6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN

UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:30.05.2018 tarih ve 30436 sayılı R.G.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uzlaşma komisyonlarının kurulması ve çalışması ile 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77/A maddesi kapsamında yapılan uzlaşma başvurularına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları hariç olmak üzere, aynı madde uyarınca uygulanmasına karar verilen idari para cezalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6502 sayılı Kanunun 77/A maddesinin yedinci fıkrası ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) Bakanlık birimi: Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarını,

ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,

d) İdari para cezaları: 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları hariç olmak üzere, aynı madde uyarınca uygulanmasına karar verilen idari para cezalarını,

e) Kanun: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

f) Komisyon: Uzlaşma Komisyonlarını,

g) Muhatap: Kanuna aykırı faaliyetlerinin tespit edilmesi sebebiyle hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilen gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Müsteşar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarını,

h) Uzlaşmanın sonuçsuz kalması: Muhatabın komisyonun davetine katılmaması, uzlaşma görüşmelerine katıldığı halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi durumunu,

ı) Uzlaşmanın sağlanamaması: Komisyon teklifinin muhatap tarafından kabul edilmediği durumu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzlaşmanın Konusu ve Komisyonların Kurulması, Görevleri ve Yetkileri

Uzlaşmanın konusu

MADDE 5 – (1) Kanun uyarınca muhataba tebliğ edilen idari para cezaları uzlaşma talebine konu edilebilir.

(2) Uzlaşma talebine konu edilen idari para cezaları hakkında, muhatap tarafından, tespit edilen eksiklik veya aykırılıkların;

a) Kanunun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya Kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığı,

b) İhtilaf konusu olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılığının olduğu,

hususları ileri sürülerek uzlaşma talebinde bulunulabilir.

Uzlaşmaya konu olamayacak idari para cezaları

MADDE 6 – (1) Aşağıda sayılan idari para cezaları uzlaşmaya konu olamaz:

a) İptali için idari yargı yoluna başvurulmuş idari para cezaları,

b) Reklam Kurulu tarafından verilen idari para cezaları,

c) Muhataba tebliğ edilen idari para cezasının bir kısmı,

ç) Ödenen idari para cezaları,

d) Daha önce uzlaşmaya konu edilmiş ancak uzlaşma görüşmeleri sonuçsuz kalmış ya da uzlaşma sağlanamamış idari para cezaları.

Komisyonların kurulması

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren idari para cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla Bakanlıkça komisyonlar kurulur.

(2) Komisyonların başkan ve üyeleri, Müsteşar, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları arasından başkan dâhil üç üyeden oluşacak şekilde Bakan tarafından belirlenir.

(3) Komisyonlar, uzlaşma başvurusu bulunması halinde üyelerin tamamının katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.

(4) Komisyonların başkan ve üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerinin başında bulunmamaları halinde, bunlara vekâlet edenler komisyonlarda görev yapar.

Komisyonların başkan ve üyelerinin sorumluluğu

MADDE 8 – (1) Komisyonların başkan ve üyeleri, komisyonların;

a) Çalışmalarının mevzuata uygunluğundan,

b) Faaliyetlerinin gizliliğinden,

c) Çalışmalarının hızlı ve güvenli sonuçlandırılmasından,

sorumludur.

Komisyonların görev ve yetkisi

MADDE 9 – (1) Bakanlık ve valilikler tarafından Kanun kapsamında uygulanmasına karar verilen idari para cezaları hakkındaki uzlaşma başvuruları komisyonlar tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvurunun Şekli, Süresi, Usul Yönünden İncelenmesi ve Sonuçları

Başvuru şekli

MADDE 10 – (1) Uzlaşma talebinde bulunabilmek için bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen kişiler tarafından ek-1’de yer alan forma uygun olarak düzenlenen dilekçe ile komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birime başvurulur. Dilekçe taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

(2) Uzlaşma başvurusunun komisyon sekretaryası dışındaki Bakanlık birimine yapılmış olması halinde, başvuru derhal komisyon sekretaryasına iletilir. Başvurunun yapıldığı tarih olarak muhatabın Bakanlık birimine başvuru tarihi esas alınır.

Başvuru süresi

MADDE 11 – (1) Uzlaşma talebi, idari para cezası kararının tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılır.

Uzlaşma başvurusunda bulunabilecek kişiler

MADDE 12 – (1) Muhatabın kendisi, kanuni temsilcisi, veli ya da vasisi veya bunların uzlaşma yetkisi bulunan resmi vekâletini haiz vekili uzlaşma talebinde bulunabilir.

Uzlaşma başvurusunun incelenmesi

MADDE 13 – (1) Uzlaşmaya ilişkin talepler, komisyonların sekretarya hizmetini yürüten birim tarafından öncelikle usul yönünden incelenir. Yapılan incelemede;

a) İdari para cezasının uzlaşma kapsamına girip girmediği,

b) İdari para cezasının iptali için idari yargı yoluna başvurulup başvurulmadığı,

c) Uzlaşma talebinin idari para cezasının tamamını kapsayıp kapsamadığı,

ç) İdari para cezasının bir kısmının ya da tamamının ödenip ödenmediği,

d) İdari para cezasının daha önce uzlaşma talebine konu edilip edilmediği,

e) Uzlaşma başvurusunun komisyonun görev ve yetkisi dahilinde bulunup bulunmadığı,

f) Başvurunun süresi içinde yapılıp yapılmadığı,

g) Başvuru sahibinin başvuruda bulunma yetkisini haiz olup olmadığı,

hususları değerlendirilir.

(2) Usule ilişkin koşulları taşımadığı anlaşılan başvurular değerlendirilmez ve bu durum başvuru sahibine bildirilir.

(3) Uzlaşma başvurusunda usule ilişkin bir eksiklik olmaması halinde komisyonun sekretarya hizmetlerini yürüten birim tarafından söz konusu idari para cezasına ilişkin işlem dosyasının bir örneği idari para cezasını uygulayan Genel Müdürlük ya da valilik biriminden derhal temin edilir.

(4) Sekretarya tarafından uzlaşma başvurusuna konu edilen idari para cezalarına ilişkin tespit edilen tüm hususlara ve yapılan işlemlere ilişkin bilgi notu hazırlanarak uzlaşma görüşmelerinden en geç üç iş günü önce komisyon başkan ve üyelerine iletilir.

Uzlaşma başvurusunun sonuçları

MADDE 14 – (1) Uzlaşma başvurusunda bulunulması halinde Kanunun 78 inci maddesinde düzenlenmiş olan dava açma süresi ve idari para cezası ödeme süresi durur. Uzlaşmanın sonuçsuz kalması veya sağlanamaması hallerinde, söz konusu süreler kaldığı yerden işlemeye başlar.

(2) Süresi içinde uzlaşma başvurusunda bulunan muhatap, uzlaşma talep ettiği idari para cezaları için başvurusuna ilişkin süreç sonuçlanmadan yargı yoluna başvuramaz.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 15 – (1) Komisyonların sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonlar Tarafından Yapılacak Çalışmalar

Uzlaşma görüşmelerinde bulunabilecek kişiler

MADDE 16 – (1) Komisyon görüşmelerine muhatap, muhatabın kanuni temsilcisi, veli ya da vasisi bizzat veya bunların uzlaşma yetkisi bulunan resmi vekâletini haiz vekili katılabilir.

(2) Komisyon toplantılarına idari para cezası uygulanan taraftan katılacak kişi sayısı muhatap dâhil üçü geçemez. Tutanaklara imza atma yetkisi olan kişilerin yanında komisyon toplantılarına katılan diğer kişiler görüşmede hazır bulunanlar olarak, uzlaşma tutanağına imza atarlar.

Uzlaşma görüşmelerinin yapılması

MADDE 17 – (1) Başvurunun usulüne uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, komisyon sekretaryası tarafından ek-2’de yer alan örneğe uygun uzlaşma davetiyesi, komisyon toplantısı tarihinden en az onbeş gün önce muhatabın başvuru dilekçesinde belirtilen adresine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 25/1/2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) hükümleri uyarınca tebliğe çıkartılır.

(2) Tebliğ tarihini ve imzayı içeren tebliğ mazbatası uzlaşma dosyasına konulur. Tebligatın elektronik yolla yapılması halinde, buna ilişkin kayıt örnekleri dosyasında muhafaza edilir.

(3) Muhatabın uzlaşma davetiyesinde belirtilen yer, tarih ve saatte toplantıya katılması halinde uzlaşma görüşmelerine başlanır.

(4) Uzlaşma sağlanması halinde, ek-3’te yer verilen örnek tutanağa uygun olarak üç nüsha tanzim edilen tutanak hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Tutanak muhataba derhal tebliğ edilir ve bu husus bütün nüshalarda belirtilerek bir nüshası muhataba verilir. Tutanağın bir nüshası gerekli işlem yapılmak üzere derhal Genel Müdürlüğün veya valiliğin ilgili birimine gönderilir, bir nüshası da komisyonda oluşan dosyada saklanır.

(5) Uzlaşmanın sonuçsuz kalması halinde, sonuçsuz kalma sebebi belirtilmek suretiyle komisyonca ek-4’te yer verilen örnek tutanağa uygun olarak üç nüsha halinde tutanak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası muhataba verilir. Muhatabın uzlaşma davetine icabet etmemesi veya tutanağı almaktan imtina etmesi halinde tutanağın iki nüshası, gereği yapılmak üzere derhal Genel Müdürlüğün veya valiliğin ilgili birimine gönderilir. Bir nüshası da komisyonda tutulan dosyada saklanır. Muhatabın uzlaşma davetine icabet etmemesi veya tutanağı imzalamaktan imtina etmesi hallerinde kendisine ayrıca tebligat yapılmaz.

(6) Uzlaşmanın sağlanamaması halinde, komisyonun nihai teklifi ek-5’te yer verilen örnek tutanağa uygun olarak üç nüsha halinde tutanağa geçirilir ve bir nüshası muhataba verilir. Muhatap, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınmak kaydıyla, idari para cezasının iptali için öngörülen dava açma süresinin son günü mesai saati bitimine kadar komisyonun nihai teklifini kabul ettiğini bir dilekçe ile Genel Müdürlüğün veya valiliğin ilgili birimine bildirdiği takdirde, bu tarih itibariyle uzlaşma sağlanmış sayılır ve buna göre işlem tesis edilir.

(7) Komisyon çalışmaları sırasında düzenlenen tutanakların muhatap tarafından imzalanarak bir nüshasının kendisine verilmesi tebliğ hükmündedir.

(8) Komisyonlarca, uzlaşmanın sağlanması, uzlaşmanın sonuçsuz kalması veya uzlaşmanın sağlanamamasına ilişkin hususların tutanağa geçirilmesi yeterlidir, tutanaklara geçirilen kararlar için ayrıca gerekçe yazılmaz.

Uzlaşma gününün ertelenmesi

MADDE 18 – (1) Belirlenen uzlaşma günü muhataba bildirildikten sonra komisyonun o gün toplanamayacağının anlaşılması halinde, yeni bir uzlaşma günü belirlenerek muhataba bildirilir.

(2) Muhatap tarafından makul gerekçelerle katılım sağlanamayacağının toplantı başlamadan önce komisyona bildirilmesi şartıyla ve bir defaya mahsus olmak üzere, toplantı muhataba bildirilecek daha sonraki bir tarihe ertelenebilir.

(3) Uzlaşma görüşmelerinin belirlenen günde sonuçlandırılamaması veya daha ayrıntılı bir inceleme ya da araştırma yapılmasını gerektirmesi hallerinde, toplantıya aynı gün belirlenen veya sonradan belirlenerek muhataba bildirilecek bir başka tarihte devam edilebilir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen hususlar komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak uzlaşma dosyasında saklanır.

Uzlaşma işlemlerinin süresi

MADDE 19 – (1) Muhatabın uzlaşma talebi dilekçenin Bakanlık birimlerinin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren üç ay içinde sonuçlandırılması zorunludur. Ancak, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen nedenlere bağlı olarak söz konusu sürenin aşılması halinde, komisyon dilekçenin kayıtlara girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içinde uzlaşma başvurusunu karara bağlayabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzlaşmanın Sonuçları

Uzlaşmanın kesinliği

MADDE 20 – (1) Uzlaşmanın sağlanması halinde komisyonların düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları kesin olup, gereği Genel Müdürlüğün veya valiliğin ilgili birimince derhal yerine getirilir.

(2) Uzlaşma tutanağının Genel Müdürlüğün veya valiliğin ilgili birimine intikali üzerine, uzlaşılan tutara göre işlem dosyasında gerekli değişiklikler yapılır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında oluşturulan komisyonların tüm çalışmaları ve işlemleri hakkında, muhatap ya da idare tarafından dava açılamaz, hiçbir mercie şikâyet veya itirazda bulunulamaz, herhangi bir idari inceleme, araştırma ve soruşturmaya konu edilemez ve kaldırma, geri alma, değiştirme veya yeni bir işlem yapma talebinde bulunulamaz.

(4) Komisyonların çalışmaları gizlidir.

İdari yargı yoluna başvuru

MADDE 21 – (1) Uzlaşmanın sonuçsuz kalması veya sağlanamaması hallerinde muhatap, kendisine tebliğ edilen idari para cezasına karşı, uzlaşmanın sonuçsuz kaldığı veya sağlanamadığına dair düzenlenen tutanak tarihinden itibaren bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde idari yargı yoluna gidebilir.

(2) İdari yargı yoluna ilişkin hususlar Kanunda belirlenmiş olan hükümlere tabidir.

İdari para cezalarında uygulanmayacak indirimler

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca üzerinde uzlaşma talebinde bulunulan idari para cezaları hakkında uzlaşmanın neticesine bakılmaksızın 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesi uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamaz.

(2) Uzlaşmanın sağlanması halinde idari para cezasında yapılacak indirim, uzlaşma talebine konu edilen idari para cezasının yüzde ellisini geçemez.

Ödeme

MADDE 23 – (1) Uzlaşma konusu yapılan idari para cezaları, uzlaşmanın sağlanması halinde, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren onbeş gün içinde ödenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hükümler

MADDE 24 – (1) Komisyonlardaki çalışmaları için komisyonların başkan ve üyelerine verilecek huzur hakkı ve huzur ücretleri ile buna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Kanunun 77/A maddesine uygun olarak yapılmış olan uzlaşma başvuruları için 19 uncu maddede belirtilen süreler bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren başlar.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK-1

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN

ADI VE SOYADI/TİCARET UNVANI

T.C. KİMLİK NUMARASI/VERGİ NUMARASI VE MERSİS NUMARASI

ADRESİ

TELEFON VE FAKS NUMARALARI

CEP TELEFONU NUMARASI

E-POSTA ADRESİ/E-TEBLİGAT ADRESİ/KEP ADRESİ

İDARİ PARA CEZASI TEBLİGATININ TARİH VE SAYISI

UYGULAYAN İDARİ BİRİM1

TEBLİĞ TARİHİ

İHLAL EDİLEN KANUN MADDELERİ

UZLAŞMA TALEP EDİLEN İDARİ PARA CEZASININ TUTARI

İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İÇÎN İDARİ YARGI YOLUNA BAŞVURULUP BAŞVURULMADIĞI BİLGİSİ2

İDARİ PARA CEZASININ ÖDENİP ÖDENMEDİĞİ BİLGİSİ3

Yukarıda belirtilen idari para cezası için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 77/A maddesi gereğince uzlaşmak istiyorum.

Dilekçemin kabulü ile komisyona davet edileceğim gün ve saatin bildirilmesini arz ederim.

…/…/….

Muhatap veya Vekilinin İmzası4

EK-2

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

 

 

UZLAŞMA DAVETİYESİ

Sayı     :

Konu   :Uzlaşma Davetiyesi

 

 

SAYIN…

(…………………………………………. …/……….)

İlgi      :………… tarihli başvurunuz.

İlgide kayıtlı başvurunuzda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tarafınıza … tarihinde tebliğ edilen idari para cezasına istinaden Kanunun 77/A maddesi uyarınca uzlaşmak istediğiniz ifade edilmiştir.

Başvurunuzun 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği’ne uygun şekilde ve süresi içerisinde yapıldığı tespit edilmiş olup, uzlaşma görüşmesinin aşağıda gösterilen yer ve zamanda yapılması öngörülmektedir. Söz konusu uzlaşma görüşmesi toplantısına gösterilen yer, tarih ve saatte bizzat katılmanız veya uzlaşma yetkisi bulunan resmi vekâletini haiz vekilinizin katılması gerekmektedir.

Bu davetiyeye icap etmediğiniz takdirde uzlaşma talebiniz sonuçsuz kalacaktır. Bu takdirde aynı idari para cezası için yeniden uzlaşma talebinde bulunmanız mümkün değildir.

Bilgilerinizi rica ederim.

İmza

İsim

Unvan

Uzlaşma Görüşmesinin Yapılacağı Yer:

Tarih ve Saat:

Uzlaşma Görüşmesine Konu Edilecek

İdari Para Cezası Tebligatının

Tarih ve Sayısı:

EK-3

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı

 

UZLAŞMA TUTANAĞI

(UZLAŞILAN)

UZLAŞMA TUTANAĞININ

Tarihi              :…/…/…..

Sayısı              :

Dosya No        :

MUHATABIN

Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı         :

Adresi                                                 :

T.C. Kimlik Numarası/Vergi Numarası           :

Aşağıda isimleri yazılı başkan ve üyelerden oluşan komisyonumuz muhatabın katılımıyla …/…/….. günü saat …:…’da toplanmış ve idari işlem dosyasında yapılan inceleme neticesinde muhatap tarafından ileri sürülen hususlar komisyonumuzca uygun görülmüştür. Uzlaşma görüşmesi neticesinde, muhataba uygulanan idari para cezasının aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine oy birliği/oy çokluğu ile karar verilerek uzlaşmaya varılmıştır.

İdari Para Cezası Tebligatının Tarih ve Sayısı

İdari Para Cezası Miktarı (Rakamla)

Uzlaşılan

Rakamla

Yazıyla

Toplam

İş bu uzlaşma tutanağı üç (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

NOT: Uzlaşılan idari para cezaları uzlaşma tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde ödenecek ve ödendiğine ilişkin Alındı Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişinin aslı veya noter onaylı örneği yasal ödeme süresini takip eden on beş (15) gün içinde Bakanlığa/Valiliğe verilecektir. Uzlaşılan hususlar hakkında dava açılamaz ve hiçbir mercie şikâyet veya itirazda bulunulamaz. Hakkında uzlaşma talebinde bulunulan ve uzlaşılan idari para cezaları tutarlarına ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesi uyarınca peşin ödeme indirimi uygulanmaz.

Bu tutanağın bir nüshasını…/…/…..tarihinde aldım.

Muhatap/Vekili

İSİM

İSİM

İSİM

İSİM

Komisyon Başkanı

Üye

Üye

Muhatap

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

Görüşmede hazır bulunanlar:

İSİM

İSİM

İMZA

İMZA

EK-4

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı

 

(SONUÇSUZ KALAN)

 

UZLAŞMA TUTANAĞININ:

Tarihi   :…/…./……

Sayısı   :

Dosya No        :

MUHATABIN

Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı         :

Adresi                                                 :

T.C. Kimlik Numarası/Vergi Numarası           :

Aşağıda isimleri yazılı başkan ve üyelerden oluşan komisyonumuz …/…/……günü saat …:…’da toplanmış, ancak uzlaşma talep eden muhatabın komisyon toplantısına katılmaması/uzlaşma tutanağını imzalamaması/ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi nedeniyle uzlaşma sonuçsuz kalmıştır.

İdari Para Cezası Tebligatının Tarih ve Sayısı

İdari Para Cezası Miktarı (Rakamla)

Komisyonun Teklif Ettiği Miktarlar (Nihai Teklif)

Rakamla

Yazıyla

Toplam

İş bu uzlaşma tutanağı üç (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

İSİM

ISIM

İSİM

ISIM

Komisyon Başkanı

Üye

Üye

Muhatap

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

Muhatap/Vekili

(Tutanağı imzalayan ve bir nüshasını tebellüğ eden)

Görüşmede hazır bulunanlar:

İSİM

İSİM

İMZA

İMZA

EK–5

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı

(UZLAŞILAMAYAN)

UZLAŞMA TUTANAĞININ:

Tarihi   :…./…./…….

Sayısı   :

Dosya No        :

MUHATABIN:

Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı :

Adresi :

T.C. Kimlik Numarası/Vergi Numarası:

Aşağıda isimleri yazılı başkan ve üyelerden oluşan komisyonumuz muhatabın katılımıyla …/…/…..günü saat …:…’da toplanmış, yapılan uzlaşma görüşmesinde muhatap tarafından ileri sürülen hususlar ve talep edilen miktarlar Komisyonumuzca kabul edilmediğinden uzlaşmaya varılamamıştır. Ancak, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri uyarınca, muhatabın komisyonun teklif ettiği nihai miktarları kabul ettiğini idari para cezasının iptali için öngörülen dava açma süresinin son günü mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ile ilgili Bakanlık veya Valilik birimine bildirdiği takdirde, bu tarih itibariyle uzlaşma sağlanmış sayılacak ve buna göre işlem tesis edilecektir.

İdari Para Cezası Tebligatının Tarih ve Sayısı

İdari Para Cezası Miktarı

Komisyonun Teklif Ettiği Miktarlar (Nihai Teklif)

Rakamla

Yazıyla

Toplam

İş bu uzlaşma tutanağı üç (3) nüsha olarak tanzim edilmiş olup okunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra müştereken imza altına alınmıştır.

İSİM

ISIM

İSİM

ISIM

Komisyon Başkanı

Üye

Üye

Muhatap

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

Muhatap/Vekili

(Tutanağı imzalayan ve bir nüshasını tebellüğ eden)

Görüşmede hazır bulunanlar:

İSİM

İSİM

İMZA

İMZA

 

 

 

Songül1 Uzlaşma başvurusuna konu edilen idari para cezasının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatı tarafından mı, yoksa valilikler bünyesindeki ticaret il müdürlükleri tarafından mı uygulandığının bilgisi yazılacaktır.

2 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına ilişkin Uzlaşma Yönetmeliği’nin “Uzlaşmaya konu olamayacak idari para cezaları” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, iptali için idari yargı yoluna başvurulmuş idari para cezaları uzlaşmaya konu edilemez. Uzlaşmaya konu edilmek istenen idari para cezasının iptali için idari yargı yoluna başvurulmuşsa ilgili belgeler bu dilekçeye eklenecektir.

3 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan idari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği’nin “Uzlaşmaya konu olamayacak idari para cezaları” başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, ödenen idari para cezaları uzlaşmaya konu edilemez idari para cezasına ilişkin herhangi bir şekilde ödeme yapılmışsa ilgili belgeler bu dilekçeye eklenecektir.

4 Kanuni temsilcilik, veli veya vasilik ile uzlaşma yetkisi bulunan vekâlete ilişkin belgeler bu dilekçeye eklenecektir. Uzlaşma toplantısına getirilecek belgeler ise şunlardır: Tüzel kişiliği haiz müesseseler adına toplantıya katılacaklar için imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği, nuruz cüzdanı aslı, ayrıca bunların birer fotokopisi ile şirket kaşesi; vekâletname ile katılacaklar için vekâletnamenin aslı (vekâletnamede “uzlaşma” ibaresinin bulunması şarttır) veya noter onaylı örneği nüfuz cüzdanı aslı, ayrıca bunların birer fotokopisi.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}