28.08.2018 36807041 Kalsiyum karbonat dolgulu polietilen kompaund ya da atiblock Masterbatch isimli eşyanın tarife sınıflandırılması

28.08.2018 36807041 Kalsiyum karbonat dolgulu polietilen kompaund ya da atiblock Masterbatch isimli eşyanın tarife sınıflandırılması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :17474625-109

Konu   :Masterbatch GTİP

28.08.2018 / 36807041

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan, kalsiyum karbonat (CaCO3) dolgulu masterbatch, polietilen kompaund ya da antiblock masterbatch isimleri ile gelen, içerisinde talk ya da kalsiyum karbonat gibi inorganik bileşenler içeren polimerlerin ve diğer katkı olarak kullanılan masterbatchlerin 38.12, 38.24 tarife pozisyonları ile 39 uncu Fasılda sınıflandırılabildiği anlaşılmıştır.

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 39 uncu Fasıl Genel Açıklama Notlarında İlk Şekillere ilişkin “Tozlar, granürler ve pullar; Bu şekilde olanlar kalıplama için, vernik, zamk, vb. imali için ve kalınlaştırıcı, pıhtılaştırıcı(çöktürücü), vb. olarak da kullanılır. Bunlar, kalıplama veya termik işlem sırasında plastikleşebilen plastisize olmamış maddelerden veya içine önceden plastifiyanlar katılmış maddelerden oluşur ve bunlara ayrıca dolgu maddeleri (ağaç unu, selüloz, dokumaya elverişli lif, mineral maddeler, nişasta vb.) veya boyayıcı maddeler yahut yukarıda (1) nolu paragrafta belirtilen diğer maddeler de karıştırılmış bulunabilir. Tozlar, örn; ısı ile ve statik elektrikle veya statik elektriksiz nesnelerin kaplanmasında kullanılabilirler” denilmekte olup, burada bahsi geçen toz, granül ve pul halindeki plastikler herhangi bir oranda dolgu maddeleri içerebilmektedir.

39 uncu Fasla ilişkin 3 nolu Fasıl Notunda “39.01 ila 39.11 Pozisyonları sadece, kimyasal sentez yoluyla elde edilen ve aşağıdaki tariflere uyan ürünlere uygulanır:

…..

(c) Ortalama en az 5 monomer birimli diğer sentetik polimerler;..” denilmektedir.

Gümrük Tarife Cetveli 38.12 Tarife Pozisyonu “Vulkanizasyonu çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk ve plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilazatör bileşikler” olarak tanımlanmakta olup, bu ürünler kauçuk ve plastiklere bir takım özellikler kazandırmaktadır.

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 38.12 Tarife Pozisyonu Açıklama notlarında “Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

…..

(e) Fasıl 39 daki polimerler.” ifadeleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, 32 nci Fasıla ilişkin 3 nolu Fasıl Notunda “3. Esası, herhangi bir maddenin boyanmasında veya boyayıcı müstahzarların imalinde katkı maddesi olarak kullanılan boyayıcı madde (32.06 pozisyonu söz konusu olduğunda 25.30 pozisyonunda veya 28. fasıldaki boyayıcı pigmentler, metal pullar ve metal tozları dahil) olan müstahzarlar da 32.03, 32.04, 32.05 ve 32.06 pozisyonlarında yer alır. Bununla beraber, bu pozisyonlara sulu olmayan ortamda dağılan, sıvı veya hamur şeklinde, boya imalinde (emaye dahil 32.12 pozisyonu) kullanılan pigmentler ve 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 veya 32.15 pozisyonlarındaki diğer müstahzarlar dahil değildir.” denilmekte olup; Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi 3204 Tarife Pozisyonu Açıklama notlarında ise;

“Bu pozisyon, diğerleri meyanında aşağıdakilere uygulanır:

….

C) Sentetik organik boyayıcı maddelerin, plastikler, tabii kauçuk, sentetik kauçuk, plastifiyerler veya diğer ortamlar içerisindeki konsantre haldeki dispersiyonları. Bu dispersiyonlar genellikle levhacıklar veya parçacıklar halinde olup kauçuk, plastik, vb.nin hamurunun boyanmasında hammadde olarak kullanılmaktadır.” ifadeleri yer almaktadır.

Bilindiği üzere; Tarife Cetveli’nin Yorumu İle İlgili Genel Kurallardan 1 nolu Kural, bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıklarının sadece gösterici nitelikte olduğu, eşyanın tarifedeki yerinin saptanmasında, pozisyon metinleri, ilgili herhangi bir bölüm veya fasıl notu ve bu pozisyonlar veya notlar hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, GYK’na göre yapılacağı ifade edilmektedir.

Tarife Cetveli Genel Yorum Kuralları (GYK) 3 numaralı Kural “3. (2-b) Numaralı kuralın uygulanması nedeniyle veya başka herhangi bir nedenle eşyanın ilk bakışta iki veya daha fazla pozisyonda sınıflandırılabilmesi halinde o eşyanın tarifedeki yerinin saptanması aşağıdaki şekilde yapılır:

(a) Eşyayı en özel şekilde tanımlayan pozisyon, daha genel şekilde tanımlayan pozisyona göre öncelik alır. Bununla beraber, iki veya daha fazla pozisyonun her birinin, birbirleriyle karıştırılmış veya birleştirilmiş eşyanın sadece birine ya da perakende satılacak hale getirilmiş takımın sadece bir parçasına atıfta bulunması halinde, bu pozisyonların, pozisyonların birisi eşyanın tam ve kesin tanımını verse bile, söz konusu eşyayı eşit derecede özel şekilde tanımladığı mütaala edilir.

(b) (3-a) Kuralının uygulanmasıyla, tarifedeki yeri tayin edilemeyen bileşik ürünlerin ve çeşitli maddelerden oluşan veya çeşitli eşyanın birleşmesiyle meydana gelen mamuller ile perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşyanın tarifedeki yeri, bunlara esas niteliğini veren madde veya eşya saptanabildiği takdirde buna göre bulunur.

(c) (3-a) veya (3-b) kuralları uyarınca tarifedeki yeri saptanamayan eşya, her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda mütalaa edilecektir.” hükmüne amirdir.

Yapılan araştırmalarda; UV, IR ışığa karşı dayanıklı, yanmayı geciktirici, oksidasyon önleyici vb. organik ve/veya anorganik katkı maddeleri ve polimer (plastik) karışımından oluşan masterbatchlerin katıldığı plastiğe çeşitli özellikler kazandırdığı, bu tip ürünlerde polimerin taşıyıcı özellik gösterdiği, ayrıca bu ürünlerden doğrudan plastik eşya üretilmeyip, plastiklerin üretiminde katkı maddesi olarak kullanıldığı görülmüştür.

Bu çerçevede, yazımız tarihi itibarıyla;

– 39 uncu Fasıl ve 38.12 tarife pozisyonu İzahname Notları, GYK 1 ile 3 gereği eşyayı en özel şekilde tanımlayan pozisyon ve esas niteliği veren madde göz önünde bulundurularak eşyanın içeriğinde 38.12 tarife pozisyonunda belirtilen amaçlar için kullanılabilmesine olanak sağlayan kimyasalların varlığının tespiti halinde anılan tarife pozisyonunda sınıflandırılması,

– Bununla birlikte; 38.24 tarife pozisyonu tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarları içermekte olup, yukarıda yer verilen kriterler çerçevesinde 38.12 tarife pozisyonunda sınıflandırılamayan, diğer amaçlarla katkı olarak kullanılan masterbatchlerin; tarife pozisyonu belirlenirken, 39 uncu Fasıl İzahname Notları, GYK 1 ile 3 gereği daha özel olarak yer aldığı 39 uncu Fasılda sınıflandırılması,

– 32 nci Fasıla ilişkin İzahname ve Fasıl notları göz önüne alındığında; taşıyıcısı polimer olan organik/anorganik boyalar içeren ve esas işlevi plastik eşya üretimi sırasında plastik eşyaya katılarak renk kazandırmak olan masterbatchlerin 32 inci Fasılda sınıflandırılması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}