4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-13

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020-13

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/13)

Ticaret Bakanlığından:27.12.2019 tarih ve 30991 Mükerrer R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)’nde tespit edilen 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

4703 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının;Alt Limit (TL)Üst Limit (TL)
(a) bendinde öngörülen ceza miktarı6.94386.806
(b) bendinde öngörülen ceza miktarı32.986434.036
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı6.943130.209
(d) bendinde öngörülen ceza miktarı6.94343.402
(e) bendinde öngörülen ceza miktarı3.47169.445
(f) bendinde öngörülen ceza miktarı17.361130.209
(g) bendinde öngörülen ceza miktarı79.862199.656
(h) bendinde öngörülen ceza miktarı17.36143.402

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}