4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018-13

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018-13


4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/13)

Ekonomi Bakanlığından:30.12.2017 tarih ve 30286 2. Mükerrer R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)’nde tespit edilen 2017 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 14,47 (on dört virgül kırk yedi) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1)Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

4703 sayılı Kanunun 12 nci Maddesinin birinci fıkrasının;

Alt Limit

(TL)

Üst Limit

(TL)

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı 4.578 57.235
(b) bendinde öngörülen ceza miktarı 21.749 286.175
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı 4.578 85.852
(d) bendinde öngörülen ceza miktarı 4.578 28.617
(e) bendinde öngörülen ceza miktarı 2.289 45.788
(f) bendinde öngörülen ceza miktarı 11.447 85.852
(g) bendinde öngörülen ceza miktarı 52.656 131.640
(h) bendinde öngörülen ceza miktarı 11.447 28.617

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}