31.05.2017 25340068 DİR Kapsamı İşlemlerde Ayniyet Tespiti

31.05.2017 25340068 DİR Kapsamı İşlemlerde Ayniyet Tespiti

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :41208501-132.99

Konu   :DİR Kapsamı İşlemlerde Ayniyet

Tespiti

 

31.05.2017 / 25340068

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

Ekonomi Bakanlığı’ndan Bakanlığımıza intikal ettirilen muhtelif yazılarda; Dahilde İşleme İzin Belgelerine yönelik olarak ilgili Gümrük Müdürlükleri tarafından iki nüsha olarak hazırlanması gereken Ayniyet Tespit Tutanaklarının hazırlanmadığı, bunun yerine ilgili ihracat beyannamelerinin 44 numaralı hanesine ayniyetle ilgili bilgilerin yazıldığı bildirilmiş;

Konu ile ilgili olarak yapılan yazışmalar neticesinde; söz konusu DİİB’ lerin ”Özel Şartlar” kısmında gümrük idarelerince yapılacak ayniyet tespiti şartına ilişkin olarak laboratuar tahlili yönteminin seçildiği, ancak numunelerin kaybolması vs. gibi sebeplerle ya hiç tahlil yaptırılamadığı, yahut gönderilen laboratuvar tahlil raporlarının incelenmesi neticesinde söz konusu raporların ayniyet tespitini sağlayacak biçimde düzenlenmediği (ithal eşyalarının ihraç eşyası bünyesinde kullanıldığına dair tespit içermediği) veya uygun olmayan şekilde emsal laboratuvar tahlillerinin birden fazla beyanname için kullanıldığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere Dahilde İşleme Rejimi, ihraç eşyasının gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle geçici ithal edilen serbest dolaşımda bulunmayan eşyadan, eşdeğer eşyadan veya geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşyadan üretilmesini müteakip ihracatının yapılması sürecini kapsayan bir ekonomik etkili gümrük rejimidir.

Bu çerçevede 2015/8 sayılı ”Dahilde İşleme İzin Belgesinde Ayniyet Tespiti” konulu Genelgemiz uyarınca; DİİB’in ”Özel Şartlar” kısmında ayniyet tespiti şartının bulunduğu hallerde, diğer bir deyişle ayniyet tespitine ilişkin hususların Dahilde İşleme İzin Belgesi taahhüt hesabının kapatılmasında dikkate alınacak olması halinde, bu tespitlerin yaptırılmasından doğrudan belge sahibi firmalar sorumludur ve firmalarca bu tespitin yapılmasının talep edilmesi durumunda da, gümrük idarelerince hat ve muayene kriterlerine bakılmaksızın söz konusu Genelge’de belirtildiği şekilde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve bundan sonra DİİB taahhüt hesabının kapatılmasına esas olmak üzere ayniyet tespitinin gümrük idaresince yapılması gereken hallerde, 2015/8 sayılı Genelge hükümlerinin uygulanmasında azami dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}