AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:25.05.2019 tarihli ve 30784 sayılı R.G.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemek için gerekli esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ahşaptan imal edilmiş ambalaj malzemeleri ile taşınan zararlı organizmaların yayılmasını önlemeye yönelik olarak; ihracatta kullanılacak palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi ahşap ambalaj malzemelerine ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmasına ilişkin esaslar, işletmelerin ve ahşap ambalaj malzemelerinin denetimleri, izin belgesi ve ISPM 15 işaretleme izni verilmesi, ahşap ambalaj malzemesi tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumlulukları hususlarını kapsar.

(2) Aşağıda belirtilen ahşap ambalaj malzemeleri, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır:

a) 6 mm veya daha az kalınlıktaki ahşaptan yapılan ahşap ambalaj malzemesi,

b) Kontrplak, yonga levha, yönlendirilmiş lif levha veya kaplama tahta gibi; yapıştırıcı, ısı veya basınç ya da bunların kombinasyonu ile oluşturulan, tamamen işlenmiş ahşap ile yapılmış ahşap ambalaj malzemesi,

c) Üretim esnasında ısıtılan şarap ve alkol fıçısı,

ç) İşlenmiş ve/veya zararlıdan ari hale getirilerek üretilmiş; şarap, puro ve diğer malların hediye kutuları,

d) Talaş ve ahşap yünü,

e) Yük araçlarına veya konteynerlere kalıcı olarak bağlı ahşap bileşenleri.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ahşap: Kabuklu ya da kabuksuz olmak üzere, yuvarlak, biçilmiş veya yonga haline getirilmiş her türlü odunu,

b) Ahşap ambalaj malzemesi: Bir malın desteklenmesi, korunması veya taşınmasında kullanılan, ahşaptan yapılmış palet, sandık, kasa, kutu, istif tahtası, kablo makarası ve bobin makarası gibi malzemeyi,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi: Isıl işlem uygulamasının yapıldığı işletmenin adı ve/veya unvanını, ısıl işlem uygulamasının tarih ve saati ile parti numarasını, ahşap ambalaj malzemesinin çeşidini adet veya m³ cinsinden girilmesine imkân veren, diğer tüm fırın ekipmanlarının kontrolünü sağlayabilen, ısıl işlem fırını içerisindeki sıcaklık ölçerlerden alınan verileri birer dakikalık aralıklarla aktaran, bütün bu bilgileri otomatik olarak kaydeden yazılım sistemini,

d) Isıl işlem fırını ile ısıl işlem uygulaması (HT): Ahşap ambalaj malzemelerinin; ısıl işlem fırını ile en az otuz dakika süresince, ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığı dahil, asgari 56 °C’lik bir sıcaklık elde etmek üzere ısıtılmasını,

e) Dielektrik ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması (DH): Kalınlığı 20 cm’yi geçmeyen ahşap ambalaj malzemelerinin; dielektrik ısıtma yöntemiyle (örneğin mikrodalga), en az bir dakika süresince, yüzey sıcaklığı dahil, asgari 60 °C’lik bir sıcaklık elde etmek üzere ısıtılmasını,

f) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

g) IPPC: Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonunu,

ğ) Isıl işlem operatörü: Isıl işlem uygulamaları ve ISPM 15 işaretlemesi hakkında, müdürlükçe düzenlenen ‘Isıl İşlem Operatör Eğitimi’ ne katılarak başarılı olmuş ve ‘Isıl İşlem Operatör Belgesi’ düzenlenmiş gerçek kişiyi,

h) Isıl işlem uygulama hizmeti: İzin belgeli işletme tarafından başka bir işletmenin ahşap ambalaj malzemesine ısıl işlem, ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti uygulamasını,

ı) ISPM 15: IPPC tarafından, bitki sağlığı önlemleri için belirlenen uluslararası standartlardan, uluslararası ticarete konu ahşap ambalaj malzemeleri hakkındaki düzenlemeyi,

i) ISPM 15 işaretlemesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki ahşap ambalaj malzemesinin; ISPM 15 standardını sağladığını belirtmek amacıyla, uluslararası düzeyde tanınmış logo ile işaretlenmesini,

j) İl müdürlüğü: İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü,

k) İstif çıtası: Isıl işlem fırını içerisinde ısıl işlem uygulaması yapılacak ahşap ambalaj malzemeleri arasından hava akışını sağlayacak şekilde aralara konulan ahşap malzemeyi,

l) İstif tahtası: Ticari malı korumak veya desteklemek için kullanılan ancak ticari malla ilişkisi olmayan ahşap ambalaj malzemesini,

m) İzin belgesi: Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesini,

n) İzlenebilirlik işareti: Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış olan ahşap ambalaj malzemelerinde; fırın numarası, parti numarası ve ısıl işlem uygulamasının yapıldığı tarihi yıl olarak gösteren Ek-1 de belirtilen işareti,

o) Kabuğu soyulmuş ahşap: Üzerinde; uzunluğuna bakılmaksızın 3 cm’den daha az genişlikte veya 3 cm’den daha büyük genişlikte olup da 50 cm²’den daha az toplam yüzey alana sahip kabuk parçası bulunan ahşabı,

ö) Kapasite raporu: 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oda Muamelat Yönetmenliğinin 41 inci maddesi veya 12/9/2008 tarihli ve 26995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Kapasite Raporu Yönetmeliği uyarınca düzenlenen belgeyi,

p) Karantina odası: Duvarları betonarme, metal veya PVC’den, her tarafı kapalı, ısıl işlem uygulaması yapılan ahşap ambalaj malzemelerinin oda içerisine giriş-çıkışına imkan veren özellikte kapıya sahip, ısıl işlem uygulaması yapılan ahşap ambalaj malzemelerini alacak büyüklükte, etraftan zararlı organizma bulaşmasını önleyecek özellikte yapılmış odayı,

r) Kontrol görevlisi: Bu Yönetmelik hükümlerine göre; izin belgesine esas denetimleri, izin belgeli veya izin belgesi olmayan işletmeleri ve ahşap ambalaj malzemelerini denetlemek üzere, il müdürlükleri ve müdürlüklerde görevli bir ziraat mühendisi ile il müdürlükleri, müdürlükler ile Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında görevli bir orman endüstri mühendisini; Denetimin yapılacağı ilde orman endüstri mühendisi veya ziraat mühendisi bulunmaması veya görevlendirilememesi durumunda iki ziraat mühendisi veya iki orman endüstri mühendisini,

s) Kullanıcı: İhraç edilecek ürün veya ürün beraberinde, bu Yönetmelik veya ISPM 15 düzenlemesine uygun üretilmiş ahşap ambalaj malzemesi kullanacak işletmeleri,

ş) Mal: Ticari veya başka bir amaçla bir yerden bir yere nakledilen her türlü eşyayı,

t) Müdürlük: Zirai Karantina Müdürlüğünü,

u) Onarım: Ahşap ambalaj malzemelerinde, en fazla üçte biri oranında parça yenilemesini,

ü) Otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi: Ahşap ambalaj malzemesi üretimi yapan, imalat safhaları arasında gerekecek seçme, dizme, döndürme, yerleştirme, birleştirme, çakma, ISPM 15 işaretlemesi ve benzeri işlemlerin yapılabildiği fabrika içi yürür bant veya otomatik sistemleri,

v) Parti: Bir seferde ısıl işlem uygulaması yapılan, ahşap ambalaj malzemesinin tamamını,

y) Tedarikçi: İhracatta kullanılmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerine uygun, ısıl işlem uygulaması ISPM 15 ve izlenebilirlik işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemesi alıp satan işletmeleri,

z) Yeniden üretim: Ahşap ambalaj malzemelerinde, üçte birinden daha fazla oranda parça yenilemesini,

aa) Zararlı organizma: Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanların tür, streyn veya biyotiplerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İzin Belgesi Başvurusu, İzin Belgeli İşletmelerin Taşıması Gerekli Şartlar

İzin belgesi başvurusu

MADDE 5 – (1) İzin belgesi almak isteyen işletmeler, aşağıda belirtilen belgelerin, asılları veya belgeyi veren kurum onaylı ya da aslını görmek şartıyla, müdürlük veya il müdürlüğü onaylı suretleriyle birlikte; müdürlük bulunan illerde müdürlüğe, diğer illerde il müdürlüğüne müracaat eder. Müdürlük veya il müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda; belgelerde yer alan bilgilerin birbiri ile tutarlı olduğunun tespit edilmesi halinde, işletmede izin belgesine esas denetim yapılır. Söz konusu belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Isıl işlem fırınına ait; ısıl işlem fırını sayısı ve ebatlarının belirtildiği, bir partide yer alabilecek en fazla ahşap ambalaj malzemesi miktarının, demonte halde ısıl işlem uygulaması yapılacak ahşap malzemeler için m³ cinsinden, montajlı halde ısıl işlem uygulaması yapılacak ahşap ambalaj malzemesi çeşidi için adet cinsinden hesaplamanın yapıldığı kapasite raporu,

c) Oda veya ticaret/esnaf ve sanatkâr sicil kaydı,

ç) Isıl işlem operatör belgesi ve ısıl işlem operatörü ile yapılmış iş sözleşmesi, (Isıl işlem operatörünün, işletme sahibi veya ortağı olduğunu belgelendirmesi halinde, iş sözleşmesi aranmaz.)

d) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi,

e) İşletme yetkilisi/yetkililerine ait imza sirküleri,

f) Vergi Levhası.

(2) İzin belgeli işletmenin farklı bir adrese taşınması durumunda; ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılabilmesi için taşınma işlemi öncesi işletme tarafından Müdürlük ya da İl Müdürlüğüne yazılı müracaat etmesi gerekir. Taşınma işlemi sonrasında bu maddenin birinci fıkrasındaki belgelerle birlikte, müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat edilmesi, izin belgesine esas denetim yapılması gerekir. İzin belgesi Genel Müdürlükçe yenileninceye kadar, bu işletmede; ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz, yapıldığının tespit edilmesi halinde; izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yapıldığına hükmedilir.

(3) İzin belgeli işletmenin ısıl işlem fırınının işletme içerisindeki yerinin, ısıl işlem fırınını besleyen ısıtma sisteminin veya bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin değişmesi durumunda; ısıl işlem fırını ve ISPM 15 işaretinin kullanılabilmesi için başvuru dilekçesi ile müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat edilmesi ve izin belgesine esas denetim yapılması gerekir. Yenilenen ısıtma veya otomasyon sisteminin ya da ısıl işlem fırınının yeni yerinde kullanılabileceği, Yetkili Komisyon tarafından onaylanıncaya kadar, bu işletmede; ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz, yapıldığının tespit edilmesi halinde; izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yapıldığına hükmedilir.

(4) İzin belgeli işletmenin; ısıl işlem fırınının, değişmesi veya sayısının artması durumunda; yeni ısıl işlem fırın veya fırınlarında ısıl işlem uygulaması yapabilmesi ve ISPM 15 işaretini kullanabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgeler ile müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat etmesi ve izin belgesine esas denetim yapılması gerekir. Yeni ısıl işlem fırın veya fırınlarının kullanılabileceği, Yetkili Komisyon tarafından onaylanıncaya kadar; söz konusu ısıl işlem fırınlarında, ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz, yapıldığının tespiti halinde izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yapıldığına hükmedilir.

(5) İzin belgeli işletmenin, yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılan numarataj çalışmaları nedeniyle adresinin değişmesi durumunda; değişikliği takip eden 6 ay içerisinde izin belgesi yenileme başvurusunda bulunulması gerekir. Bu durumda, bu maddenin birinci fıkrasındaki belgeler ve ilgili kurum veya kuruluştan alınacak numarataj değişikliği belgesi ile birlikte, müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir. İzin belgesi Genel Müdürlükçe yenileninceye kadar, bu işletmede; ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılabilir.

(6) İzin belgeli işletmenin ISPM 15 işaretleme izninin ve izin belgesinin; herhangi bir işletme tarafından devralınmak istenmesi durumunda; devir işlemi öncesi işletme tarafından Müdürlük ya da İl Müdürlüğüne yazılı müracaat etmesi gerekir. Devir işlemi sonrasında işletmeyi devralacak işletmenin, bu maddenin birinci fıkrasındaki belgeler ve izin belgesi ve ISPM 15 işaretleme izni üzerindeki tüm hakların devredildiği’ne dair noter onaylı devir sözleşmesi ile birlikte, müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat etmesi gerekir. Devretmek isteyen işletmede, devir sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren; devralan işletmede ise izin belgesi Genel Müdürlükçe yenileninceye kadar ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz, yapıldığının tespit edilmesi halinde; izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yapıldığına hükmedilir.

(7) İzin belgeli işletmenin, unvanının değişmesi durumunda; değişikliği takip eden 6 ay içerisinde izin belgesi yenileme başvurusunda bulunulması gerekir. Bu durumda, bu maddenin birinci fıkrasındaki belgeler ve unvan değişikliğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneği ile birlikte, müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir. İzin belgesi Genel Müdürlükçe yenileninceye kadar, bu işletmede; ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılabilir.

(8) İşaretleme izin belgesi iptal edilen işletmeler, yeniden işaretleme izin belgesi almak istemeleri durumunda bu maddenin birinci fıkrasındaki belgelerle birlikte, müdürlük veya il müdürlüğüne müracaat etmesi ve izin belgesine esas denetim yapılması gerekir.

İzin belgeli işletmelerin taşıması gerekli şartlar

MADDE 6 – (1) İzin belgeli işletmelerin taşıması gerekli genel şartlar, aşağıda belirtilmektedir:

a) İşletme; izin belgesinde adresi belirtilen yerde bulunmalıdır.

b) İşletmede; Yetkili Komisyon tarafından onaylanmış, işletme içerisinde onaylandığı yer, sayı ve özellikte ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen esaslara uygun şekilde ısıl işlem uygulaması yapabilir durumda olan ve doğru veri alımını sağlayan; bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi, ısıl işlem fırını ve ısıl işlem fırınını besleyen ısıtma sistemi bulunmalıdır.

c) İşletmede yer alan bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi;

1) Isıl işlem uygulaması başlamadan önce; ısıl işlem uygulanacak ahşap ambalaj malzemesinin parti numarası, çeşidi ve adet veya m³ cinsinden miktarının girilmesine imkan veren,

2) Isıl işlem uygulaması başladığında; uygulamanın yapıldığı işletme adı ve/veya unvanı, ısıl işlem uygulaması tarih ve saati ile ısıl işlem uygulamasına ilişkin birer dakikalık verileri otomatik olarak kaydeden,

özellikte olmalıdır.

ç) İşletmede; bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer alan hükme uygun karantina odası bulunmalı ve amacına uygun kullanılmalıdır.

d) Isı kaybını önlemek amacı ile ısıl işlem fırınının yalıtımı sağlanmış olmalıdır.

e) Isıl işlem fırınında kullanılan sıcaklık ölçerler ve veri kayıt ekipmanları; çalışabilir ve doğru veriler alabilir durumda olmalı ve izin belgesinin alınmasını takiben yılda en az bir defa, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş bir kuruluşça kalibre edilmelidir. Kalibrasyon sertifikaları, işletmede muhafaza edilmeli ve denetimlerde kontrol görevlilerine gösterilmelidir.

f) İşletmede; bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere, ısıl işlem operatörü istihdam edilmelidir.

g) İşletmede; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde yer alan belgeler, Yönetmelik hükümlerine uygun ve güncel halde bulunmalı ve denetimlerde kontrol görevlilerine gösterilmelidir.

(2) Isıl işlem fırını ile ısıl işlem uygulaması (HT) yapan izin belgeli işletmelerin taşıması gerekli özel şartlar aşağıda belirtilmektedir:

a) Isıl işlem fırını içinde; ahşabın iç sıcaklığını sağlamak için yeterli hava akışını sağlayacak özellikte ve güçte, gerekli cihazlar (fan, vantilatör vb.) bulunmalıdır.

b) Isıl işlem fırını yan duvarlarında veya tavan kısmında, bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine bağlı olarak çalışan, yeterli miktarda havalandırma tertibatı ve havalandırma bacaları bulunmalıdır.

(3) Dielektrik ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması (DH) yapan izin belgeli işletmeler, kalınlığı 5 cm’yi aşan ahşap ambalaj malzemelerine ısıl işlem uygulaması yapılacak ısıl işlem fırınlarında; 2,45 GHz frekansındaki ısıtmada, ısıtmanın homojen dağılımının sağlanması amacı ile çift yönlü uygulama veya çoklu frekans yönlendiricisi kullanılmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Isıl İşlem Uygulaması, ISPM 15 ve İzlenebilirlik İşaretlemesi ile İşaretli

ve Kullanılmış Ahşap Ambalaj Malzemelerine İlişkin Esaslar

Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmasına ilişkin esaslar

MADDE 7 – (1) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmasına ilişkin genel esaslar, aşağıda belirtilmektedir:

a) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi, ISPM 15 işaretleme izni askıya alınmamış durumdaki izin belgeli işletmelerde, istihdam edilen ısıl işlem operatörünce, bu maddede ve Ek-1’de belirtilen esaslara göre yapılır.

b) ISPM 15 işaretlemesi; izin belgeli işletmenin, Yetkili Komisyonun onayladığı ısıl işlem fırın veya fırınlarında yapılan ısıl işlem uygulamasından sonra, Yetkili Komisyonca izin verilen işaret ve numarasıyla yapılır. Isıl işlem uygulaması yapılmamış ahşap ambalaj malzemesine, ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz. Ancak izin belgeli işletmede otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi mevcut ise; ahşap ambalaj malzemesine ISPM 15 işaretlemesi, ısıl işlem uygulaması öncesinde aşağıda belirtilen şartları sağlayan işletmelerde yapılabilir:

1) Kapasite raporunda otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi sayısı ve kapasitesi belirtilmiş olmalıdır. Kapasite raporunda, otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi sayısı ve kapasitesi belirtilmemiş olan işletmelerde ısıl işlem uygulaması öncesinde ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz.

2) Otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi ile üretilmiş ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemeleri, ısıl işlem uygulaması yapılmadan izin belgeli işletmenin dışına çıkarılamaz.

3) Otomatik çakım ve işaretleme hattı sistemi çalışmayan, kullanılmayan veya arızalı olan işletmelerde ısıl işlem uygulaması öncesinde ISPM 15 işaretlemesi yapılamaz.

c) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi, montajı yapılmış ya da montaja uygun olarak kesilmiş demonte haldeki ahşap ambalaj malzemesi ve parçalarına yapılır. Demonte halde ısıl işlem uygulaması ve işaretlemesi yapılacak, ahşap ambalaj malzemesi ve parçalarında aşağıda belirtilen esaslara uyulur:

1) Montaj işlemi; ısıl işlem uygulamasını yapan izin belgeli işletmede veya kullanıcı firmada yapılır.

2) Montaj işlemi izin belgeli işletmede yapılacaksa ISPM 15 işaretlemesi montaj işleminden sonra yapılır. Montaj işlemi kullanıcı firmada yapılacaksa ISPM 15 işaretlemesi izin belgeli işletmede her bir parçaya ayrı ayrı uygulanır.

3) Montaj işlemi sırasında, ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmamış herhangi bir ahşap malzeme kullanılamaz. Bu alt bentte belirtilen hükümlere aykırı işlem yaptığı tespit edilen kullanıcı firmaların, izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

ç) Bir işletmede, aynı veya farklı bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine sahip birden fazla ısıl işlem fırını olması halinde, tüm ısıl işlem fırınları için aynı ISPM 15 işareti kullanılır. İzin belgeli işletmedeki Yetkili Komisyon tarafından onaylanmış ısıl işlem fırınına yeni ısıl işlem fırını ilave edilmesi durumunda her bir ısıl işlem fırını Yetkili Komisyon tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Yapılan ısıl işlem uygulamalarına ait her bir fırın ve bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi için ayrı ayrı kayıt defteri tutulur. İzlenebilirlik işareti ile işaretlenir.

d) Isıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi; zararlı organizmaların galerileri ve izlerinin bulunmadığı, kabuğu soyulmuş ahşaptan üretilen ahşap ambalaj malzemelerine yapılır.

e) Isıl işlem uygulamasından önce, fırın içerisinde bulunan sıcaklık ölçerler ve veri kayıt ekipmanları kontrol edilir ve düzenli çalışması sağlanır.

f) Her ısıl işlem uygulaması başlamadan önce, bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine; yapılacak ısıl işlem uygulamasının parti numarası, partide yer alacak ahşap ambalaj malzemesinin çeşidi ile montajlı halde ısıl işlem uygulananlar için adet, demonte halde ısıl işlem uygulananlar için m³ cinsinden miktarı girilir. Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine girilen bu bilgiler, sistem tarafından, bilgisayar çıktılarına otomatik olarak yazılır.

g) Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine; ısıl işlem uygulaması yapılmadığı halde yapılmış gibi sayısal veriler girme, ısıl işlem uygulamasına ait kayıtlarda değişiklik yapma şeklinde veya başka herhangi bir şekilde dışarıdan müdahalede bulunulamaz.

ğ) Bir partideki ahşap ambalaj malzemesi miktarı, kapasite raporunda demonte ve montajlı malzemeler için hesaplanan ısıl işlem fırın kapasitesini aşamaz.

h) Isıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işareti yapılan ahşap ambalaj malzemelerinin, başka bir yere sevkiyatının yapılması durumunda, ısıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işareti yapan işletme tarafından sevk irsaliyesi veya fatura düzenlenir. Sevk irsaliyesi veya fatura üzerine açıklama olarak sevk edilen ahşap ambalaj malzemesinin parti numarası, ısıl işlem tarihi, çeşidi, ebadı, miktarı yazılır ve bu belgeler işletmede 2 yıl süre ile saklanır, denetim sırasında kontrol görevlilerine sunulur.

ı) Sevk irsaliyesi ve faturalara; yazılan herhangi bir partideki toplam ahşap ambalaj malzemesi miktarı; ısıl işlem bilgisayar çıktılarında belirtilen miktardan fazla olamaz. İşletmede yapılan ısıl işlem uygulamalarının kayıtlarının geriye dönük olarak incelenebilmesi için, her işletmede kayıt defteri tutulur.

i) 2 yıl veya daha fazla süre ısıl işlem uygulaması yapmayan izin belgeli işletmelerde; kontrol görevlilerince, işletmede izin belgesine esas denetim yapılıp, ısıl işlem uygulaması yapılması Yetkili Komisyonca uygun bulununcaya kadar, ısıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işareti yapılamaz.

j) Isıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işareti yapılmış ahşap ambalaj malzemesi, sevkiyata kadar karantina odasında muhafaza edilir.

k) Isıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işareti yapılan ahşap ambalaj malzemelerinde, zararlı organizma bulunamaz. İzin belgeli işletmede yapılan denetimlerde, işletme tarafından ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemelerinden alınan numune üzerinde yapılan analiz sonucunda; alınan numuneye ısıl işlem uygulaması yapılmadığının veya numunede zararlı organizma bulunduğunun tespit edilmesi halinde; bahse konu ahşap ambalaj malzemesine, ısıl işlem uygulaması yapılmadan ISPM 15 işaretlemesi yapıldığına hükmedilir.

(2) Isıl işlem fırını ile ısıl işlem uygulamasına (HT) ilişkin özel esaslar, aşağıda belirtilmektedir:

a) Isıl işlem uygulaması yapılacak ahşap ambalaj malzemesi, ısıl işlem fırını içerisine, hava akışını engellemeyecek şekilde istiflenir. Hava akışını engelleyecek özellikteki ahşap ambalaj malzemeleri arasına istif çıtası konularak hava akışı sağlanır.

b) Isıl işlem uygulamasından önce, ahşap sıcaklık ölçerler; ısıl işlem testinde tespit edilen, ısıl işlem fırınının en yavaş ısınan dört farklı bölümündeki ahşap ambalaj malzemesinin en kalın yerine ya da en kalın bölgeyi temsil edecek aynı özellikteki malzemeye ve çekirdek sıcaklığını ölçecek derinliğe yerleştirilir. Derinliği 30 cm’den fazla olan ahşap ambalaj malzemesine ısıl işlem uygulaması yapılacağı durumlarda; sıcaklık ölçerler, ahşabın ucundan itibaren en az 30 cm derinliğe ve ahşabın merkezine yerleştirilir. Isıl işlem uygulamasında, fırın sıcaklığının ölçülebilmesi için, en az iki adet ortam sıcaklık ölçer kullanılır.

c) Çivi boyunca gerçekleşecek ısı transferi, ahşap sıcaklık ölçerin kaydetmekte olduğu sıcaklığın doğruluğunu bozduğundan, çivilerin yakınına ahşap sıcaklık ölçer yerleştirilemez.

ç) Ahşap ambalaj malzemelerinde açılan deliklere yerleştirilen sıcaklık ölçerler; yerleştirildiği ahşap ambalaj malzemeleri ters çevrildiğinde düşmeyecek sıkılıkta olmalıdır. Ahşap ambalaj malzemelerinde açılan deliklerden ısı yayılımı ve geçişini önlemek amacı ile sıcaklık ölçerlerin arka kısımları, uygun yalıtkan bir malzeme ile kapatılır veya dolgu malzemesi gerektirmeyen kapaklı sıcaklık ölçerler kullanılır.

d) Her ısıl işlem uygulamasında, her bir ahşap ve ortam sıcaklık ölçerden alınan değerler; başlangıç sıcaklık değerlerinden itibaren, kesintisiz en az otuz dakika süre ile 56 °C veya üzeri ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığının elde edildiği zamana kadar, birer dakikalık aralarla bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminde izlenir.

e) Isıl işlem uygulamasında ortam sıcaklık ölçerlerden alınan değer, ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan değerden yüksek olduğu andan itibaren; ısıl işlem uygulaması sonuna kadar ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan değerler, ortam sıcaklık ölçerlerden alınan değerlerden yüksek olamaz.

f) Isıl işlem uygulamasında, her bir ahşap sıcaklık ölçerden; herhangi bir dakikada alınan değerler ile bir dakika öncesindeki değerler arasındaki fark, 5 ºC’den fazla olamaz.

g) Yapılan her ısıl işlem uygulamasından sonra, yapılan ısıl işlem uygulamasına ait bilgisayar kayıtlarının; kesintisiz en az otuz dakika süre ile 56 °C veya üzeri, ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığının elde edildiğini gösterecek şekildeki birer dakikalık verileri içeren çıktıları, en az iki takım hâlinde alınır ve işletmede istihdam edilen ısıl işlem operatörü tarafından onaylanır. Çıktıların bir takımı, işletmede 2 yıl saklanarak denetimler sırasında kontrol görevlilerine sunulur. Çıktıların diğer takım ya da takımları, ısıl işlem uygulaması yaptıran taraflara verilir. Bilgisayardaki kayıtlı bilgiler de en az 2 yıl süre ile saklanır.

ğ) Isıl işlem uygulaması devam ederken elektrik kesintisi, ısıtma sistemi, fanlardan kaynaklanan arızalar ve diğer beklenmeyen nedenler ile ısıl işlemin kesintiye uğraması ve ısıl işleme kesintinin bittiği süreden itibaren devam edilebilmesi durumunda; ısıl işlemin kesintiye uğradığı süreden, kesintinin kalktığı süreye kadar olan zaman dilimindeki değerlendirmelerde, bu maddenin ikinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerine uygunluk aranmaz ve ısıl işlem uygulamasına başa dönülmeden kesintinin bittiği süreden itibaren devam edilebilir. Bu şekilde; ısıl işleme devam edilmesi durumunda bu maddenin ikinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerine uygunluğun tekrar sağlandığı süre ısıl işlem uygulamasının başlangıç noktası kabul edilir ve ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan 56 °C veya üzerindeki ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığının elde edildiği süreden itibaren kesintisiz en az otuz dakikalık süre sağlanması koşulu ile ısıl işlem uygulaması geçerli kabul edilir.

(3) Dielektrik ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulamasına (DH) ilişkin özel esaslar, aşağıda belirtilmektedir:

a) Kalınlığı 20 cm’yi geçmeyen ahşap ambalaj malzemelerinde uygulanılır ve uygulamada, ahşap yüzey sıcaklığı dahil, en fazla otuz dakika içerisinde 60 °C veya daha yüksek sıcaklıklara ulaşılır.

b) Ahşap sıcaklık ölçerler, ahşap yüzeyine, doğru verileri elde edebilecek şekilde yerleştirilir.

c) Her ısıl işlem uygulaması; ısıl işlem testinde tespit edilen, ısıl işlem fırınının en yavaş ısınan bölümündeki ahşap yüzeyine yerleştirilmiş olan dört adet ahşap sıcaklık ölçer ve ısıl işlem fırınının ön ve arka kısmındaki en yoğun ahşap parçasının çekirdeğine yerleştirilmiş olan iki adet ahşap sıcaklık ölçer ile sürekli izlenir.

ç) Yapılan her ısıl işlem uygulamasında, her bir ahşap ölçerden alınan değerlerin değişimi; başlangıç sıcaklık değerlerinden itibaren, bir dakika süre ile 60 °C veya üzeri ahşap yüzey sıcaklığının elde edildiği zamana kadar, birer dakikalık aralıklarla bilgisayar kayıtlarında görülür.

d) Isıl işlem uygulaması sırasında; ahşabın yüzey sıcaklıklarını ölçen ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan değerler; ahşabın çekirdek sıcaklıklarını ölçen ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan değerlerden yüksek olamaz.

e) Her ısıl işlem uygulamasından sonra, bilgisayar kayıtlarının, birer dakikalık verileri içeren çıktıları, en az iki takım hâlinde alınır ve işletmede istihdam edilen ısıl işlem operatörü tarafından onaylanır. Çıktıların bir takımı, işletmede 2 yıl saklanarak denetimler sırasında kontrol görevlilerine sunulur. Çıktıların diğer takım ya da takımları, ısıl işlem uygulaması yaptıran taraflara verilir. Bilgisayardaki kayıtlı bilgiler de en az 2 yıl süre ile saklanır.

İşaretli ve kullanılmış ahşap ambalaj malzemelerine ilişkin esaslar

MADDE 8 – (1) İthal edilen veya ülke içerisinde kullanılmış olan, ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemesi; onarım veya yeniden üretim işlemi yapılmamış ve karantina odası şartlarını taşıyan koşullarda muhafaza edilmiş, üzerinde zararlı organizmaların galeri ve izlerinin olmaması ve ISPM 15 işaretlemesinin okunabiliyor olması şartıyla, yeniden ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmadan, ihraç edilecek bir mal ile birlikte kullanılabilir. ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemesinin, onarım ve yeniden üretim işlemlerinde uyulması gerekli esaslar, aşağıda belirtilmektedir:

a) Onarım ve yeniden üretim işlemleri, izin belgeli işletmelerde yapılır. İzin belgeli işletme harici bir yerde onarım veya yeniden üretim işlemi yapıldığının tespit edilmesi halinde; yapanların, izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

b) Onarımda kullanılacak her parçaya; onarım işlemini yapan izin belgeli işletme tarafından ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi ile izlenebilirlik işaretlemesi yapılır. İkinci defadan sonraki her onarım işleminde; bu fıkranın (c) bendinde yer alan hükümler uygulanır.

c) Ahşap ambalaj malzemesinin yeniden üretimi halinde; ahşap ambalaj malzemesinin tamamına, yeniden ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi ile izlenebilirlik işaretlemesi yapılır. Bu durumda, önceki ISPM 15 işareti, boyama veya zımparalama ile yok edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Isıl İşlem Operatörü ve İstihdamı ve Isıl İşlem Operatörünün Görevleri

Isıl işlem operatörü ve istihdamı

MADDE 9 – (1) Isıl işlem operatörü olmak için, en az lise mezunu olan kişiler; mezuniyetini ispatlayan herhangi bir belge, T.C. kimlik numarası beyanı ve dilekçe ile Bakanlıkça belirlenen müdürlük ya da il müdürlüklerine başvuruda bulunur. Adaylar; ısıl işlem uygulamaları ve ISPM 15 işaretlemesi hakkında Bakanlıkça belirlenen müdürlük ya da il müdürlükleri tarafından düzenlenecek üç günlük teorik ve pratik, ‘Isıl İşlem Operatör Eğitimi’ne katılır. Eğitimin tamamına katılmak zorunludur. Eğitim sonunda, Bakanlıkça belirlenen müdürlük ya da il müdürlükleri tarafından yapılacak sınavda, yüz üzerinden yetmiş ve daha fazla puan alan adaylar başarılı sayılır. Başarılı bulunan adaylar adına, eğitimi düzenleyen Bakanlıkça belirlenen müdürlük ya da il müdürlüklerince, Ek-5’te yer alan ısıl işlem operatör belgesi düzenlenir. Isıl işlem operatör belgesi düzenlenenlerin listesi Genel Müdürlüğe bildirilir.

(2) İzin belgeli işletmelerin her birinde, en az bir ısıl işlem operatörü istihdam edilir. İstihdam edilen her ısıl işlem operatörü ile ayrı ayrı iş sözleşmesi yapılır. Isıl işlem operatörünün işletme sahibi veya ortağı olması durumunda iş sözleşmesi aranmaz. İzin belgeli işletmelerin herhangi birinde istihdam edilen ısıl işlem operatörü, başka bir izin belgeli işletmede istihdam edilemez.

Isıl işlem operatörünün görevleri

MADDE 10 – (1) Isıl işlem operatörü, izin belgeli işletmelerde, bu Yönetmelik kapsamında yapılan işlemleri, bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddeleri ile Ek-1’de belirtilen esaslara uygun olarak yapmakla görevlidir. Ayrıca, ısıl işlem operatörü; müdürlük veya il müdürlüğünce, ısıl işlem operatörlerine yönelik düzenlenen eğitimlere katılır.

(2) Isıl işlem operatörü; iş sözleşmesi yaptığı izin belgeli işletmede bulunan bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi, ısıl işlem fırını ve ısıl işlem fırınını besleyen ısı kaynağının çalıştırılması konusunda, ısıl işlem fırınını kuran işletmeden eğitim alır.

(3) Aşağıdaki durumlarda, ilgili ısıl işlem operatörlerinin, ısıl işlem operatör belgeleri Genel Müdürlükçe iptal edilir:

a) Isıl işlem operatörünün istihdam edildiği izin belgeli işletmenin, bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddeleri ile Ek-1’de belirtilen esaslardan herhangi birine aykırı işlem yaptığının tespit edilmesi.

b) Isıl işlem operatörünün; müdürlük veya il müdürlüğünce, ısıl işlem operatörlerine yönelik düzenlenen eğitimlere katılmaması.

c) Isıl işlem operatörünün; iş sözleşmesi yaptığı izin belgeli işletme haricindeki bir izin belgeli işletmede, aynı anda istihdam edildiğinin tespit edilmesi.

ç) Isıl işlem operatörünün istihdam edildiği izin belgeli işletmenin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen esaslardan herhangi birini kaybettiği halde ısıl işlem uygulamasının işletmede istihdam edilen ısıl işlem operatörünce yapıldığının tespit edilmesi.

(4) Isıl işlem operatör belgesi iptal edilenlerin; ısıl işlem operatörü olmak için, iptal tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yaptıkları başvurular kabul edilmez.

(5) Isıl işlem operatör kayıtları, Genel Müdürlükçe tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İzin Belgesine Esas Denetim, İzin Belgeli İşletmelerin Denetimi ve

İzin Belgesi Olmayan İşletmelerin Denetimi

İzin belgesine esas denetim

MADDE 11 – (1) Gerçek veya tüzel kişilerce yapılan müracaat üzerine, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerin uygun olduğunun tespit edilmesi sonrasında, müdürlük veya il müdürlüğünce izin belgesine esas denetim; kontrol görevlileri tarafından;

a) İşletmenin; başvuru belgelerinde yazılı olan adreste kurulu olup olmadığı,

b) İşletmede; bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere, ısıl işlem operatörü istihdam edilip edilmediği kontrol edilir.

(2) İşletmede yer alan bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin;

a) Isıl işlem uygulaması başladığında; uygulamanın yapıldığı işletme adı ve/veya unvanı, ısıl işlem uygulaması tarih ve saati ile ısıl işlem uygulamasına ilişkin birer dakikalık verileri otomatik olarak kaydeden,

b) Isıl işlem uygulanacak ahşap ambalaj malzemesinin parti numarası, çeşidi, adet veya m³ cinsinden miktarının girilmesine imkân veren,

özellikte olduğu kontrol edilir.

(3) Isıl işlem fırını ile ısıl işlem uygulaması (HT) yapan işletmede yer alan ısıl işlem fırını ve ısıtma sisteminin;

a) Isıl işlem fırını ve ısıtma sisteminin teknik özelliklerini gösteren Ek-3 belgesi; ısıl işlem fırınını kuran işletme tarafından düzenlenerek; ısıl işlem fırınını kuran ve kurduran taraflarca kaşelenerek imzalanıp imzalanmadığı,

b) İşletme içerisindeki ısıl işlem fırınının yeri, sayısı, ölçüleri ve kapasitesi tespit edilerek, kapasite raporunda belirtilen sayı, ölçü ve kapasite ile Ek-3 belgesinde yer alan bilgilerle uyumlu olup olmadığı,

c) Isıl işlem fırını içinde; ahşabın iç sıcaklığını sağlamak için yeterli hava akışını sağlayacak özellikte ve güçte, gerekli cihazların (fan, vantilatör vb.) bulunup bulunmadığı,

ç) Isıl işlem fırını yan duvarlarında veya tavan kısmında, bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine bağlı olarak çalışan, yeterli miktarda havalandırma tertibatı ve havalandırma bacaları bulunup bulunmadığı,

kontrol edilir.

(4) Isıl işlem testinde kullanılacak sıcaklık ölçerlerin;

a) Başvuru sahibi işletme tarafından kalibrasyon sertifikaları; Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kuruluşa, başvuru tarihinden en fazla bir ay önceki süreçten başlayarak ısıl işlem test tarihine kadar yaptırılır ve kalibrasyon işlemine ait kalibrasyon sertifikalarının işletmede bulunup bulunmadığı,

b) On üç adet sıcaklık ölçerler içerisinde en yüksek sapma değerlerine ait sıcaklık ölçerin ve sapma değerinin tespit edilip edilmediği,

kontrol edilir.

(5) Montaj işlemi yapılmış veya demonte haldeki ahşap ambalaj malzemesine ısıl işlem uygulamasında (HT):

a) Isıl işlem testine başlamadan önce;

1) Isıl işlem uygulamasının; zararlı organizmaların galerileri ve izlerinin bulunmadığı, kabuğu soyulmuş ahşaptan üretilen ahşap ambalaj malzemesine yapılıp yapılmadığı,

2) Isıl işlem fırınına; montaj işlemi yapılmış veya demonte haldeki ahşap ambalaj malzemelerinin, hava akışını engellemeyecek şekilde istiflenip istiflenmediği,

3) İstiflenen ahşap ambalaj malzemesi miktarının, kapasite raporunda hesaplanan ısıl işlem fırın kapasitesini aşıp aşmadığı,

4) Çivi boyunca gerçekleşecek ısı transferi, ahşap sıcaklık ölçerin kaydetmekte olduğu sıcaklığın doğruluğunu bozduğundan, çivilerin yakınına ahşap sıcaklık ölçer yerleştirilip yerleştirilmediği,

5) Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine; ısıl işlem testi yapılacak partide yer alan ahşap ambalaj malzemesinin çeşidi ve adedi, demonte halde ısıl işlem uygulananlar için m³ cinsinden miktarının yazılıp yazılmadığı,

kontrol edilir.

b) Isıl işlem testinde;

1) On üç adet ahşap sıcaklık ölçer, ısıl işlem testi yapılacak ahşap ambalaj malzemelerine, fırının her tarafını temsilen, Ek-2’de yer alan ahşap sıcaklık ölçer yerleşim şeması örnek teşkil edecek şekilde yerleştirilir. Ahşap sıcaklık ölçerler, ahşap ambalaj malzemesinin en kalın yerine ya da en kalın bölgeyi temsil edecek aynı özellikteki malzemeye ve çekirdek sıcaklığını ölçecek derinliğe yerleştirilir. Derinliği 30 cm’den fazla olan ahşap ambalaj malzemesine ısıl işlem uygulaması yapılacağı durumlarda; sıcaklık ölçerler, ahşabın ucundan itibaren en az 30 cm derinliğe ve ahşabın merkezine yerleştirilir. Ortam sıcaklığını ölçmek için en az iki adet sıcaklık ölçer konulur.

2) Tüm şartların yerine getirilmesi sonrasında ısıl işlem testine başlanır. Kontrol görevlileri, ısıl işlem testinde, ahşap ambalaj malzemelerinin; başlangıç sıcaklık değerlerinden itibaren, kesintisiz en az otuz dakika süre ile 56 °C veya üzeri ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığına ulaştığı zamana kadar bilgisayar kontrollü otomasyon sistemince birer dakikalık aralıklarla kaydedildiğini bilgisayar ekranında görmelidir.

3) Yapılan ısıl işlem uygulamasına ait bilgisayar kayıtlarının; kesintisiz en az otuz dakika süre ile 56 °C veya üzeri ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığının elde edildiğini gösterecek şekildeki birer dakikalık verileri içeren çıktıları, en az iki takım hâlinde alınır.

(6) Montaj işlemi yapılmış veya demonte haldeki ahşap ambalaj malzemesine dielektrik ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulama (DH) yapılması; bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasının uygunluğunun tespit edilmesinden sonra aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) On üç adet ahşap sıcaklık ölçer, ısıl işlem testi yapılacak ahşap ambalaj malzemelerine, fırının her tarafını temsilen, Ek-2’de yer alan ahşap sıcaklık ölçer yerleşim şeması örnek teşkil edecek şekilde yerleştirilir. Kalınlığı 20 cm’yi geçmeyen ahşap ambalaj malzemelerinde uygulanabilir ve bu yöntemi kullanacak işletmelerde yapılacak ısıl işlem testinde, ahşap sıcaklık ölçerler, ahşap yüzeyine yerleştirilir. Isıl işlem fırınının ön ve arka kısmındaki en yoğun ahşap parçalarının çekirdeğine, en az birer adet ahşap sıcaklık ölçer yerleştirilir.

b) Tüm şartların yerine getirilmesi hâlinde ısıl işlem testine başlanır. Kontrol görevlileri, ısıl işlem testinde, ahşap ambalaj malzemelerinin; başlangıç sıcaklık değerlerinden itibaren, bir dakika süre ile 60 °C veya üzeri ahşap yüzey sıcaklığının elde edildiği zamana kadar, bilgisayar kontrollü otomasyon sistemince birer dakikalık aralıklarla kaydedildiğini ve istenilen sıcaklığa, en fazla otuz dakika içerisinde ulaşıldığını bilgisayar ekranında görmelidir.

c) Isıl işlem uygulaması sırasında; ahşabın yüzey sıcaklıklarını ölçen ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan değerler; ahşabın çekirdek sıcaklıklarını ölçen ahşap sıcaklık ölçerlerden alınan değerlerden yüksek olamaz.

ç) Yapılan ısıl işlem uygulamasından sonra, bilgisayar kayıtlarının, birer dakikalık verileri içeren çıktıları, en az iki takım hâlinde alınır.

(7) Isıl işlem fırını ile ısıl işlem uygulaması (HT) ve/veya dielektrik ısıtma yöntemi ile ısıl işlem uygulaması (DH) testinden sonra bilgisayardan; grafik çıktısı ve birer dakikalık aralıklarla alınan sıcaklık verilerini içeren çoklu sayısal çıktılar alınır. On üç ayrı noktadan ölçülen ahşap sıcaklıkları değerlendirilerek, fırının en geç ısınan dört bölgesi tespit edilir ve Ek-2’ye yazılır.

(8) Bir işletmede, aynı veya farklı bilgisayar kontrollü otomasyon sistemine sahip birden fazla ısıl işlem fırını olması halinde; her sistem ve fırın için ayrı ayrı ısıl işlem testi yapılarak fırınların, ısıl işlem uygulamaları için uygunluğu tespit edilir.

(9) İşletmede 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (p) bendi hükümlerine uygun karantina odası bulunup bulunmadığı ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı tespit edilir.

(10) Isıl işlem fırını ısıtma sistemi ve bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin, ısıl işlem fırını ve karantina odasının iç ve dış bölgelerinin fotoğrafları alınır.

(11) Kontrol görevlilerince; ısıl işlem test sonuçlarının, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, işletmenin HT ve/veya DH işaretinin kullanımının uygunluğuna dair, Ek-6’da yer alan izin belgesine esas denetim raporu düzenlenir. Bu rapor ile birlikte işletmeden alınan fotoğraflar, grafik çıktısı ve birer dakikalık aralıklarla alınan sıcaklık verilerini içeren çoklu sayısal bilgisayar çıktıları, düzenlenen Ek-2 ve Ek-3 formları ve 5 inci maddede belirtilen başvuru belgelerinin birer nüshası ile birlikte, Genel Müdürlüğe gönderilir.

İzin belgeli işletmelerin denetimi

MADDE 12 – (1) İzin belgeli işletmelerin denetimleri; yılın ilk altı aylık döneminde bir kez, ikinci altı aylık döneminde bir kez olmak üzere, yılda en az iki kez, kontrol görevlileri tarafından yapılır. Denetimlerde, ısıl işlem operatörleri de hazır bulunur.

(2) İzin belgeli işletmelerde, denetimler aşağıdaki şekilde yapılır:

a) İşletmenin; izin belgesinde belirtilen adreste bulunup bulunmadığı, unvan değişikliği yapıp yapmadığı, adresinin yetkili kurum veya kuruluş tarafından yapılan numarataj çalışmaları nedeniyle değişip değişmediği ve işin bırakılması durumları tespit edilir.

b) İşletme yetkilileri, kontrol görevlileri tarafından yapılacak her denetimde; işletmeyi denetime açmak veya açtırmak, kontrol görevlilerine her türlü yardım ve kolaylığı sağlamak, istenilen bilgi ve belgeleri kontrol görevlilerine tam ve doğru olarak vermek veya verilmesini sağlamak zorundadır. Aksine davranan işletme yetkilileri tespit edilir.

c) İşletmede bulunan; ısıl işlem fırınının veya bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminin değişmesi, ısıl işlem fırınının yerinin değişmesi, ısıl işlem fırını ya da bilgisayar kontrollü otomasyon sistemi sayısında artış olması durumları tespit edilir.

ç) İşletmenin; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan; taşıması gerekli şartlardan herhangi birini kaybedip kaybetmediği tespit edilir.

d) İşletmenin; bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddeleri ile Ek-1’de belirtilen esaslardan herhangi birine aykırı işlem yapıp yapmadığı örnekleme usulü ile tespit edilir.

e) İşletmede, gerek görülmesi halinde, ısıl işlem testi yapılır.

f) İşletmede, gerek görülmesi halinde; ISPM 15 işaretlemesi yapılmış olan ahşap ambalaj malzemelerinden numune alınır. Alınan numune; ısıl işlem uygulaması yapılıp yapılmadığı veya zararlı organizma bulunup bulunmadığının tespitine yönelik analiz yapılmak üzere, müdürlük, araştırma enstitü veya araştırma istasyon müdürlükleri ya da orman fakültelerine gönderilir.

(3) Denetimlerde tespit edilen tüm hususlar, Ek-7’de yer alan denetim tutanağına yazılır. İki nüsha olarak düzenlenecek denetim tutanağının bir nüshası, denetim yapılan işletme yetkilisine verilir.

(4) Yıl içerisinde düzenlenen ve izin belgesinin iptalini gerektiren hususları içeren denetim tutanakları, beklemeksizin Genel Müdürlüğe gönderilir. Ayrıca, dönem içerisinde yapılan denetimlere ait veriler; birinci dönemde en geç haziran, ikinci dönemde en geç aralık ayı sonuna kadar Ek-8’de yer alan tabloya yazılarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(5) İzin belgeli işletmelerin denetimlerine, Genel Müdürlükçe görevlendirilen kontrol görevlileri de, gözlemci olarak katılabilir.

İzin belgesi olmayan işletmelerin denetimi

MADDE 13 – (1) Haklarında, ISPM 15 işaretlemesi yaptığına yönelik şüphe oluşan veya ihbar bulunan, izin belgesi sahibi olmayan işletmelerde; ISPM 15 işaretlemesi yapılıp yapılmadığının tespitine ilişkin denetim, kontrol görevlilerince yapılır. Denetimde tespit edilen hususlar, düzenlenecek tutanakta belirtilir.

ALTINCI BÖLÜM

Yetkili Komisyonun Oluşturulması, Çalışması ve Görevleri ve Ahşap Ambalaj

Malzemesi Tedarikçileri ve Kullanıcılarının Sorumlulukları

Yetkili komisyonun oluşturulması, çalışması ve görevleri

MADDE 14 – (1) Yetkili Komisyon; Genel Müdürlükçe belirlenecek iki üye ve TMMOB Orman Mühendisleri Odasının tespit edeceği bir üyenin katılımı ile 1 yıl görev yapmak üzere, üç üyeden oluşur. Genel Müdürlükçe belirlenecek iki üyeden biri, ilgili daire başkanı olup, daire başkanı Yetkili Komisyon başkanıdır. Daire başkanlığında konu ile ilgili bir ziraat mühendisi de komisyon üyesi olarak seçilir. Asil üyelerin bulunmadığı hallerde, Yetkili Komisyon toplantısına katılmak üzere Genel Müdürlükten ve TMMOB Orman Mühendisleri Odasından birer olmak üzere, iki yedek üye belirlenir.

(2) Yetkili Komisyon; zorunlu haller dışında ayda bir defa, ayın son haftası içerisinde, Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tarihte, üç asil üyenin katılımı ile toplanır. Asil üyelerin bulunamayacağı toplantılara, yedek üyeler katılır. Daire başkanının olmadığı hâllerde, daire başkan vekili, Yetkili Komisyona başkanlık eder. Yetkili komisyon, üye sayısının salt çoğunluğu ile karar verir.

(3) Yetkili Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür. Genel Müdürlük, ayrıca; bu Yönetmelik kapsamında yapılan ve Yetkili Komisyon kararı ile sonuçlanması gereken başvurular hakkında, müdürlük veya il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe gönderilen belgelerin, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun kontrolünü ve belgeler hakkında, Yetkili Komisyon toplantısı öncesi yapılması gereken yazışmaları yapar.

(4) Yetkili Komisyon; her ayın 15’ine kadar müdürlük veya il müdürlüğü aracılığı ile Genel Müdürlüğe ulaşan ve bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu belirlenerek Yetkili Komisyon gündemine alınan başvurular hakkında, aşağıda belirtilen görevleri yürütür:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen başvurular hakkındaki belgeleri görüşür ve karara bağlar.

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen ve işletme yeri, ısıl işlem fırınının işletme içerisindeki yeri veya ısıl işlem fırını değişen işletmelerin, başvuruları hakkındaki belgeleri görüşür ve karara bağlar.

c) İzin belgeleri ve ISPM 15 işaretleme izinlerini; bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki hallerde iptal eder.

ç) İzin belgesi iptal edilen işletmelerce yapılan itirazları karara bağlar.

(5) Genel Müdürlük; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci ve yedinci fıkrasında yer alan başvurular ile altıncı fıkrasında belirtilen ve işletme yeri, ısıl işlem fırınının işletme içerisindeki yeri ve ısıl işlem fırını değişmeyen işletmelerin, başvuruları hakkındaki belgeleri değerlendirerek karara bağlar.

Ahşap ambalaj malzemesi tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumlulukları

MADDE 15 – (1) İhracat amacıyla, ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcılarının sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir:

a) İzin belgeli işletmeden, ısıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işaretlemesi yapılmış olan ahşap ambalaj malzemesi alan tedarikçi ve kullanıcılar; üzerinde ısıl işlem tarihi, çeşidi, ebadı, miktarı, parti numarası yer alan ısıl işlem çıktıları ile çıktılar üzerindeki bu bilgilerin açıklama olarak yazıldığı fatura veya irsaliye belgelerini, kontrol ederek teslim alır. Bu belgeler 2 yıl süre ile saklanır. Isıl işlem çıktıları üzerindeki ısıl işlem tarihi, çeşidi, ebadı, miktarı, parti numarası ile fatura veya irsaliye belgelerine açıklama olarak yazılan bilgiler karşılaştırılır, uyumlu olmaması durumunda, alımı yapılan ahşap ambalaj malzemesi, kullanıcılar veya tedarikçiler tarafından kabul edilmez. Uyumlu olmadığı halde kabulü yapılıp; kullanıcılar tarafından ihracatta kullanıldığının, tedarikçilerce de ticaretinin yapıldığının tespit edilmesi durumunda, kullanıcıların ve tedarikçilerin izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

b) İzin belgeli işletmeden ısıl işlem uygulanarak ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işaretlemesi yapılmış olan ahşap ambalaj malzemesi veya ısıl işlem uygulama hizmeti satın alan tedarikçi; satın almış olduğu ahşap ambalaj malzemelerini başka bir tedarikçiye veya kullanıcıya satması durumunda, tedarikçiye veya kullanıcıya izin belgeli işletmeden almış olduğu ısıl işlem çıktılarının asıl nüshalarının arka yüzlerinin her sayfasını işletmesine ait kaşe ile kaşeleyerek, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şekilde düzenlenmiş satış fatura veya irsaliye belgeleri ile birlikte verir. Bu belgeler 2 yıl süre ile saklanır.

c) Kullanıcılar; bu Yönetmelik hükümlerine uygun ahşap ambalaj malzemelerini kullanmak zorundadır. IPPC’nin hazırlamış olduğu ISPM 15 düzenlemesine uygun serbest dolaşım yolu ile ülkemize giren ahşap ambalaj malzemeleri de bu Yönetmeliğin Ek-1’in üçüncü fıkrasında yer alan izlenebilirlik işaretlemesi hariç diğer hükümlerine uygun olmalıdır. Yönetmelik hükümlerini sağlamayan ahşap ambalaj malzemesi kullananların izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

ç) Tedarikçiler; kullanıcı veya başka bir tedarikçiye, bu Yönetmelik hükümlerine uygun ahşap ambalaj malzemelerinin satışını yapabilir. IPPC’nin hazırlamış olduğu ISPM 15 düzenlemesine uygun serbest dolaşım yolu ile ülkemize giren ahşap ambalaj malzemelerinin de bu Yönetmeliğin Ek-1’in üçüncü fıkrasında yer alan izlenebilirlik işaretlemesi hariç diğer hükümlerine uygun olmak koşulu ile satışı yapılabilir. Yönetmelik hükümlerini sağlamayan ahşap ambalaj malzemesi ticareti yapanların izin belgesi almadan ISPM 15 işaretlemesi yaptığına hükmedilir.

d) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcıları, ihracatta, en yakın zamanda ısıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemelerini kullanır.

e) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcıları, ısıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemeleri ile işaretsiz ahşap ambalaj malzemelerini boş veya mal ile yüklenmiş olarak bir arada bulundurmamaktan sorumludur.

f) Ahşap ambalaj malzemeleri kullanıcıları, ISPM 15 işareti ve izlenebilirlik işaretlemesi taşıyan ahşap ambalaj malzemelerini kullanırken; ahşap ambalaj malzemelerinin, izin belgeli firmadan veya tedarikçiden teslim alındığı süreden, malın Ülkemiz gümrüklerinden çıkışına kadar, bu malzemelerin karantina odası şartlarını sağlamaktan sorumludur.

g) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri; ISPM 15 işareti ve izlenebilirlik işaretlemesi taşıyan ahşap ambalaj malzemelerinin, izin belgeli firmadan teslim alındığı süreden, kullanıcı ihracatçıya teslimine kadar, karantina odası şartlarını sağlamaktan sorumludur.

ğ) Ahşap ambalaj malzemeleri tedarikçileri ve kullanıcıları, ısıl işlem uygulaması, ISPM 15 işaretlemesi ve izlenebilirlik işaretlemesi yapılmış olan ahşap ambalaj malzemesinde herhangi bir onarım veya yeniden üretim yapamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

İdari Yaptırımlar

Askıya alma

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin, 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen devir olacak işletmeye, noter onaylı devir sözleşmesinin yapıldığı tarihten, izin belgesi Genel Müdürlükçe yenileninceye kadar, iki yıldan fazla ısıl işlem uygulaması yapmayanlar ve 6 ncı maddesinde yer alan, taşıması gerekli şartlardan herhangi birini kaybettiği tespit edilen izin belgeli işletmelere; 5996 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre, altı ayı aşmamak üzere süre verilir ve bu süre zarfında işletmelerin, ISPM 15 işaretleme izinleri askıya alınır.

(2) ISPM 15 işaretleme izni askıya alınan işletmelerin damga basma makinelerindeki işaret kalıpları, kontrol görevlilerince tutanakla teslim alınır ve müdürlük veya il müdürlüğünde tutulur. Verilen süre içerisinde olumsuzlukların giderilmesi durumunda askı işlemi sonlandırılarak işaret kalıpları işletmeye iade edilir.

(3) ISPM 15 işaretleme izni askıya alma işlemi; 5996 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrası hükm&u

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}