Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018-25

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018-25

ARAÇ PARÇALARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/25)

Ekonomi Bakanlığından:02.05.2018 tarih ve 30409 Mükerrer Sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalatta, tabi bulundukları teknik düzenlemeye uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Araç: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT), 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013), 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013) ve 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve karayollarında kullanılabilen motorlu araçlar ile römorklarını,

b) AQAP belgesi: Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesini,

c) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

ç) BM-AEK Regülasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan 1958 Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma ekinde yer alan teknik düzenlemeyi,

d) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

e) E işareti: Araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) Regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösteren işareti,

f) e işareti: Araçların aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin Avrupa Birliği Yönetmeliklerine/Regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösteren işareti,

g) Fiili denetim: Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını,

ğ) Geri gelen eşya: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı,

h) Kapsam dışı: GTİP olarak Ek-1’de belirtilmekle birlikte, ilgili regülasyon veya regülasyonların kapsamına girmeyen ürünü,

ı) Kullanıcı: TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,

i) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları BM-AEK Regülasyonuna veya ilgili AB Yönetmeliğine/Regülasyonuna uygun olmama ihtimalini,

j) Risk analizi: Ek-1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,

k) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü

ifade eder.

TAREKS ve firma tanımlaması

MADDE 4 – (1) Ek-1’de belirtilen ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İthalatçının başvurusu

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(2) Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(3) Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, TSE nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

(4) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Muafiyetler ve istisnalar

MADDE 6 – (1) A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(2) Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilen bu Tebliğ kapsamı ürünler için sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından sanayi sicil belgesinin verildiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin bu Tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yazısının elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.  TAREKS’e üretim girdisi muafiyet yazısı yerine usulsüz belge yüklenmesi veya muafiyetten usulsüz yararlanıldığının tespiti durumunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek bir süre için firmaya İl Müdürlüğünce muafiyet yazısı düzenlenmez.

(3) Geri gelen eşya için bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek-3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(4) AQAP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için Ek-1’de belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, firmalarca Bakanlığa sunulan AQAP belgelerinin TAREKS’te tanımlanmasını müteakip ithal konusu her ürün için doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası, içinde bulunulan yılın sonuna kadar aynı ürünlerin müteakip ithalatında kullanılır.

(5) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 11 inci maddeye göre sonuçlandırılır.

(6) Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci, üçüncü veya dördüncü fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir.

Kapsam dışı

MADDE 7 – (1) Başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılır.

Risk analizi

MADDE 8 – (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(3) TAREKS ve Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi (PGDBİS) arasında veri akışının sağlanmasıyla, bu Tebliğ kapsamı ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimlerine ilişkin verileri PGDBİS üzerinden paylaşılır.

(4) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

(5) Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilen riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak TSE tarafından yapılır.

Fiili denetim

MADDE 9 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’de belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

(2) Fiili denetim kapsamında ürünün;

a) İlgili BM-AEK Regülasyonuna uygunluğunun, Birleşmiş Milletler – Avrupa Ekonomik Komisyonu üyesi ve ilgili Regülasyona taraf olan bir ülkenin Tip Onay kuruluşu tarafından düzenlenmiş belgeler ile belgelenmesi,

b) İlgili AB Yönetmeliğine/Regülasyonuna uygunluğunun AB üyesi bir ülkenin onay kuruluşu veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmiş belgeler ile belgelenmesi

esastır.

(3) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

(4) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(5) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.

(6) TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan belge tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 10 – (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresine ve ithalatçıya yazıyla ayrıca bildirilir.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 11 – (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

(3) Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta 20181900132013016724484 ve Savunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta 20181900142013012727484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(4) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 20181900252013015773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

(5) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında 20181900101115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 12 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda ilgili yönetmelik veya yönetmelikler dâhil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

(2) Ürünün ithaline izin verilmesi veya ürüne dair TAREKS referans numarası oluşturulması, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

(3) Bu Tebliğ kapsamında, ürünün ithal edilebileceğine dair verilen TAREKS referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğunun ispatı olarak kullanılamaz.

Yaptırımlar

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında, 4703 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

(2) TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

Yetki

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ 2/7/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

Ek-1

 

DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

 

GTİP

MADDE ADI

İLGİLİ TEKNİK DÜZENLEME

4011.10.00.90.12 Çelik kuşaklı radyal dış lastikler Motorlu araçlar ve römorklarının havalı lâstiklerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-30)
4011.20.10.00.19 Diğerleri Ticarî araçların ve römorklarının havalı lastiklerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-54)

7007.11.10.00.12

 

 

 

 

7007.11.10.00.19

 

 

7007.11.10.00.29

Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camları

 

Diğer düz emniyet camları

 

Diğer bombeli emniyet camları

Güvenlik camlarının ve bunların araçlara takılmasının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-43)

 

 

 

 

661/2009/AT Yönetmeliği çerçevesinde 92/22/AT Yönetmeliği

8512.20.00.00.12 Her türlü farlar

Motorlu Taşıtların Geri Vites Lambalarının Onayı (BM-AEK R-23)

 

Motorlu Taşıtların Arka Sis Lambalarının Onayı (BM-AEK R-38)

 

Gaz Boşalma Işık Kaynakları ile donatılan motorlu taşıt farların onayı ile ilgili hükümler (BM-AEK R-98)

8512.20.00.00.19 Diğerleri

Motorlu araçlar ve bunların römorklarının reflektörlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-3)

 

Güç tahrikli taşıtlar ve römorklarının arka tescil plakaları aydınlatma cihazlarının onayı ile ilgili hükümler (BM-AEK R-4)

 

Motorlu taşıtlar ve römorkları için yön belirticilerin onayları ile ilgili hükümler (BM-AEK R-6)

 

Motorlu Taşıtların Lambalarının (Yan, Arka, Stop) Onayı (BM-AEK R-7)

 

Güç tahrikli taşıtların ön sis lambalarının onayı ile ilgili hükümler (BM-AEK R-19)

 

Önceden ikaz üçgeni (reflektörlerin) onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-27)

 

Asimetrik kısa huzme ya da uzun huzme veya ikisini de yayan halojen atom farlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-31)

 

Motorlu Taşıtların Ampullerinin Onayı (BM-AEK R-37)

 

Motorlu Taşıtların Arka Sis Lambalarının Onayı (BM-AEK R-38)

 

Motorlu araçların özel ikaz lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-65)

 

Düşük hızlı araçların (yapısı itibarı ile) arka işaret levhalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-69)

 

Motorlu araçların park lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-77)

 

Motorlu araçlar için gündüz sürüş lambaların onayı ile ilgili teknik

düzenleme (BM-AEK R-87)

 

Motorlu araçların ve römorklarının yan işaret lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-91)

 

Motorlu araçların onaylanmış gaz boşalmalı (deşarjlı) lamba birimlerinde kullanılacak olan gaz boşalmalı ışık kaynaklarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-99)

 

M, N ve O kategorisi araçlar için geri yansıtıcı işaretlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-104)

 

Motorlu araçların onaylanmış gaz boşalmalı (deşarjlı) lamba birimlerinde kullanılacak olan gaz boşalmalı ışık kaynaklarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-112)

 

Motorlu araçların köşe lambalarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-119)

 

Motorlu araçların uyarlayıcı (adaptif) ön aydınlatma sistemlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-123)

8512.30.90.00.11 Elektrikli kornalar

Sesli ikaz cihazlarının ve sesli ikaz hususunda motorlu araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-28)

 

veya

 

661/2009/AT Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 70/388/AT  Yönetmeliği

9032.89.00.00.00 Diğerleri I. Yanma sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan motorlu araçların özel donanımlarının onayı; II. Bu tür donanımların yerleştirilmesi hususunda yanma sistemlerinde sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan özel donanım takılı bir aracın onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-67)

9401.20.00.00.00

 

 

 

 

9401.80.00.00.11

Motorlu taşıtlarda kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalar

 

Çocuklar için olanlar

Motorlu araçlarda çocukların bağlanma tertibatlarının onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-44) veya

 

 

 

Gelişmiş çocuk bağlanma sistemlerinin onayı ile ilgili teknik düzenleme (BM-AEK R-129)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-2

 

FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN TAREKS’E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

– Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

– Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)

– Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. Tip Onay Belgesi – Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (*)

 

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

 

 

 

Ek-3

 

TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

 

EKONOMİ BAKANLIĞINA

 

 

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/25) uyarınca, ithal etmek istediğimiz ………….. GTİP’li ve ……………… isimli, …………………… numaralı ihracat beyannamesi muhteviyatı geri gelen eşyayı, ilgili teknik mevzuata uygun ve güvenli olmaması halinde iç piyasada satışa sunmayacağımızı veya kullanıma arz, etmeyeceğimizi, aksine hareket ettiğimiz takdirde ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60’inin bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

İthalatçının veya Temsilcisinin

İsmi/Unvanı

Yetkili İmza(lar)

Tarih

 

 

İthalatçının açık unvanı ve adresi                 :

İlgili gümrük idaresi                                                           :

Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı    :

İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı       :

İthalatçının vergi sicil numarası                                     :

İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası   :

İthal konusu ürünün CIF değeri                                     :

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}