7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

SİGORTACILIK İLE DİĞER BAZI ALANLARA İLİŞKİN KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 7319
Kabul Tarihi: 20/05/2021
25.05.2021 tarih ve 31491 sayılı R.G.

MADDE 3- 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin başlığı “Finansal İstikrar Komitesi” şeklinde, birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendine “risklerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve kırılganlıkların” ibaresi eklenmiş, bentte yer alan “alınabilecek tedbirlerin” ibaresi “gerekli yöntemlerin oluşturulması ve politika önerilerinin” şeklinde, (b) bendi aşağıdaki şekilde, (c) bendinde yer alan “sektörün” ibaresi “sektörün, sürdürülebilir büyümeyi ve finansal istikrarı destekleyecek şekilde” şeklinde, dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi” ibaresi “Komite” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi” ibaresi “Komite” şeklinde değiştirilmiştir.
“(1) Finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı bir şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eş güdümün sağlanması amacıyla Finansal İstikrar Komitesi kurulmuştur.
(2) Komite; Hazine ve Maliye Bakanının başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Strateji ve Bütçe Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanından oluşur. Komitenin çalışma usul ve esasları üyesi bulunan kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Komitenin sekretarya faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülür.”
“Komite aşağıda sayılan hususlarda Komitede temsil edilen kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve eş güdümü tesis eder:”
“b) Finansal düzenlemelerin etkilerinin değerlendirilmesi.”
“Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen veri ve bilgiyi Komitenin belirleyeceği şekil ve süreler içerisinde vermekle yükümlüdür.”

MADDE 8- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun;
a) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “orta vadeli mali plan,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve malî plan” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
c) 16 ncı maddesinin başlığında yer alan “, malî plan” ibaresi başlık metninden çıkarılmış, ikinci fıkrasında yer alan “de kapsayacak şekilde onaylanan” ibaresi “, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
ç) 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “program ve malî planda” ibaresi “programda” şeklinde değiştirilmiştir.
d) 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Orta vadeli malî planı” ibaresi “Orta vadeli programı” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9- 5018 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 8- Mevzuatta orta vadeli mali plana yapılan atıflar orta vadeli programa yapılmış sayılır.”
MADDE 10- 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Cetvelin 9 uncu sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Cetvele 9 uncu sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 10 uncu sıra eklenmiş ve mevcut sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
“9) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı”
“10) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı”

MADDE 14- 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“a) İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ilâ 31/5/2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi 31/5/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar durur. Bu çeklerin belirtilen tarihler arasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının tamamen bulunması halinde ödeme yapılır, çek karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması halinde ise karşılıksızdır işlemi yapılmaz. Belirtilen tarihler arasında ibraz edilmeyen veya ibraz edildiği halde karşılıksızdır işlemi yapılmayan çekler 1/6/2021 tarihinden itibaren, kalan ibraz süreleri içinde ibraz edilebilir.”
“(2) Bu fıkrayı ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki çekler bakımından yapılan ibraz, ödeme ve diğer işlemler sebebiyle ilgililerin hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.”

MADDE 16– Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17– Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}