret Bakanlığından:29.12.2018 tarih ve 30640 Sayılı 2. Mükerrer R.G.

İthalat işlemleri

MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, genel güvenlik ve asayiş yönünden Emniyet Genel Müdürlüğünün fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.

(2) Ancak, Milli Savunma Bakanlığı veya bu Bakanlıkça yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek ithalatta Emniyet Genel Müdürlüğünün uygunluk yazısı aranmaz.

(3) 9305.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (G.T.İ.P.) yer alan revolverler ve tabancalara ait olanlardan yalnızca şarjörler, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca bu Tebliğ kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrıca izin alınmaksızın ithal edilebilir.

 

G.T.P. Eşyanın tanımı
3102.30.90.00.00 Yalnız % 34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç)
3601.00 Silah barutu
3602.00 Müstahzar patlayıcı maddeler (silah barutu hariç)
3603.00 Fitiller, infilak fitilleri, ağızotları veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler; elektrikli infilak ettirici maddeler
36.04 Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve diğer pirotekni eşyası
3912.20.11.00.19 Diğerleri
3912.20.19.00.19 Diğerleri
8211.10.00.00.19 Diğerleri
8211.92.00.00.19 Diğerleri (sanayide kullanılanlar hariç)
8211.93.00.00.90 Diğerleri (kapanan budama çakıları dâhil)
8211.94.00.00.00 Bıçak ağızları (yalnız 8211.10.00.00.19, 8211.92.00.00.19 veya 8211.93.00.00.90 GTİP’lerine ait olanlar)
9005.10.00.00.00 Çift gözlü dürbünler
9005.80.00.10.00 Tek gözlü dürbünler
9013.10 Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; bu fasılda veya XVI. bölümdeki makine, alet, cihaz veya tertibatın aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar
9013.20.00.00.10 Silahlar için olanlar
93.03 Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi)
9304.00.00.00.00 Diğer silahlar (yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş sopaları gibi) ( 93.07 pozisyonundakiler hariç)
9305.10.00.00.00 Revolverler ve tabancalara ait olanlar (yalnız şarjörler)
9305.20.00.10.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
9305.20.00.90.00 Diğerleri
9305.99.00.10.00 Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar
9305.99.00.90.19 Diğerleri
93.06 Fişekler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam ve parçaları (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları dâhil) (9306.30.10.10.00; 9306.30.10.90.00; 9306.30.30.00.00; 9306.30.90.00.10 (yalnız çivi çakma makinesinde kullanılan ve az miktarda barut ihtiva eden kapsüller); 9306.90.10.00.00 hariç)
93.07 Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları (bunların ağızları dahil)

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Atıflar

MADDE 3 – (1)31/12/2017 tarihli ve 30287 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)’ne yapılan atıflar ilgili kısımları itibarıyla bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}