Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31.10.2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 535

Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31.10.2018 Tarihli ve 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 535

BAZI BAKANLAR KURULU KARARLARI İLE 31/10/2018 TARİHLİ VE 287 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARARLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 535

31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı 4. Mükerrer R.G.

Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile 31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararlarda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrası, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Aralık 2018

30/12/2018 TARİHLİ VE 535 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 30/4/2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5 inci maddesinde yer alan “31/12/2018” ibaresi “31/3/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/12/2018” ibaresi “31/3/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) 31/10/2018 tarihli ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan “31/12/2018” ibareleri “31/3/2019” olarak değiştirilmiştir.

(2) 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 4 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar (Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçlar hariç) nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.”

MADDE 4- (1) Bu Kararın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası 31/10/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1/1/2019 tarihinde, diğer hükümleri 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}