Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 3583

Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Sayısı 3583

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 3583

02.03.2021 tarih ve 31411 sayılı R.G.

Ekli “Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7260 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 18/1/2021 tarihli ve 3429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması uyarınca, Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Tarife kontenjanları

MADDE 2- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli ürünler için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

Tablo

G.T.İ.P.Tarife Kontenjanı Miktarı
0406.90.99.00.11100 ton
0406.90.99.00.12
0406.90.99.00.19
0806.10.103.500 ton
0808.10.803.000 ton
0809.403.000 ton
0810.7030.000 ton
0902.30300 ton
1512.19.905.000 ton
1516.20.982.500 ton
1701.99.105.000 ton
1806.90.191.250 ton
2001.10500 ton
2002.90.99750 ton
2007.99.97.00.133.000 ton
2007.99.97.00.14
2007.99.97.00.15
2007.99.97.00.16
2007.99.97.00.17
2007.99.97.00.18
2009.79.192.000 ton
2204.21.969.000 hl

Gümrük vergileri

MADDE 3- (1) 2 nci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler (toplu konut fonu vb.) 0 (sıfır) olarak uygulanır. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülükler (toplu konut fonu vb.) uygulanır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Kontenjan dönemleri

MADDE 5- (1) 2 nci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları bir takvim yılında dağıtılacak olan miktarları göstermekte olup, her takvim yılında yeniden dağıtılır.

Diğer mevzuat

MADDE 6- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}