5564 Sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanuna Ekli Toksit Kimyasal Maddeler ve Bunların Prekürsörlerin…

5564 Sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanuna Ekli Toksit Kimyasal Maddeler ve Bunların Prekürsörlerin…

5564 SAYILI KİMYASAL SİLAHLARIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ, STOKLANMASI VE KULLANIMININ YASAKLANMASI HAKKINDA KANUNA EKLİ TOKSİT KİMYASAL MADDELER VE BUNLARIN PREKÜRSÖRLERİNE İLİŞKİN (1) SAYILI CETVELİN, 7/6/2020 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2381

08.04.2020 tarih ve 31093 sayılı R.G.

5564 sayılı Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanuna ekli toksik kimyasal maddeler ve bunların prekürsörlerine ilişkin (1) sayılı cetvelin, 7/6/2020 tarihinden geçerli olmak üzere ekteki şekilde değiştirilmesine, mezkur Kanunun 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

(1) SAYILI CETVEL

A.            Toksik Kimyasal Maddeler(CAS tescil numarası)
(1)           O-Alkil (≤ C10, sikloalkil dahil) alkil                (Me, Et, n-Pr veya i-Pr)-fosfonofluoridatlarSarin: O-İzopropil metil fosfonofluoridatSoman: O-Pinasolil metilfosfonofloridat(107-44-8)(96-64-0)
(2)           O-Alkil (≤ C10, sikloalkil dahil) N, N-dialkil                (Me, Et, n-Pr veya i-Pr) fosforamidosiyanidatlar                Tabun: O-Etil N,N-dimetil fosforamidosiyanidat(77-81-6)
(3)           O-Alkil (H veya ≤ C10, sikloalkil dahil) S-2-dialkil                (Me, Et, n-Pr veya i-Pr)-aminoetil alkil                (Me, Et, n-Pr veya i-Pr) fosfonotiolatlar ve                tekabül eden alkile veya protonlandırılmış tuzlarO-Etil S-2-diizopropilaminoetil metil phosphonothiolate(50782-69-9)
(4)           Kükürtlü hardal gazları:                2 – Kloroetilklorometilsülfür                Hardal Gazı: Bis (2-kloroetil) sülfür                Bis(2-kloroetiltio)n                Seski-hardal gazı:1,2-Bis(2-kloroetiltio)etan                1,3-Bis(2-kloroetiltio)-n-propan                1,4-Bis(2-kloroetiltio)-n-butan                1,5-Bis(2-kloroetiltio)-n-pentan                Bis(2-kloroetiltiometil)eter                O-Hardal Gazı: Bis(2-kloroetiltioetil)eter(2625-76-5)(505-60-2)(63869-13-6)(3563-36-8)(63905-10-2)(142868-93-7)(142868-94-8)(63918-90-1)(63918-89-8)
(5)           Lewisitler:                Lewisit 1: 2-Klorovinildikloroarsin                Lewisit 2: Bis (2-klorovinil)kloroarsin                Lewisit 3: Tris (2-klorovinil)arsin(541-25-3)(40334-69-8)(40334-70-1)
(6)           Azot Hardal Gazları:                HN1: Bis (2-kloroetil)etilamin                HN2: Bis(2-kloroetil)metilamin                HN3: Tris(2-kloroetil)amin(538-07-8)(51-75-2)(555-77-1)
(7)           Saksitoksin(35523-89-8)
(8)           Risin(9009-86-3)
(9)           P-alkil (H or ≤C10, sikloalkil dahil) N-(1-(dialkil(≤C10, sikloalkil dahil) amino))alkilidene(H or ≤C10, sikloalkil dahil) fosfonoamidik floritler ve                tekabül eden alkile veya protonlandırılmış tuzlar N-(1-(di-n-desilamino)-n-desilidene)-P-desilfosfonoamidik florit Metil-(1-(dietilamino)etilidene) fosfonoamidoflorit(2387495-99-8)  (2387496-12-8)
(10)        O-alkil (H or ≤C10, sikloalkil dahil) N-(1-(dialkil(≤C10, sikloalkil dahil)amino))alkilidene(H or ≤C10, sikloalkil dahil) fosforoamidofloridler vetekabül eden alkile veya protonlandırılmış tuzlar O-n-Desil N-(1-(di-n-desilamino)-n-desilidene) fosforoamidoflorit Metil (1-(dietilamino)etilidene) fosforoamidoflorit(2387496-004) (2387496-04-8)
(11)        Metil-(bis(dietilamino)metilen)fosfononamidofloridat(2387496-14-0)
(12)        Karbamatlar (kuatemerler ve biskuatemerler ve dimetilkarbamoyloksipiridinlerin biskuatemerleri)Metilkarbamoyleksipiridinlerin kuaternarisleri: l-[N,N-dialkil(≤ C10)-N-(n-(hydroksil, siyano,acetoksi)alkil(≤ C10))amonyum]-n-[N-(3dimetilkarbamoksi-a-picolinil)-N,N-dialkil(≤ C10) amonyum]decane dibromit (n=l-8) 1-[N,N-dimetil-N-(2-hidroksi)etilamonyum]-10-[N-(3-dimetilkarbamoksi-apicolinil)-N,N-dimetilamonyum]decane dibromit Metilkarbamoyleksipiridinlerinbiskuaternarisleri:I,n-Bis[N-(3-dimetilcarbamoksi-a-picolil)-N,N-dialkyl(≤ C10) amonyum]-alkan-(2,(n-1)dione) dibromit (n=2-12) 1,10-Bis[N-(3-dimetilcarbamoksi-a-picolil)-N-ethyl-N-methilamonyurn]decane-2,9dione dibromit (77104-62-2)       (77104-00-8)
B.            Prekürsörler       
(13)         Alkil (Me, Et, n-Pr veya i-Pr) fosfonildiflorürlerMetilfosfonildiflorür(676-99-3)
(14)         O-Alkil (H veya ≤ C10, sikloalkil dahil) O-2-dialkil                (Me, Et, n-Pr veya i-Pr)-aminoetil alkil                (Me, Et, n-Pr veya i-Pr) fosfonitler ve tekabül eden alkile veya protonlandırılmış tuzlar 
(15)         Klorosarin: O-İzopropil metilfosfonokloridat(1445-76-7)
(16)         Klorosoman: O-Pinakolil metilfosfonokloridat(7040-57-5)
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}