27.12.2018 40189746 2018 Aralık ayı sonuna kadar ihracat mesai dışı taleplerinin mesai ücretlerinin tahsil edilmeden kabulü

27.12.2018 40189746 2018 Aralık ayı sonuna kadar ihracat mesai dışı taleplerinin mesai ücretlerinin tahsil edilmeden kabulü

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :21558579-166.99[GGM-01]

Konu   :Fazla Mesai Taleplerinin

Karşılanması

 

27.12.2018 / 40189746

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi:     a) 14.12.2018 tarihli ve 39832733 sayılı yazımız.

b) 26.12.2018 tarihli ve 40152576 sayılı yazımız.

İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda, Aralık ayı içerisinde özelikle ihracat bağlantılı çıkış işlemlerinde mutlak surette tüm gümrük idarelerimizin açık bulundurulması ile fazla mesai taleplerinin karşılanmasına yönelik Makam talimatları iletilmişti.

2018 yılı Aralık ayı sonuna kadar, yükümlüler tarafından talep edilen ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için tüm gümrük idarelerimizin mutlak surette açık bulundurulması,

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca “fazla mesai başvurusunun idare amirince uygun görülmesi” ve “fazla mesai ücretinin tahsil edilmesi” gibi bürokratik işlemlere gerek kalmadan, gümrük idarelerine yapılan fazla mesai başvurularının mesai ücreti tahsil edilmeden kabul edilmesi,

Konuyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince bağlantı müdürlüklerinde gerekli tüm tedbirlerin alınması ve cereyan eden işlemlerin bizzat takip edilmesi,

Hususları Bakanlık Makamının 26.12.2018 tarihli ve 40188149 sayılı Onayı ile uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :21558579-166.99[GGM-01]

Konu   :Fazla Mesai Taleplerinin Karşılanması

 

 

27.12.2018 / 40188149

BAKANLIK MAKAMINA

 

 

 

Bilindiği üzere, gümrük idarelerinde yapılan fazla çalışma uygulamasının esasları; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 inci maddesi, 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Kararnamenin 121-125 inci maddeleri ile 21.11.2009 tarihli 27413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 74 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Söz konusu Kanun maddesinde, mesai saatleri dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunulması halinde, bu talebin, işin yapılacağı gümrük idarelerince yerinde görülmesi, gerekli önlemlerin alınması ve çalışacak personelin fazla çalışma ücretlerinin (ve varsa hak sahibine ödenecek kanunî yollukları karşılığı tutarların) talep sahipleri tarafından yatırılması koşuluyla kabul edileceği,

Fazla çalışma ücretinden yararlanan personelin, kendilerine verilecek işleri yapmakla görevli olduğu; gümrük idare amirlerinin normal çalışma saatleri dışında verilecek hizmetleri düzenleyip kontrol edeceği,

Hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, mesai saatleri dışında kalan iş ve işlemler için fazla çalışma ücretleri ve varsa kanuni yollukların ödenmesi halinde, Gümrük İdaresince 24 saat esasına göre hizmet verilmesi mümkün bulunmaktadır.

İhracatçı firmalarca Bakanlığımıza intikal ettirilen, yıl sonu taahhüt kapatma taleplerinin karşılanması nedeniyle yaşanan yoğunluk göz önünde bulundurularak;

2018 yılı Aralık ayı sonuna kadar, yükümlüler tarafından talep edilen ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için tüm gümrük idarelerimizin mutlak surette açık bulundurulması ile yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca “fazla mesai başvurusunun idare amirince uygun görülmesi” ve “fazla mesai ücretinin tahsil edilmesi” gibi bürokratik işlemlere gerek kalmadan, gümrük idarelerine yapılan fazla mesai başvurularının mesai ücreti tahsil edilmeden kabul edilmesinin,

Konuyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince bağlantı müdürlüklerinde gerekli tüm tedbirlerin alınması ve cereyan eden işlemlerin bizzat takip edilmesinin,

Uygun olacağı düşünülmektedir.

Takdir ve tensiplerine arz ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Genel Müdür

 

Uygun görüşle arz ederim.

…/…/2018

 

 

Gonca Işık YILMAZ BATUR

Bakan Yardımcısı

OLUR

…/…/2018

Ruhsar PEKCAN

Bakan

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}