5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE İKRAMİYE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığından: 28.02.2020 tarih ve 31053 sayılı R.G.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesi kapsamında ikramiye ödenmesinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5607 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi gereğince; müşterek operasyonlarda, kontrollü teslimat uygulamalarında ve diğer yakalamalarda yapılacak ikramiye ödemelerinin usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bandrolsüz, kaçak veya sahte tütün/alkol ürünleri: 5607 sayılı Kanun kapsamında belirtilen tütün mamulleri, etil alkolü, metil alkolü ve alkollü içkileri,

b) Birim: Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının suçun aydınlatılmasını sağlayan unsurları ile yardım talep edilmesi halinde kaçakçılıkla mücadele görevi verilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarını,

c) CIF kıymet: FOB kıymet üzerine Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderlerinin ilavesi ile oluşan kıymeti,

ç) El koyma ikramiyesine hak kazanan: Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlardan yakalama işlemine bizzat ve fiilen katılanlar ile yapılan soruşturmada iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik araçla izleme tedbirlerinde görevlendirilen veya bilgi toplama, analiz, değerlendirme, fiziki takip ya da planlama veya sevk idare çalışmalarında bulunmak suretiyle katkı sağlayanları,

d) FOB kıymet: Eşya için fiilen ödenen veya ödenecek ya da ödenebilecek bedeli,

e) Kaçak akaryakıt: 5607 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıtı,

f) Kaçak eşya: 5607 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ikramiye ödenmesi öngörülen eşyayı,

g) Kaçak silah-mühimmat: 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesine aykırı davranışlar nedeniyle yakalanan silâh ve mermiler ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 174 üncü maddesine muhalefet suçlarında yakalanan maddeleri,

ğ) Kanun: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu,

h) Kontrollü teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye’ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye’de hazırlanarak yurt dışına götürülecek veya Türkiye’den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine kaynaklık edecek diğer her türlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini,

ı) Merkez birimi: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığını,

i) Muhbir: Kanunun, 5 inci maddesinde öngörülen haller haricinde; 3 üncü ve 23 üncü maddelerinde belirtilen suç, suç failleri, suç eşyasının bulunduğu, saklandığı veya satıldığı yerler hakkında yetkili birimlere istihbari bilgi veren, vermiş olduğu bu istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde suçun, faillerin veya suç unsuru eşyanın tespit edilmesi veya ele geçirilmesine katkı sağlayan, kimliği ve verdiği bilgiler Kanunun 19 uncu maddesinde sayılan kurumların münhasıran kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli birimlerince kayıt altına alınan kişiyi,

j) Müsadere: 5237 sayılı Kanunda belirtilen eşya ve kazanç müsaderesi ile Kanunun 13 üncü maddesindeki müsadereyi,

k) Uyuşturucu madde: 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda uyuşturucu madde olarak tanımlanan her türlü maddeyi,

l) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki: İlgili mevzuatta uyuşturucu madde olarak tanımlanan maddelerin üretilmesinde kullanılan bitkileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İkramiye Taleplerinin Yapılması

Kaçak eşyaya ilişkin ikramiye taleplerinin yapılması

MADDE 5 – (1) Kaçak eşya yakalamalarında ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.

Kaçak silah ve mühimmata ilişkin ikramiye taleplerinin yapılması

MADDE 6 – (1) Kaçak silah ve mühimmat yakalanması durumunda ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak, İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.

Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarına ilişkin ikramiye taleplerinin yapılması

MADDE 7 – (1) Uyuşturucu madde yakalanması ya da uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (f) bentlerinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak; olaya İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.

Bandrolsüz, kaçak veya sahte tütün/alkol ürünlerine ilişkin ikramiye taleplerinin yapılması

MADDE 8 – (1) Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen bandrolsüz, kaçak veya sahte tütün/alkol ürünleri yakalanması halinde ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.

Kaçak akaryakıt

MADDE 9 – (1) Kaçak akaryakıt yakalanması halinde ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak İçişleri Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime, Ticaret Bakanlığı birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime, Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.

Müşterek operasyonlar

MADDE 10 – (1) Müşterek operasyonlarda ikramiye talebi, operasyonu yürüten asli birim tarafından, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili birimlere yapılır. Ek-1’e göre hazırlanan el koyma ikramiyesine hak kazanan listesi, personelin bağlı olduğu birim amiri tarafından onaylanır.

İhbarın birden fazla birime yapıldığı durumlar

MADDE 11 – (1) İhbarın birden fazla birime yapıldığı durumlarda, ikramiye talebi, operasyonu koordine eden birim tarafından, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili birimlere yapılır.

Kontrollü teslimat yakalamalarında uygulanacak usul ve esaslar

MADDE 12 – (1) Kontrollü teslimat yakalamalarında ikramiye talebi, kontrollü teslimata son verilen yerdeki birim tarafından yapılır.

(2) Kontrollü teslimat yakalamalarında, el koyma ikramiyesine hak kazananlara sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde el konulan kaçak mal veya fonların değeri dikkate alınarak ikramiye ödenir. Muhbir ikramiyelerinin hesaplanmasında yurt dışında el konulan kaçak mal veya fonların değeri de ikramiye hesaplanmasına dâhil edilir.

(3) Yurt dışında el konulan kaçak mal veya fonların, silah-mühimmat ve uyuşturucu maddeler için ilgili devletin yetkili makamlarından yazılı resmi bilgi gelmiş olması şartı aranır. Bu mal veya fonlar için ikramiye talep dosyalarının düzenlenmesinde de 13 üncü maddede sayılan belgelere emsal belgelerin, ilgili devletin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olması yeterli sayılır.

(4) Yapılan ihbar üzerine ve alınan kontrollü teslimat kararı sonucu yurt dışında ele geçirilen kaçak mal veya fonların, silah-mühimmat ve uyuşturucu maddeler için de muhbirlere üçüncü fıkradaki usul ve esaslara göre ikramiye ödenir.

(5) Kaçak mal veya fonların, silah-mühimmat veya uyuşturucu maddeye ait bölüm veya parçaların birden fazla yerde ele geçirildiği kontrollü teslimat veya yurt dışı yakalamalarında; ikramiye talep dosyası ilgili merkez birimince doğrudan hazırlanabileceği gibi merkez birimince uygun görülecek bir birime de hazırlatılabilir.

İkramiye taleplerinde yer alması gereken belgeler

MADDE 13 – (1) İkramiye talep edilmesi için ilgili birimlere yapılan başvurularda aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Kaçak eşya ikramiyeleri için gerekli belgeler şunlardır:

1) Ek-1’de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli.

3) Yetkili birimlerce düzenlenmiş kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı.

4) Kaçak eşya ile ilgili davada mahkûmiyete veya eşyanın müsaderesine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

5) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

b) Kaçak silah ve mühimmat ikramiyeleri için gerekli belgeler şunlardır:

1) Ek-1’de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli.

3) Silah-mühimmatın olay tarihi itibarıyla Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen değer tespit listelerine göre yetkili birimlerce hazırlanmış değer tespit tutanağı onaylı örneği.

4) Sahipli olarak yakalananlarda, ikramiyenin yarısının ödenmesi için, kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkûmiyet veya müsadere kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

c) Uyuşturucu madde ikramiyeleri için gerekli belgeler şunlardır:

1) Ek-1’de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli.

3) Yakalanan uyuşturucu maddenin cinsi, net ağırlığı veya yüzdesini belirtir ilk yarı ödemeleri için iddianame ve ikinci yarı ödemeleri için mahkeme kararına esas alınan ekspertiz raporu.

4) Sahipli olarak yakalananlarda, ikramiyenin yarısının ödenmesi için kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı; diğer yarısının ödenmesi için kesinleşmiş mahkûmiyet kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı ya da kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği ya da güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

ç) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ikramiye ödenmesi için gerekli belgeler şunlardır:

1) Ek-1’de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli.

3) İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri veya bulunmadığı yerlerde ziraat teknisyenlerinin yakalanan bitkinin nevine ilişkin vereceği rapor.

4) İl/İlçe Tapu ve Kadastro Müdürlükleri görevlilerince yasa dışı ekim yapılan alanın koordinatlarını ve yüz ölçümlerini gösteren belge.

5) Sahipli olarak yakalananlarda, ikramiyenin yarısının ödenmesi için kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı; diğer yarısının ödenmesi için kesinleşmiş mahkûmiyet kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı ya da kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği ya da güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

6) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

7) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

d) Bandrolsüz, kaçak veya sahte tütün/alkol ikramiyeleri için gerekli belgeler şunlardır:

1) Ek-1’de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli.

3) Ek-3’te yer alan el koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri tarafından onaylanan değer tespit tutanağı.

4) Sahipli olarak yakalananlarda, ikramiyenin yarısının ödenmesi için kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı; diğer yarısının ödenmesi için kesinleşmiş mahkûmiyet kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı ya da kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği ya da güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

e) Kaçak akaryakıt ikramiyeleri için gerekli belgeler şunlardır:

1) Ek-1’de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli.

3) Ek-3’te yer alan el koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri tarafından onaylanan değer tespit tutanağı.

4) Sahipli olarak yakalananlarda, ikramiyenin yarısının ödenmesi için kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı; diğer yarısının ödenmesi için kesinleşmiş mahkûmiyet kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı ya da kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği ya da güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

7) Sahipli yakalamalarda analiz raporunun onaylı örneği, sahipsiz yakalamalarda ulusal marker cihazı çıktısı.

f) Örgütlü veya bireysel uyuşturucu madde ticareti suçlarına yönelik ikramiyeler için gerekli belgeler şunlardır:

1) Ek-1’de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.

2) Ek-4’te yer alan İkramiye Cetveli.

3) Yakalanan uyuşturucu maddenin cinsi, net ağırlığı veya yüzdesini belirtir ve iddianameye esas alınan ekspertiz raporu.

4) Kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

5) Örgütlü uyuşturucu ticareti dosyasında muhbir olup olmadığı, muhbirli ise muhbir sayısı ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

Muhbir ikramiyesinin ödenmesi

MADDE 14 – (1) Muhbir ikramiyeleri, birimin veya ilgili merkez biriminin yetkilendireceği mutemetler aracılığı ile hak sahiplerine ödenir.

Ortak hükümler

MADDE 15 – (1) İkramiye ödenmesi öngörülen suç eşyasının sahibinin belirlenememesi ya da söz konusu eşya veya madde ile ilgili sahiplik iddiasında bulunan kişinin olmaması durumunda, eşya sahipsiz yakalanmış sayılır.

(2) Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellisi el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenir.

(3) İhbarsız yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenir.

(4) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez.

(5) El koyma ikramiyesine hak kazananların tespitine yönelik olarak, merkez birimlerince gerekli incelemeler yapılabilir. Bu durumda, kimlere ikramiye ödeneceğine ilişkin olarak merkez birimlerince verilen karar esas alınır.

(6) El koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek ikramiye eşit miktarda paylaştırılarak ödenir. Olay başına ve yıllık ödenecek ikramiye tutarını dolduran kişilerin payına düşen ikramiye, aynı olayda el koyma ikramiyesine hak kazanan durumundaki diğer kişilere paylaştırılamaz.

(7) Muhbirin birden fazla olduğu durumlarda, muhbir ikramiyesi muhbirlere eşit miktarda paylaştırılarak ödenir.

(8) İhbarın birden fazla birime yapılmış olması veya birden fazla muhbirin olması durumunda, muhbir ikramiyesinden yararlanacaklar, suç unsuru eşyaya el koyarak olayı adli mercilere intikal ettiren birimce belirlenir.

(9) Kanunun 23 üncü maddesi kapsamında el koyma ikramiyesine hak kazananlara verilecek ikramiyenin tutarı olay başına 30000 gösterge rakamının, kamu davasının açıldığı, mahkûmiyet ya da müsadere kararının kesinleştiği tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Ancak bir takvim yılında ödenecek ikramiye 120000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Bu tutarın hesaplanmasında, el koyma ikramiyesine hak kazananlara aynı yıl içerisinde almayı hak ettiği kaçak eşya, kaçak silah-mühimmat, uyuşturucu madde, örgütlü veya bireysel uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ve bandrolsüz, kaçak veya sahte tütün/alkol ikramiyelerinin tamamı esas alınır.

(10) Bu Yönetmelik hükümlerine göre el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenen ikramiye olay tutanağının tanzim edildiği yıl ikramiyesinden sayılır.

(11) Ödenecek ikramiyeler, damga vergisi hariç vergi, resim ve harca tâbi tutulmaz.

Cezai müeyyideler

MADDE 16 – (1) İkramiye taleplerinde yanlış ya da sahte bilgi, belge ibraz edenler ile ikramiyelerin ödenmesinde belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesine rağmen ödemeyi kasıtlı olarak geciktirenler hakkında 5237 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İkramiyelere İlişkin Hükümler

İkramiye tutarlarının belirlenmesi

MADDE 17 – (1) Kaçak eşya yakalamalarında ödenecek ikramiye tutarlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar dışında kaçak eşya yakalamalarında ikramiye tutarının belirlenmesinde çıkış kaçağı eşyanın FOB, giriş kaçağı eşyanın CIF kıymeti esas alınır.

b) Sahipsiz yakalanan kaçak eşyanın değeri, mahallin en büyük mülki idare amirinin görevlendireceği Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve sanayi ve/veya ticaret odası temsilcilerinden oluşan üç kişilik heyet tarafından belirlenir ve buna ilişkin olarak kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı tanzim edilir.

c) Sahipli yakalamalarda kaçak eşyanın değeri, müdahil veya en yakın gümrük idaresince belirlenerek, kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı düzenlenir.

ç) Mahkûmiyete ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararlarının neticesinde kaçak eşya değerinin (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca belirlenen ilk değerden farklı olması durumunda, ikramiye ödemesinde mahkeme kararında veya mahkeme kararının atıfta bulunduğu bilirkişi raporunda belirlenen giriş kaçağı eşyada CIF kıymet, çıkış kaçağı eşyada FOB kıymet esas alınır.

(2) Kaçak silah-mühimmat yakalamalarında ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde, olay tarihine göre kaçak silah-mühimmatın Milli Savunma Bakanlığınca her yıl belirlenen değeri esas alınır. Milli Savunma Bakanlığınca her yıl tespit edilen listede bulunmayan kaçak silah ve mühimmatla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığınca teşkil edilen en az üç kişilik bir heyet tarafından değer tespiti yapılır. Ateşli silah, mermi ve her türlü patlayıcı maddeler için ödenecek ikramiyenin değeri, ekspertiz raporunu veren Adli Tıp Kurumu veya İçişleri Bakanlığı laboratuvarları tarafından tanzim edilecek değer tespit tutanağı baz alınarak belirlenir. 5237 sayılı Kanunun 174 üncü maddesine muhalefet suçlarından yakalanan maddelerin değeri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir.

(3) Uyuşturucu madde yakalamalarına ilişkin ikramiye tutarlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde, olay tarihine göre, her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı için, Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer esas alınır.

b) Uyuşturucu maddenin birim miktarının belirlenmesinde, maddenin saf haldeki miktarı esas alınır.

c) Yakalanan uyuşturucu madde, birim kabul edilen miktardan az veya fazla ise yakalanan miktarın birim kabul edilen miktara oranı üzerinden hesaplama yapılır.

ç) İkramiye tutarı; uyuşturucu maddenin cinsi, birim miktarı ve saflık derecesine ilişkin ekspertiz raporu üzerinden hesaplanır. Ancak Kanunun 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yapılan uyuşturucu ticareti yakalamalarına ilişkin birim miktarı belirlenirken, yetkili laboratuvarlar tarafından saflık derecesi belirlenemeyen maddelerle ilgili saflık derecesi aranmaz.

(4) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarına ilişkin ikramiye tutarlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde olay tarihine göre, uyuşturucu madde elde edilen bitkilerin ekili olduğu alanın yüz ölçümü esas alınarak Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer esas alınır.

b) Bitkinin, geniş bir alanda seyrek bir şekilde veya başka bitkiler ile birlikte sayılabilecek miktarda ekilmesi halinde bir metre kareye düşen ortalama bitki sayısı altı kök olacak şekilde hesaplanarak bulunacak alan değeri üzerinden ikramiye ödemesi yapılır.

(5) Bandrolsüz, kaçak veya sahte tütün/alkol ikramiyeleri için; Cumhurbaşkanınca paket, kilogram ve litre bazında tespit edilecek sabit rakamların memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer esas alınır.

(6) Kaçak akaryakıt ikramiyeleri için rafineri tarafından bir önceki yıl benzer ürünler için uygulanan vergisiz ortalama satış bedeli esas alınır. Sahipsiz kaçak akaryakıt yakalamalarında ikramiye hesabı bir önceki yıl Kanunun 16/A maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca rafineriler tarafından belirlenen ortalama ham petrol değerinin yüzde altmışı esas alınarak yapılır.

(7) Altıncı fıkra uyarınca rafineri tarafından belirlenecek bedeller, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Ocak ayı içerisinde ilgili kurumlara bildirilir.

(8) Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamaları ile uyuşturucu madde yakalamalarının birlikte gerçekleşmesi halinde her suç unsuru eşya ikramiye ödemeleri yönüyle farklı bir olay olarak değerlendirilir.

(9) Kanunun 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında örgütlü uyuşturucu ticareti soruşturmasında yapılan bireysel uyuşturucu ticareti yakalamalarında, kamu davası açılan her olay ayrı ayrı değerlendirilir ve ikramiye ödenir. Bu şekilde bireysel uyuşturucu yakalamalarında ikramiye ödenen personelden bu tutar, aynı soruşturma kapsamında örgütlü uyuşturucu yakalamaları nedeniyle ödenecek ikramiye tutarından mahsup edilir.

(10) Örgütlü uyuşturucu ticareti soruşturması kapsamında yapılan ara yakalamalarda, Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ikramiye ödemesi yapılan muhbir ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara, örgütlü uyuşturucu ticareti ikramiye dosyası kapsamında ayrıca ödeme yapılamaz.

(11) Kanunun 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında ikramiye ödemesi yapılması durumunda, aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ayrıca ödeme yapılamaz.

(12) İkramiye ödenmesine ilişkin talepler, muhbir veya el koyma ikramiyesine hak kazananlara yönelik ayrı ayrı da yapılabilir.

(13) Merkez birimleri veya yetkilendirilen birimler yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması durumunda bunların tamamlanmasını ikramiye talebinde bulunan ilgili birimlerden ister.

İkramiye ödemesi yapılmayacak haller

MADDE 18 – (1) Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ikramiye ödemelerinde muhbir ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek ikramiye tutarı 3.000 gösterge rakamının olayın olduğu tarihteki memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olması durumunda ikramiye talep dosyası hazırlanmaz.

İkramiye ödeme zamanları, oranları ve ödemeyi yapacak birim

MADDE 19 – (1) Kaçak eşya ikramiyesi, sahipli yakalanmışsa, 17 nci maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen değerinin yüzde ellisi; sahipsiz yakalanmışsa değerinin yüzde yirmi beşi, mahkûmiyete, etkin pişmanlıkta kamu davasının açılmamasına ya da eşyanın müsaderesine ilişkin kararların kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, el koyma ikramiyesine hak kazananların bağlı olduğu kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.

(2) Kaçak silah-mühimmat sahipli yakalanmışsa, 17 nci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen değerinin yüzde yirmi beşi kamu davasının açılmasını, yüzde yetmiş beşi ise mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsiz yakalanmışsa değerinin yüzde ellisi müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, el koyma ikramiyesine hak kazananların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.

(3) Uyuşturucu madde, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ve bandrolsüz, kaçak veya sahte tütün/alkol ürünleri sahipli yakalanmış ise 17 nci maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına göre belirlenen değerinin yarısı kamu davasının açılmasını, diğer yarısı mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde; sahipsiz yakalanmış ise değerinin tamamı eşya veya uyuşturucu madde hakkında verilen müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, el koyma ikramiyesine hak kazananların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.

(4) Kaçak akaryakıtın yakalanması halinde, ihbar edenlere ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara aşağıdaki usul ve esaslara göre ikramiye ödenir:

a) Bir ihbar sonucunda kaçak akaryakıtın sahipli yakalanması halinde 17 nci maddenin altıncı fıkrasına göre belirlenen değerin yüzde onu tutarında ihbar edene, yüzde onu tutarında el koyma ikramiyesine hak kazananlara kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde ikramiye ödenir. Kaçak akaryakıta ilişkin davada mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde 17 nci maddenin altıncı fıkrasına göre hesaplanacak toplamın yüzde on beşi tutarında ihbar edene, yüzde on beşi tutarında el koyma ikramiyesine hak kazanan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenir.

b) Bir ihbar olmadan kaçak akaryakıt sahipli yakalanmış ise 17 nci maddenin altıncı fıkrasına göre belirlenen değerin yüzde onu tutarında el koyma ikramiyesine hak kazanan kamu görevlilerine kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde ikramiye ödenir. Kaçak akaryakıta ilişkin davada mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde 17 nci maddenin altıncı fıkrasına göre hesaplanacak toplamın yüzde on beşi tutarında el koyma ikramiyesine hak kazananlara ilave ikramiye ödenir.

c) Yakalanan kaçak akaryakıtın sahipli olmaması halinde, bu fıkra kapsamında ihbar edenlere ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek ikramiyeler yüzde elli eksik ödenir.

(5) Kanunun 23 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yapılan ikramiye ödemeleri tek seferde ve kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde, el koyma ikramiyesine hak kazananların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 30/10/2007 tarihli ve 26685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Ek: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200228-5-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}