4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021-13

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021-13

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/13)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 4. Mükerrer R.G.

            Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’nde tespit edilen 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 9,11 (dokuz virgül on bir) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2021 tarihinden 12/3/2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

4703 sayılı Kanunun 12 nci Maddesinin birinci fıkrasının;Alt Limit(TL)Üst Limit(TL)
(a) bendinde öngörülen ceza miktarı7.57594.714
(b) bendinde öngörülen ceza miktarı35.991473.577
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı7.575142.071
(d) bendinde öngörülen ceza miktarı7.57547.356
(e) bendinde öngörülen ceza miktarı3.78775.771
(f) bendinde öngörülen ceza miktarı18.943142.071
(g) bendinde öngörülen ceza miktarı87.137217.845
(h) bendinde öngörülen ceza miktarı18.94347.356
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}