25.08.2020 56847439 İthalatı yasak olan elektronik sigara ve benzeri eşyanın transitin yasak ve veya serbest olduğu durumlar

25.08.2020 56847439 İthalatı yasak olan elektronik sigara ve benzeri eşyanın transitin yasak ve veya serbest olduğu durumlar

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :96603261-120.01.06

Konu   :2149 Sayılı Cumhurbaşkanı

             Kararına Ekli Karar Kapsamında

             İthali Yasaklanan Eşyanın Transiti

25.08.2020 / 56847439

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 24.02.2020 tarihli ve 2149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar İle Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar”ın 1 inci maddesinde;

“(1) Sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü, puro ve sigarillo haricindeki tütün mamulleri ile ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithali yasaktır.

(2) Ticaret Bakanlığı, birinci fıkra kapsamında ithali yasaklanan eşyanın, yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.”

hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca 07/10/2009 tarihli ve 27369 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği`nin “Yasaklamaya Tabi Eşyanın Transiti” başlıklı 225 inci maddesi de;

“(1) Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yasaklanan eşya ile 56 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren eşyanın ve kanun veya genel idari düzenleyici işlemlerle ithali yasaklanan eşyanın transitine izin vermeye gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri yetkilidir.”

hükmüne amirdir.

Bu çerçevede, “Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar İle Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar”ın 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ithali yasaklanan eşyanın;

– Kara sınır kapılarından bir iç gümrük idaresine ya da bir kara, deniz veya hava sınır kapısına karayoluyla sevk edilmesine izin verilmemesi,

– Deniz veya hava sınır kapılarından bir iç gümrük idaresine ya da bir kara sınır kapısına karayoluyla sevk edilmesine izin verilmemesi,

– Deniz veya hava sınır kapılarından, yurt dışı edilmek üzere bir başka deniz veya hava sınır kapısına karayoluyla sevk edilmesine izin verilmesi (Ro-Ro dahil),

– Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yaptığı deniz veya havalimanında geçici depolama yerine alınarak veya alınmaksızın başka bir deniz veya hava taşıtına aktarılarak aynı limandan tekrar Türkiye Gümrük Bölgesi dışına sevk edilmesine izin verilmesi,

– Yukarıda sayılanlar haricindeki durumların Gümrük Yönetmeliğinin 225 inci maddesi hükmü doğrultusunda Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince sonuçlandırılması,

gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

– Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}