27.12.2018 40160521 YYS firmalarının yıllık faaliyet raporlarında dikkat edilecek hususlar

27.12.2018 40160521 YYS firmalarının yıllık faaliyet raporlarında dikkat edilecek hususlar

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :52856264-106.03

Konu   :YYS Yıllık Faaliyet Raporlarında

Dikkat Edilecek Hususlar

 

 

27.12.2018 / 40160521

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi:     a) 11.07.2018 tarihli ve 52856264-106.03/00035761668 sayılı yazımız.

b) 13.07.2018 tarihli ve 52856264-106.03/00035838878 sayılı yazımız.

c) 05.10.2018 tarihli ve 52856264-106.03/00037754054 sayılı yazımız.

d) 10.10.2018 tarihli ve 52856264-106.03/00037887345 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazılarımızda, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 158 inci maddesi uyarınca hazırlanması gereken yıllık faaliyet raporlarının ilgili maddedeki süre tahditleri içerisinde ibraz edilip edilmediğinin takip edilmesi talimatlandırılmıştı.

Bu kapsamda, sertifika sahiplerince ibraz edilen yıllık faaliyet raporlarının incelenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

1. Yıllık faaliyet raporunun Yönetmeliğin 158 inci maddesinin birinci maddesi uyarınca sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki on iki aylık dönemin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar düzenlenmiş olması,

2. Yıllık faaliyet raporunun Yönetmeliğin 158 inci maddesinin ikinci ve üçüncü maddesi uyarınca süresi içerisinde Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmiş olması,

3. 22/A no.lu ekin doldurulması gereken durumlarda;

a) Toplam ithalat ve ihracat beyannamelerinin ayrı ayrı %20 oranında incelenmiş olması,

b) Her bir rejim kodu itibariyle %10 oranında beyannamenin seçilmiş olması,

c) İncelenecek ithalat beyannameleri tespit edilirken antrepo rejiminde yeşil hatta işlem görmüş beyannamelerin de (4071 ve 71XX) hesaplamaya katılmış olması,

d) Birden fazla kaleme ilişkin rejim kodunun olması halinde, hesaplamaların ana rejim kodu üzerinden yapılmış olması,

4. 22/B no.lu ekin doldurulması gereken durumlarda;

a) Toplam transit beyannameleri ile TIR Karnelerinin ayrı ayrı %20 oranında incelenmiş olması,

b) Her bir rejim kodu/işlem türü itibariyle %10 oranında beyannamenin seçilmiş olması,

c) Sertifika sahibinin izinli gönderici yetkisi de olması durumunda en az %10 oranında bu kapsamda yaptığı işlemlerden seçilmesi,

d) İzinli gönderici yetkisi kapsamında yapılan işlemin az olması nedeniyle, incelenecek toplam transit beyannamesi sayısına ulaşılamaması halinde, normal usulde verilen beyannamelerin de incelenerek yeterli sayıya ulaşılması,

e) Sertifika sahibinin izinli gönderici yetkisinin bulunmadığı durumlarda, yalnızca normal usulde verilen beyannamelerin incelenmesi,

f) Sertifika sahibinin “asıl sorumlu” olduğu transit beyannamelerinin seçilmiş olması,

5. Yıllık faaliyet raporlarının, sertifika sahibine ait beyannameleri doğrudan veya dolayı temsil yoluyla imzalayanlar dışındaki kişilerce düzenlenmiş olması,

6. Uygulamanın yeni olması nedeniyle gerekli uyum sürecinin sağlanmasını teminen, sertifika sahibinin ilk yıllık faaliyet raporunun ibrazında, 3 ila 5 inci maddelerde yer alan hususların herhangi birinde eksiklik tespit edilmesi halinde, sertifika sahibinin konu hakkında uyarılarak bildirim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde eksikliklerin giderilmesinin istenilmesi,

7. Yıllık faaliyet raporlarının, “ödenen vergi ve cezalar” bölümü doldurulduysa, Tahsilat Takip Programından doğruluğunun kontrol edilmesi,

8. Yıllık faaliyet raporlarında, yapılan tespitler nedeniyle ödenecek vergi ve cezalar bulunmakla birlikte, “ödenen vergi ve cezalar” bölümü ödemenin henüz yapılmadığı gerekçesiyle doldurulmadıysa, ilgili beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu bölge müdürlüğüne raporla birlikte bildirimde bulunularak gerekli takiplerin yapılmasının istenilmesi,

9. Yönetmeliğin 154 üncü maddenin yedinci fıkrası uyarınca sertifikası askıya alınan firma olması halinde Genel Müdürlüğümüze de bilgi verilmesi,

Gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

H. Hasan Murat ÖZSOY

Bakan a.

Genel Müdür

 

Dağıtım:

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}