28.08.2018 36767646 Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi, Geçici Giriş Belgesi-Mülkiyet Devir İşlemlerinde süre hesaplaması ile öğrenimin kesintisiz olması

28.08.2018 36767646 Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi, Geçici Giriş Belgesi-Mülkiyet Devir İşlemlerinde süre hesaplaması ile öğrenimin kesintisiz olması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :72093537-230.01

Konu   :Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş

Karnesi, Geçici Giriş

Belgesi-Mülkiyet Devir İşlemleri

 

 

28.08.2018 / 36767646

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi      :25.12.2015 tarihli, 12691791 sayılı yazımız.

İlgi yazımızda, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) kapsamında Türkiye’ye belirli bir süre çalışmak veya öğrenim görmek amacıyla gelen kişilerin yabancı plakalı taşıtlarının geçici ithali ve devrine ilişkin hususlar açıklanmıştı.

2009/15481 sayılı Kararın 19. maddesinin ikinci fıkrasında, “Belirli bir süre ile çalışmak veya öğrenim görmek amacıyla gelen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ülkelerinde adlarına kayıtlı olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına geçici bir süreyle Türkiye Gümrük Bölgesinde trafiğe tescil edilmek üzere geçici ithalat izni verilir. Bu taşıtlar çalışma veya öğrenim süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemeye paralel olarak Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin (Seri No:1) 8. ve 11. maddelerine göre, Türkiye’ye çalışmak veya öğrenim görmek amacıyla gelen kişilerin görev veya öğrenime başlama tarihi öncesinde veya sonrasında yurtdışında tescil edilmiş bu taşıtlarını görev veya öğrenime başlama tarihi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

Anılan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’ye çalışmak veya öğrenim görmek amacıyla gelen kişilerin görev veya öğrenime başlama tarihi itibariyle yurtdışında yerleşik olma koşulunun sağlanıyor olması gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan kişilerce Türkiye’de çalışmaya başladığı tarihten önce veya Türkiye’de bulunulan dönemde yurtdışında edinilmiş taşıtların da geçici olarak ithal edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmiş olan söz konusu taşıtlar ile ilgili olarak verilen sürenin uzatılmasında, Tebliğin 17. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ilgili kişinin Türkiye’ye geliş amacına yönelik şartlarında değişiklik olup olmadığı kontrol edilmekte, Türkiye’ye geliş amacına yönelik şartlarında değişiklik olduğu tespit edilen kişilerin taşıtlarına ilişkin olarak (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin yapılıp yapılmadığı araştırılmakta, söz konusu işlemlerin yapılmadığı anlaşılan taşıtlara ilişkin süre uzatım talepleri karşılanmamaktadır.

Yabancı Taşıtlar geçici giriş karnesi/formu, geçici giriş belgesi kapsamı söz konusu taşıtların mülkiyet devri, anılan Tebliğin 28. maddesinde düzenlenmiş, birinci fıkrasında, “Geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi veya yabancı taşıtlar geçici giriş formuna kayden ithal edilen taşıtların yine bu belgelere kayden taşıt getirme hakkı bulunan bir başkasına devir işleminin yapılabilmesi, kişilerin asıl ikametgâhının bulunduğu ülkede ya da o ülke toprağı sayılan elçilik veya konsolosluklarda mülkiyet devrinin yapıldığının belgelendirilmesi ve taşıtın gümrük gözetimine alınması hâlinde mümkündür.” Düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri ve açıklamalar dikkate alındığında, geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ve yabancı taşıtlar geçici giriş formu kapsamındaki taşıtların Tebliğin 28. maddesi kapsamında devrinde;

Devredecek kişi ile ilgili olarak Türkiye’ye geliş amacına yönelik şartlarında değişiklik olup olmadığının kontrol edilmesi, Türkiye’ye geliş amacına yönelik şartlarında değişiklik olduğu tespit edilen kişilerin taşıtlarına ilişkin olarak Tebliğin 17. maddesinin beşinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin yapılıp yapılmadığının araştırılması, bu şartları sağlayan kişilerin taşıtlarının devrinin yapılması,

Devralacak kişinin, Türkiye’de çalışmaya veya öğrenim görmeye başladığı tarih itibariyle yurtdışında yerleşik olma koşulunu sağlıyor olması ve taşıtın devir alınacağı tarih itibariyle taşıtı devralacak kişinin çalışma veya öğrenim durumunun kesintisiz olarak devam ediyor olması, gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}